– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

Statutter for Utdanningskvalitetsprisen

Statutter for Utdanningskvalitetsprisen for fagskoler 2017.

§ 1 Formål

Formålet med Utdanningskvalitetsprisen er å belønne fremragende arbeid med utdanningskvalitet i norsk fagskoleutdanning, samt stimulere institusjonene og fagmiljøene til systematisk arbeid med å videreutvikle kvaliteten på utdanningene sine.

§ 2 Innledende bestemmelser

Utdanningskvalitetsprisen er på 1 million kroner. Prisen forvaltes av NOKUT og deles ut av kunnskapsministeren. Prisen kan deles på flere tiltak og kan ikke tildeles enkeltpersoner. Dersom det et år ikke er en verdig prisvinner, overføres midlene til neste års pris.

Fagskolen, ved institusjonens styre, kan nominere ett tiltak ved egen institusjon.

Nominasjonene vurderes av en jury oppnevnt av NOKUT. Retningslinjer for juryens arbeid finnes i § 5.

Vinneren er forpliktet til å stille til presentasjon av tiltaket på én arena som NOKUT finner.

§ 3 Kriterier

  1. Tiltaket skal stimulere til oppdatert og yrkesrettet fagskoleutdanning.
  2. Tiltaket skal bidra vesentlig til utvikling og forbedring av studentenes læringsutbytte.
  3. Tiltaket skal gjennomføres i et aktivt samarbeid mellom studenter, ansatte og arbeidsliv.
  4. Tiltaket skal være velorganisert og basert på systematisk innhentet informasjon.
  5. Tiltaket skal ha overføringsverdi til annen fagskoleutdanning.

§ 4 Krav til nominasjonen

Nominasjonen må vise hvordan tiltaket oppfyller kriteriene ovenfor. Den skal inneholde beskrivelse, vurdering og dokumentasjon av tiltaket og oppnådde resultater.

Nominasjonen skal utformes i samsvar med NOKUTs mal for nominasjoner (doc).

§ 5 Juryens sammensetning og mandat

NOKUT oppnevner en jury med erfaringer fra og kjennskap til fagskoleutdanningen nasjonalt og internasjonalt med studentrepresentasjon. I år består juryen består av fire medlemmer, men NOKUT anser det som mer gunstig å ha flere jurymedlemmer i fremtiden.

NOKUT skal oppnevne én juryleder blant de jurymedlemmene. Jurylederen skal være tilknyttet en institusjon utenfor Norge. Ved stemmelikhet har jurylederen dobbeltstemme.

Juryen skal vurdere alle de nominerte tiltakene etter kriteriene i § 3. Juryen skal kåre en eller flere vinnere og gi en skriftlig begrunnelse for sin beslutning.

Habilitetsreglene etter forvaltningsloven gjelder for jurymedlemmenes arbeid. Dersom et tiltak ved et jurymedlems egen institusjon er nominert, skal vedkommende tre ut av diskusjonen når dette tiltaket diskuteres.

NOKUTs administrasjon er sekretariat for juryens arbeid.