– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

Hvordan søke opptak med utdanning fra utlandet?

Finn informasjon om hvordan du søker opptak på:

Bachelorgradsstudier

Det er Samordna opptak som behandler søknader til bachelorgradstudier og andre lavere grads studier i Norge som bygger direkte på videregående opplæring. Søknad om studieplass sendes til Samordna opptak.

En del private læresteder har eget opptak og da sendes søknaden direkte til lærestedet. Søknad om påbygningsstudier sendes også direkte til lærestedet.

Mastergradsstudier

Søknad om opptak til mastergradsstudier sendes direkte til det lærestedet hvor du ønsker å studere. For å få informasjon om ulike program, frister, og opptakskrav, må ta kontakt med hvert enkelt lærested.

Ph.d.-studier

Søknad om opptak til ph.d.-studier sendes direkte til det lærestedet hvor du ønsker å studere. Institusjonene har egne søknadsprosedyrer for de ulike doktorgradsprogrammene. For å få mer informasjon om ulike program, frister, og opptakskrav, må ta kontakt med hvert enkelt lærested.

Etter- og videreutdanninger

Mange læresteder tilbyr etter- og videreutdanninger innen en rekke fagområder. Tilbud, fagområder og organisering av undervisningen kan variere. Det samme gjelder frister og opptakskrav. For mer detaljert informasjon om dette, ta kontakt med det lærestedet du ønsker å studere ved.

Fagskoleutdanning

Søknad om opptak skal som hovedregel sendes til fagskolen du ønsker å gå på. Ta kontakt med den aktuelle fagskolen for mer informasjon.

Unntaket er tekniske utdanninger: Det er nasjonalt samlet opptak til tekniske utdanninger som tas på fulltid ved de fylkeskommunale tekniske fagskolene, se Nasjonalt opptakskontor for fagskolen (NOF) for mer informasjon. På disse nettsidene finner du i tillegg oversikt over skoler, hvilke fagretninger og fordypninger disse har, og nødvendige adresser og telefonnummer.

Videregående opplæring

Hvis du har tatt hele eller deler av videregående opplæring i utlandet og skal søke opptak eller innpass til videregående opplæring i Norge, har du flere muligheter. Ta kontakt med rådgivningstjenesten ved skolen du skal søke opptak for å få råd og veiledning om du kan få godkjenning av enkeltfag (fritak for enkelte fag). De kan fortelle deg om du kan fritas for hele opplæringsår som er bestått i utlandet, og svare på spørsmål om program- og fagvalg.

Les mer her: Rundskriv om godkjenning av tidligere bestått videregående opplæring i Norge og i utlandet (Udir-6-2012).


Vanlige spørsmål

Hvis du ønsker å få vurdert om den utdanningen du har tatt i utlandet  kan innpasses i en norsk grad, må du først søke opptak til det programmet du ønsker å gå på. Etter at du har blitt tatt opp til et studieprogram, kan du søke lærestedet om en vurdering av hva de kan innpasse i den norske graden du er i gang med. Lærestedene går ut fra de programmene de tilbyr, og resultatet kan derfor bli forskjellig alt etter hvilket lærested du studerer ved. Det anbefales at du tar kontakt med lærestedet du ønsker å søke opptak hos, på forhånd, for å høre hvor mye som kan innpasses.

[ - ]

Det er ikke et lovmessig krav å ha generell godkjenning av en utdanning for å søke opptak til høyere utdanning i Norge, men et lærested står likevel fritt til å be om dette.

[ - ]

GSU-krav betyr at ett eller to år blir trukket fra den utenlandske utdanningen når norske godkjenningsmyndigheter sammenligner den med norske, høyere utdanningsgrader. I og med at det kan være store nivåforskjeller mellom det norske utdanningssystemet og utdanningssystemet i det landet utdanningen er tatt, vurderer norske myndigheter at utenlandsk studiekompetanse i en del land ligger på et nivå under norsk generell studiekompetanse.

Dette betyr at ikke alle utenlandske grader blir godkjent, og at ikke alle årene man har studert i et annet land, gir uttelling i Norge.

Mer om:

[ - ]

Det stilles ulike språkkrav i norsk og engelsk i forbindelse med opptak til høyere utdanning i Norge. Hvilke krav som stilles, vil variere ut i fra om du søker opptak til bachelor- eller masterstudier. Samordna opptak og lærestedene har mer informasjon om dette.

[ - ]

Hvilke krav du må oppfylle for å få lov til å studere i Norge kommer an på hvilket land du kommer fra. Blant annet er det forskjell på om du kommer fra et land innenfor EØS eller om du kommer fra et land utenfor EØS. Du finner mer informasjon om dette hos Utlendingsdirektoratet (UDI).

Mer om:

[ - ]

Dette kan du finne mer informasjon om ved å sjekke følgende lenker:

[ - ]

I Norge er det over 4000 utdanningstilbud ved rundt 200 læresteder. NOKUT godkjenner og sjekker at lærestedene oppfyller kravene til kvalitet i studiene.

Fagskole

Alle fagskoleutdanninger er godkjent av NOKUT, og gir rett til støtte fra Lånekassen. Det at utdanningen er godkjent, betyr at kvaliteten på utdanningen er god nok.

Sjekk oversikten over godkjente fagskoletilbud

Høyere utdanning

NOKUT godkjenner studier som høyskoler ikke har lov til å starte på egenhånd. NOKUTs godkjenning av studier kalles akkreditering. Når et studium er akkreditert av NOKUT, er utdanningskvaliteten vurdert til å være god nok. Du får studiepoeng for emner du har bestått og du kan få støtte fra Lånekassen.

Sjekk oversikten over akkrediterte studietilbud

Hvis du ikke finner studiet ditt i denne oversikten kan årsaken være som følger:

  • Universiteter har lov til å starte studier innen alle fagområder og på alle nivåer (bachelor-, master- og doktorgrad) selv, og trenger ikke søke NOKUT.
  • Dersom en høyskole får et doktorgradsstudium godkjent, kan de selv starte nye mastergradsstudier innen samme fagområde uten å søke NOKUT.
  • Såkalte akkrediterte høyskoler (som har fått godkjenning av NOKUT og Kunnskapsdepartementet som høyskoler), kan starte studier på bachelorgradsnivå uten å søke NOKUT. Se hvilke institusjoner dette gjelder.
  • Noen høyskoler hadde studier godkjent av Kunnskapsdepartementet før NOKUT ble opprettet i 2003. Se liste over disse (pdf).
  • Studiet ikke er godkjent. Studiet gir da ikke studiepoeng eller støtte fra Lånekassen.
  • Studiet kan være en fagskoleutdanning. Se godkjente fagskoletilbud.
[ - ]


Relatert informasjon