– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

Dokumentasjonskrav

På denne siden finner du en oversikt over både landspesifikke og generelle dokumentasjonskrav. Det er viktig at du tar deg tid til å lese all informasjonen her. Hvis du laster opp all nødvendig dokumentasjon når du søker, kan vi starte saksbehandlingen tidligere og du vil få resultatet raskere.Landspesifikke dokumentasjonskrav

I rullegardinmenyen nedenfor finner du detaljert informasjon om NOKUTs dokumentasjonskrav for enkelte land. Hvis du ikke finner landet hvor du tok utdanningen din, følger du NOKUTs generelle dokumentasjonskrav.

Finn landet ditt her:

NOKUTs generelle dokumentasjonskrav

Klikk på overskriftene for utfyllende informasjon.

Dette gjelder bare hvis du er selvregistrert bruker, og ikke har søkt gjennom MinID.

Du må laste opp en bekreftelse på identitet:

 • Bildet som lastes opp må tas av den siden i identitetsdokumentet som viser navn, fødselsdato og bilde. Hvis denne informasjonen er på ulike sider, må alle sidene som inneholder navn, fødselsdato og bilde legges inn.
 • Blanke sider i identitetsdokumenter skal ikke lastes opp.

Gyldige identitetsdokumenter er:

 • gyldig internasjonale pass (inkludert nødpass)
 • familiepass
 • nasjonale ID-kort som er utstedt av et EØS- eller EFTA-land jf. vedlegg 4 i Utlendingsforskriften
 • norsk reisebevis for flyktninger
 • norsk utlendingspass
[ - ]

Dette gjelder bare hvis du har endret navn.

Du må laste opp oversettelse hvis originalbeviset er utstedt på et annet språk enn norsk, dansk, svensk, islandsk, finsk eller engelsk.

Gyldige bevis for navnendring er:

 • vigselsattest (norsk eller utenlandsk) der både det gamle og det nye navnet kommer frem
 • skilsmisseattest (norsk eller utenlandsk) der både det gamle og det nye navnet kommer frem
 • bekreftelse på navneendring fra offentlig myndighet i det landet du har skiftet navn
 • bekreftelse på navneendring fra Det norske folkeregisteret
[ - ]

Følgende dokumentasjon fra høyere utdanning må lastes opp:

 • endelig diplom/vitnemål fra høyere utdanning på originalspråket
 • offisiell oversettelse av endelig diplom/vitnemål fra høyere utdanning

Med diplom/vitnemål mener vi det endelige beviset for at en grad er avsluttet og bestått (noen rammer inn dette dokumentet og henger det på veggen). Hvis du søker godkjenning av en avbrutt utdanning, trenger du ikke å legge ved denne dokumentasjonen.

 • karakterutskrifter på originalspråket
 • offisiell oversettelse av karakterutskrifter

Med karakterutskrifter mener vi en oversikt over fag/karakterer/timeantall for alle årene av utdanningen din. Har du fått Diploma Supplement, kan du laste opp dette i stedet for karakterutskrifter.

Med originalspråket mener vi enten det offisielle språket i utdanningslandet hvis landet har ett offisielt språk, eller et av de offisielle språkene i utdanningslandet, hvis landet har mer enn ett offisielt språk.

[ - ]

Følgende dokumentasjon fra videregående skole må legges ved:

 • vitnemål fra videregående skole på originalspråket

Hvis landet du har studert i ikke har et system for videregående skole, laster du opp diplom fra utdanningen som ga deg opptak til høyere utdanning. Dette dokumentet trenger du ikke å få oversatt.

[ - ]

NB! NOKUT forbeholder seg retten til å be om originaldokumenter. NOKUT krever normalt ikke originaldokumenter med mindre dette er spesifisert i kravene for det enkelte land, eller du får beskjed om dette fra oss. NOKUT kan kreve både originale utdanningsdokumenter, identitetspapirer og originale oversettelser.

Viktig informasjon

For enkelte land krever NOKUT at karakterutskrifter blir sendt direkte til oss fra lærestedet. Du finner ut om dette gjelder landet ditt ved å sjekke i rullegardinmenyen høyere opp på siden. Gjelder kravet om at karakterutskrifter skal sendes direkte til NOKUT for landet der du tok utdanningen din, må du selv kontakte lærestedet og bestille det. Du kan gjerne bruke skjemaet International Transcript Request and Release Authorisation Form (pdf) når du bestiller karakterutskriftene, men dette er ikke et krav.

[ - ]
 • NOKUT krever at vitnemål (diplom), karakterutskrifter og eventuelle bevis for navneendring som er utstedt på et annet språk enn norsk, dansk, svensk, islandsk, finsk eller engelsk, oversettes til ett av disse språkene.
 • NOKUT krever ikke oversettelse av dokumenter som er utstedt på islandsk eller finsk. Likevel anbefaler vi at dokumentene er oversatt til norsk, svensk, dansk eller engelsk. Dette for å sikre en rask behandling av saken din. Det kan også være at saksbehandler vil måtte kreve oversettelse.
 • Du kan få oversatt dokumentene dine i Norge eller i utlandet.
 • NOKUT anbefaler at du bruker en offentlig godkjent translatør. Du finner en oversikt over statsautoriserte translatører i Norge på Translatørportalen.
 • Oversettelsene må gjøres av en offisiell oversetter. Det må gå frem av dokumentene hvem som har oversatt dem.
 • Om de innsendte oversettelsene ikke er gode nok, forbeholder NOKUT seg retten til å be om nye.
 • Har du fått tospråklig dokumentasjon fra lærestedet du studerte ved (hvor det ene språket er norsk, dansk, svensk, islandsk, finsk eller engelsk), kan denne dokumentasjonen lastes opp i stedet for oversettelser.
 • Oversettelse av andre dokumenter enn diplom, karakterutskrifter og bevis for navneendring behøver ikke gjøres av offisiell oversetter, men kan gjøres av en annen person. Det kreves da bare at det står på oversettelsen hvem som har oversatt dokumentene.
[ - ]

Det gjelder egne dokumentasjonskrav hvis du vil søke om generell godkjenning av en ph.d. I tillegg til de ordinære dokumentasjonskravene må du levere følgende dokumentasjon:

 • Bekreftede kopier av vitnemål og karakterutskrifter for den høyere utdanningen som ga opptak til doktorgradsprogrammet (evt. med oversettelser).
 • En offisiell beskrivelse av doktorgradsprogrammet/ doktorgradsreglementet fra institusjonen (evt. med oversettelse).

Gå til NOKUTs kriterier for mer informasjon om generell godkjenning av ph.d.

[ - ]


Husk!

 • Fyll ut søknaden i NOKUTs søknadsportal og last opp alt av nødvendig dokumentasjon.
 • Kontroller at du laster opp all nødvendig dokumentasjon.
 • Det er ditt ansvar å skaffe dokumentasjonen NOKUT trenger, og at dokumentene som lastes opp er av god kvalitet. NOKUT oppfordrer at du skanner direkte fra originaldokumentet for best mulig kvalitet. Se Tekniske krav til dokumentene du laster opp.
 • NOKUT returnerer ikke originale oversettelser eller (apostilliserte) kopier.

Relatert informasjon