– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

Turbovurdering av utenlandsk utdanning i forbindelse med ph.d.-opptak

Formålet med denne tjenesten er å bistå universitet- og høyskolesektoren i opptaket av ph.d.-studenter med utenlandsk studiebakgrunn.

Tjenesten gir en kort vurdering av omfanget og nivået på den utenlandske høyere utdanningen og NOKUT svarer normalt innen fem virkedager.

NOKUT understreker at vi verken gir en vurdering av det faglige innholdet, eller av søkerens karakternivå. Utdanningsinstitusjonen har selv ansvaret for å foreta den faglige vurderingen av søkere.

Turbovurdering for ph.d.-opptak er et gratis tilbud.


Utvelgelse og vurdering

Tjenesten kan benyttes når utdanningsinstitusjonen har valgt ut aktuelle søkere for videre vurdering. NOKUT vil, på bakgrunn av henvendelse fra institusjonen, foreta en vurdering av akkrediteringsstatus, omfang og nivå på den utenlandske høyere utdanningen til den aktuelle søkeren.

NOKUT utarbeider en kort vurdering, som sier noe om:

 • utdanningen er godkjent i utdanningslandet
 • hvilken grad den utenlandske utdanningen tilsvarer i det norske utdanningssystemet

Utdanningsinstitusjonen må deretter foreta en faglig vurdering av søkers kvalifikasjoner etter opptaksreglene gitt i egen ph.d.-forskrift.

Vi vurderer kun fullførte grader som ligger på universitets- og høyskolenivå.


Svar innen fem arbeidsdager

Vi svarer normalt innen fem virkedager. Dersom det skulle være nødvendig å innhente flere opplysninger, kan det gå lengre tid. Du vil da bli informert.


Begrensninger i tilbudet

 • NOKUT understreker at denne vurderingen ikke er et juridisk bindende vedtak.
 • Utdanningsinstitusjonen har selv ansvaret for å foreta en faglig vurdering av alle søkere etter opptaksreglene gitt i egen ph.d.-forskrift.
 • NOKUT gir verken en vurdering av det faglige innholdet, eller av søkerens karakternivå.
 • Vi vurderer ikke yrkeserfaring, avbrutte utdanninger eller korte kurs.
 • I forbindelse med turbovurderingen kontrollerer NOKUT ikke dokumentenes ekthet hos utdanningsinstitusjonen. NOKUT vil likevel opplyse dersom det er avvik og/eller grunner til å mistenke at dokumentene ikke er ekte.
 • Denne turbovurderingen er kun til bruk i forbindelse med vurdering av utenlandsk høyere utdanning i forbindelse med ph.d.-opptak.
 • Alle land blir vurdert, bortsett fra Afghanistan, Den demokratiske republikk Kongo, Irak, Jemen, Liberia, Sierra Leone og Somalia. Vi har en ordning for de som ikke kan få utdanningen sin godkjent på grunn av manglende, mangelfull eller ikke-verifiserbar dokumentasjon. Se godkjenningsordning for personer uten verifiserbar dokumentasjon (UVD-ordningen).
 • Tilbudet omfatter ikke adgang til utøvelse av lovregulerte yrker, som krever autorisasjon fra den ansvarlige myndighet. Se liste for lovregulerte yrker.


Hva gjør utdanningsinstitusjonen for å få en vurdering?

 1. Opprett en e-post med emnet "Turbovurdering/ph.d." ved hjelp av denne lenken: 2. Følgende opplysninger må inn i e-posten:

  - Søkerens navn og fødselsdato
  - Utdanningens navn ifølge vitnemålet
  - Utdanningsinstitusjon (navn og land)
  - Utdanningens avslutningsår
  - Eventuelle tilleggsspørsmål om utdanningen eller utdanningsdokumentene
  - Kontaktperson / fakultet (navn, e-post og telefonnummer)

 3. Legg ved vitnemål (diplom) og karakterutskrift(er) (transcript, grade sheet, diploma supplement) for hele utdanningsløpet, for eksempel for både bachelor- og masterutdanningen, selv om det bare er mastergraden som skal vurderes.
 4. Legg ved oversettelse av alle utdanningsdokumentene, med mindre de er på dansk, svensk, norsk, engelsk, tysk, spansk eller fransk. Dokumenter på russisk, ungarsk, bulgarsk, tsjekkisk, arabisk, kinesisk, japansk, polsk og farsi kan normalt også sendes inn uten oversettelse.
 5. Legg ved søkerens skriftlige fullmakt om at vi kan vurdere utdanningsdokumentene. Bruk et av disse skjemaene:

  Fullmaktserklæring på norsk (doc)
  Fullmaktserklæring på engelsk (doc)

 6. Send e-posten. Det sendes én e-post for hver søker som har en utdanning dere ønsker å få vurdert.

Vi bekrefter at vi har mottatt e-posten fra deg. Dersom forespørselen din mangler dokumenter eller det skulle være nødvendig å innhente flere opplysninger, kan det gå lengre tid. Du vil da bli informert.Spørsmål om turbovurdering?

Vi anmoder i tillegg enkeltpersoner om å søke NOKUTs generelle godkjenning av sin utenlandske høyere utdanning. Disse sakene har en mer omfattende saksbehandling og det fattes et juridisk bindende vedtak. Les mer om NOKUTs generelle godkjenning og søknadsprosessen.

Kontakt oss på telefon 21 02 18 60.