Utdanning fra utlandet

Europeisk profesjonskort (EPC) for fjellførere

Hvis du er fjellfører etablert i Norge og ønsker å jobbe i et annet EU/EØS-land, vil du kunne søke om Europeisk profesjonskort (EPC) for fjellførere når ordningen blir tilgjengelig for norske søkere. Europeisk profesjonskort er et elektronisk sertifikat som bekrefter yrkeskvalifikasjonene dine. NOKUT har ikke fått beskjed om når ordningen vil bli tilgjengelig, men vil oppdatere siden så snart det skjer.

Faglig godkjenning – høyere utdanning

Faglig godkjenning brukes i forbindelse med godkjenning av høyere utdanning fra utlandet for å vurdere om den kan likestilles med et bestemt norsk fag, en grad eller profesjonsutdanning. Faglig godkjenning skjer ved det enkelte lærested. NOKUT behandler ikke søknader om faglig godkjenning.

Falske utdanningsdokumenter og akademiske kvalifikasjoner

I flere år har NOKUT rettet stor oppmerksomhet på arbeidet med mistenkelige utdanningsdokumenter og verifisering av autentisiteten. Arbeidet har avdekket at bruk av falske akademiske kvalifikasjoner ikke er ubetydelig i Norge. Læresteder og arbeidsmarkedet er trolig mer utsatt for denne type kriminalitet enn NOKUT. Derfor ønsker NOKUT å informere og bevisstgjøre både søkerne våre og samfunnet om dette.

Forhåndsvurdering av utenlandsk utdanning?

Det finnes ingen ordning som forhåndsgodkjenner eller forhåndsvurderer utdanning du planlegger å ta i utlandet. Først når utdanningen er fullført, kan NOKUT vurdere om den kan likestilles med en tilsvarende grad i Norge.

Gamle kriterier for generell godkjenning av utdanning fra utlandet

Generell godkjenning av utenlandsk utdanning som likestilt med akkreditert norsk høyere utdanning er regulert i lov om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven) § 3-4 og forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning (studiekvalitetsforskriften) § 6-1.

Godkjenning for andre yrker

For de fleste yrker kreves det ingen spesiell godkjenning før du kan begynne å jobbe i Norge. Dette gjelder uavhengig av utdanningsnivå. Yrker som bibliotekar, økonom, journalist, hudpleier og maler er eksempler på yrker som ikke krever godkjenning.

Informasjonsside for utenlandsk yrkesfaglig opplæring og utdanning

NOKUT tilbyr ulike tjenester og godkjenningsordninger. Informasjonen her vil fokusere på utenlandsk fag- og yrkesopplæring og fagskoleutdanning. På denne siden finner du oppdatert informasjonsmateriell for hjelpeapparatet , arbeidsgivere og potensielle søkere. Informasjonsmateriellet er skrevet på flere språk. På sikt kan du også se bransje-, fag- og landspesifikke webinarer.