– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

Kvalitetssikring og -utvikling

For at samfunnet kan ha tillit til at kvaliteten i høyere utdanning er tilfredsstillende, har NOKUT i oppgave å føre tilsyn med og bidra til å utvikle kvaliteten på alle norske utdanninger og institusjoner. I tillegg informerer NOKUT om kvalitetstilstanden i høyere utdanning. Det er universitetene og høyskolene som selv har ansvar for kvaliteten i egne studietilbud, men NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling.

Dette gjør NOKUT gjennom å:

  • godkjenne og føre tilsyn med institusjoner og utdanninger
  • forvalte og utvikle virkemidler for å stimulere kvalitetsutvikling
  • frambringe, sammenstille og analysere kunnskap om utdanning og kvalitet
  • informere om utdanning og kvalitet
  • skape møteplasser for meningsutveksling og sette viktige tema på dagsorden
  • gi råd til myndighetene og utdanningsinstitusjonene

Institusjonene som tilbyr høyere utdanning har ulike fullmakter til å opprette nye studier. Felles for dem alle er at alle studier må tilfredsstille kravene i studietilsynsforskriften. Universitetene kan selv opprette nye studier på alle nivåer. Vitenskapelige høyskoler og høyskoler med akkrediterte doktorgradsstudier, har fullmakter innenfor sine fagområder. Akkrediterte høyskoler kan selv opprette studier på bachelorgradsnivå. Ikke-akkrediterte høyskoler må søke NOKUT om akkreditering av alle studietilbud. Mer om institusjonskategorier.

Finn mer informasjon om:Hva er høyere utdanning?

Høyere utdanning bygger på videregående utdanning eller tilsvarende erfaring, og kjennetegnes ved at den er basert på:

  • forskning
  • faglig og kunstnerisk utviklingsarbeid
  • erfaringskunnskap

Hvilke forpliktelser har institusjoner som tilbyr høyere utdanning?

Alle som tilbyr høyere utdanning, etablert ved egen fullmakt fra Kunnskapsdepartementet eller gjennom NOKUTs akkreditering, må utøve virksomheten i henhold til universitets- og høyskoleloven. Loven gjelder for alle, med mindre det er spesifiserte unntak. 

I tillegg må alle ha kontinuerlig oppmerksomhet på at utdanningskvaliteten samsvarer med de nasjonale kravene som stilles gjennom studietilsynsforskriften. Ved kvalitetssvikt kan institusjonen miste akkreditering for et studium, eventuelt institusjonsakkrediteringen. I slike tilfeller må institusjonen ta ansvar for studentene de har på studiet, slik at de kan fortsette på godkjente studier.


Lovbeskyttede titler

Betegnelser som vitenskapelig høyskole, universitet og høyskole, er beskyttet ved lov: Det betyr at bare institusjoner som er akkreditert som vitenskapelig høyskole eller universitet kan benytte disse betegnelsene. Betegnelsen høyskole kan bare benyttes av institusjoner som er en akkreditert høyskole, eller som er akkreditert for å tilby enkeltstudier.