– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

Utviklingsplan for 2016–2017: NOKUTs tjenester om utenlandsk utdanning og kompetanse

Dette er en plan for videreutvikling av NOKUTs tjenester knyttet til godkjenning av og informasjon om utenlandske kvalifikasjoner de nærmeste par årene.

Planen utdyper og konkretiserer NOKUTs strategiplan for 2015–2020, hvor ambisjonen er at NOKUT skal være:

"... en sentral premissleverandør med solid kompetanse på norsk og utenlandsk høyere utdanning og norsk fagskoleutdanning [og] bidra til at samfunnet kan ha tillit til kvaliteten på norsk høyere utdanning og fagskoleutdanning samt godkjent høyere utenlandsk utdanning."

Mål 2 i strategiplanen utrykker følgende ambisjon for utlandsfeltet spesielt:
NOKUT skal bidra til at personer med utenlandsk utdanning effektivt kan benytte kompetansen sin i Norge, og at arbeidsliv og utdanningsinstitusjoner har god informasjon om hva utenlandsk kompetanse tilsvarer i Norge.

Denne utviklingsplanen dreier seg både om utvikling av NOKUTs egne tjenester, og om hvordan NOKUT som kompetansesenter kan bidra til utvikling av feltet godkjenning av utenlandsk utdanning og kompetanse som helhet. Det siste vil skje gjennom rådgivning og tilbud om tjenester til andre aktører. Hele feltet er i rask endring. I kap. 2 oppsummerer vi hvordan feltet har utviklet seg de senere årene, og hvordan vi ser den videre utviklingen de nærmeste par årene. I kap. 3 omtales de konkrete utviklingstiltakene NOKUT vil prioritere i 2016 og 2017.

Utviklingstiltakene beskrives kort og overordnet, og må konkretiseres og dimensjoneres nærmere i NOKUTs årlige planer og budsjetter. Flere tiltak vil kreve dialog med Kunnskapsdepartementet (KD) og andre aktører før de eventuelt iverksettes. Hensikten med planen er således både å gi retning for NOKUTs eget arbeid, og å være et grunnlagsdokument i dialogen med Kunnskapsdepartementet, andre myndigheter, utdanningsinstitusjonene og aktørene i arbeidslivet og på integreringsfeltet.