Kan jeg klage på vedtaket?

NOKUTs vedtak er et enkeltvedtak som du har rett til å klage på etter forvaltningslovens § 28. Klagefristen er 3 uker fra den dagen du har mottatt vedtaket. Hvis klagen kommer for sent, blir den avslått.

Vi anbefaler at du setter deg inn i NOKUTs kriterier før du klager.

Hvis du vil klage på vedtaket, må du logge deg inn i NOKUTs søkerportal og fylle ut et klageskjema. Klageskjemaet finner du under «handlinger», på oversiktstabellen over søknadene dine.  Du blir bedt om å skrive en begrunnelse og eventuelt legge til mer dokumentasjon som du mener er relevant for saken.

Etter at du har sendt inn skjemaet får du en bekreftelse tilsendt på e-post.  NOKUT vurderer deretter utdanningen på nytt. Hvis vi kommer fram til at vedtaket du fikk må forandres, vil du få et nytt vedtak. Hvis vi opprettholder vedtaket vårt, eller hvis klagen din bare delvis fører fram, blir saken videresendt til en ekstern klagenemnd. Klagenemnda er oppnevnt av Kunnskapsdepartementet. Du mottar en kopi av brevet som NOKUT oversender til klagenemnda.

Klagenemnda har 3 til 4 møter i året. Dette betyr at saksbehandlingstiden for klager blir lang. NOKUT kan ikke påvirke tiden det tar å få saken din behandlet i klagenemnda.

Hva kan klagenemnda vurdere?

Klagenemnda kan vurdere om NOKUT har begått saksbehandlingsfeil, rettsanvendelsesfeil og om det foreligger myndighetsmisbruk, usaklig forskjellsbehandling eller andre brudd på forvaltningsrettslige prinsipper.

Klagenemnda kan ikke overprøve NOKUTs vurdering av den avlagte utdanningens nivå og omfang, og heller ikke vurderingene til NOKUTs sakkyndige.