– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

Godkjenning av system for kvalitetssikring

Alle som tilbyr utdanning godkjent etter fagskoleloven er fra februar 2010 pålagt å ha et tilfredsstillende system for kvalitetssikring av utdanningen.

Tilbydere som hadde godkjente utdanninger på dette tidspunktet forventes nå å fullt ut kunne dokumentere et system i funksjon. Nye tilbydere som søker om godkjenning av utdanningstilbud må legge ved søknaden en systembeskrivelse for kvalitetssikringssystemet og redegjøre for valg av kvantitativ kvalitetsinformasjon.

NOKUT skal vurdere systemets strukturelle oppbygning, den dokumentasjonen det frembringer og de vurderinger av utdanningskvaliteten som tilbyder selv gjør. Vurderingene av systemet skjer fortsatt i forbindelse med søknad om godkjenning av nye utdanningstilbud.

Tilbydere uten godkjente fagskoleutdanninger

For å få godkjent systemet må nye tilbydere legge frem følgende dokumentasjon:

 • Presentasjon av hvilken kvantitativ informasjon fagskolen har valgt for å belyse kvaliteten i studietilbudene.
 • Systembeskrivelse. Det må fremgå av beskrivelsen hvordan institusjonen fyller de krav til system for kvalitetssikring som er satt i § 5-1 i fagskoletilsynsforskriften, og hvordan dette henger sammen i et helhetlig system.

  Les veiledning til system for kvalitetssikring

Tilbydere med godkjente utdanninger som ikke tidligere har fått godkjent kvalitetssikringssystemet sitt

For å få godkjent system for kvalitetssikring kreves følgende dokumentasjon:

 • Presentasjon av hvilken kvantitativ informasjon fagskolen har valgt for å belyse kvaliteten i studietilbudene.
 • Systembeskrivelse. Det må fremgå av beskrivelsen hvordan institusjonen fyller de krav til system for kvalitetssikring som er satt i § 5-1 i fagskoletilsynsforskriften, og hvordan dette henger sammen i et helhetlig system.
 • Dokumentasjon på gjennomførte studentevalueringer: Dette kan være oppsummeringer fra studentevalueringer, men dersom det ikke gjøres egen oppsummering kan eksempler på enkelte studenters tilbakemeldinger legges ved. Legg da ved eksempler fra flere av skolens studietilbud, der dette er aktuelt.
 • Dokumentasjon på undervisningspersonalets skriftlige vurderinger av utdanningstilbudet: Det kan være oppsummeringer fra slike, men dersom det ikke gjøres egen oppsummering, kan eksempler på enkelte læreres tilbakemeldinger legges ved. Legg da ved eksempler fra flere av skolens studietilbud, der dette er aktuelt.
 • Dokumentasjon på sensorers skriftlige vurderinger av utdanningstilbudet: Dette kan være oppsummeringer fra slike, men dersom det ikke gjøres egen oppsummering kan eksempler på enkeltesensores tilbakemeldinger legges ved. Legg da ved eksempler fra flere av skolens studietilbud, der dette er aktuelt.
 • Dokumentasjon på eksterne interessenters vurdering av utdanningstilbudene. Dersom det gjennomføres spørreskjemaundersøkelser kan det sendes inn oppsummering av disse, eller eksempler på enkelte interessenters tilbakemeldinger. Legg da ved eksempler fra flere av skolens utdanningstilbud, der dette er aktuelt. Referat fra dialogmøter der tilbakemelding om utdanningens kvalitet er et tema, kan også være relevant dokumentasjon.
 • Årsrapport om kvalitet i utdanningen.