– Vi bidrar til å sikre og fremme kvalitet i utdanningen

Søk

Lover og forskrifter

Under finn du ei liste over sentrale lover og forskrifter for fagskular, universitet og høgskular.

Lover

Lov om fagskoleutdanning
Lova blei gjeldande 20.juni 2003.

Lov om universiteter og høyskoler
Lov av 1. april 2005, i kraft frå 1. august 2005.

Forskrifter frå Kunnskapsdepartementet

Forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning
Denne forskrifta av 1. februar 2010 er utgangspunkt for både eit meir utfyllande rundskriv, samt forskrift frå NOKUT (sjå under). Aktuelle rundskriv knytta til forskrifta: F-08-10, F-01-12 (sjå under).

Forskrift om fagskoleutdanning
Denne forskrifta er av 1. august 2013.

Forskrift om grader og yrkesutdanninger, beskyttet tittel og normert studietid ved universiteter og høyskoler
Denne forskrifta er av 16. desember 2005. Korttittel: gradsforskriften.

Forskrift om krav til mastergrad
Denne forskrifta av 1. desember 2005 regulerer krava til nivå og omfang av mastergradsutdanningar. Korttittel: mastergradsforskriften

Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger
Denne forskrifta er av 9. februar 2006. Korttittel: opprykksforskriften.

Forskrift om opptak til høyere utdanning
Denne forskrifta er av 31. januar 2007, og trådte i kraft frå og med opptak til studieåret 2009-2010. Korttittel: opptaksforskriften.

Rundskriv frå Kunnskapsdepartementet (KD)

Rundskriv F-02-13 datert 14. februar 2013 (pdf)
Prøveordning for fagskular, der enkelte fagområder kan ha generell studiekompetanse som opptaksgrunnlag til fagskuleutdanning.

Rundskriv F-08-10 datert 15.03.2011 (pdf)
Merknader til forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning.

Rundskriv F-05-06 datert 31. januar 2006
Veiledning i behandling av klagesaker ved institusjoner under lov om universiteter og høyskoler. Rundskrivet gir ei god oversikt over sakshandsamingsreglar for klagesaker i høgare utdanning.

Forskrifter frå NOKUT

Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning (studietilsynsforskriften)

Forskrift om tilsyn med kvaliteten i fagskoleutdanning (fagskoletilsynsforskriften)


 

Sjå også følgjande lenker

Illustrasjonsbilde © NOKUT