– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

Vanlige spørsmål

På denne siden finner du de vanligste spørsmålene og svarene i forbindelse med søknad om godkjenning av fag- og yrkesopplæring.

Du kan logge deg på via MinID. Når du logger deg på via MinID, er all kontaktinformasjonen din allerede registret, og du trenger ikke fylle ut personalia. Du trenger heller ikke å lage passord.

Du får raskere svar fra NOKUT hvis du har digital postkasse. Hvis du ikke har digital postkasse, vil du få brev i posten og brevet vil også være tilgjengelig i søkerportalen.

Navn- eller adresseendring kan du oppdatere selv på Skatteetatens sider.

Hvis du ikke har et norsk personnummer eller D-nummer kan du likevel søke via søkerportalen. Nederst på påloggingssiden finner du alternativet Gå videre til flere innloggingsmetoder. Her kan du lage en søknad ved å fylle inn personalia. Du må ha en e-postadresse for å kunne benytte deg av denne tjenesten. Du må også laste opp ID-dokumenter.

Hvis du skal jobbe og oppholde deg i Norge i mindre enn 6 måneder, må du ha et D-nummer for å bli registrert i Folkeregisteret. Et D-nummer er nødvendig for å få skattekort.

Om du logger på med MinID eller som egenregistrert bruker må du ta vare på innloggingsinformasjonen, slik at du bruker den samme informasjonen neste gang du logger deg på.


Har du problemer med å logge inn?

Sjekk Vanlige spørsmål – innlogging og feilmeldinger

[ - ]

At opplæringen er sidestilt, betyr at den inneholder alle de vesentlige elementene som tilsvarer norsk fag- og yrkesopplæring. Les mer om vilkårene for godkjenning.

[ - ]

Godkjenningsordningen er tiltenkt det norske arbeidsmarkedet og har ingen formell status i andre land. Det kreves enten lovlig opphold eller yrkesmessig tilknytning til Norge. Du må enten oppholde deg i Norge og ha intensjon om å søke jobb her, eller ha en arbeidsgiver som utfører arbeid/oppdrag i Norge dersom du ikke har lovlig opphold her.

 

[ - ]

For at NOKUT skal treffe riktige vedtak er det behov for god kompetanse om norsk fag- og yrkesopplæring. NOKUT oppnevner sakkyndige etter råd fra de faglige rådene i fag- og yrkesopplæringen. De sakkyndige er personer som i kraft av utdanning, ferdigheter eller erfaring forventes å ha kunnskap om en konkret fag- eller yrkesopplæring ut over det som kan regnes som allmennkunnskap.

[ - ]

Nei. NOKUT kan bare godkjenne fullført fag- og yrkesopplæring. Hvis du ikke kan få godkjent din utenlandske kvalifikasjon, og ønsker et norsk fag- eller svennebrev, kan du lese mer om dette under spørsmålet Hva gjør jeg hvis NOKUT ikke kan godkjenne opplæringen min?

[ - ]

Nei. NOKUTs kan bare godkjenne fullførte kvalifikasjoner som sidestilte med norsk fag-, svennebrev eller vitnemål. NOKUT har ikke mulighet til å godkjenne deler av opplæringen. Hvis du ikke får din kvalifikasjon godkjent, kan det være aktuelt for deg å ta et norsk fag- eller svennebrev. Les mer om dette under spørsmålet Hva gjør jeg hvis NOKUT ikke kan godkjenne opplæringen min?

[ - ]

Hvis du har offisielle dokumenter utstedt på et annet språk enn engelsk eller et nordisk språk, må de oversettes til norsk eller engelsk. Oversettelsen må gjøres av lærestedet eller en statsautorisert translatør. Det må komme fram av dokumentene hvem som har oversatt dem. Les mer om oversettelser.

[ - ]

Hvis du ikke har alle dokumentene dine, kan det være mulig å bestille de fra den myndigheten som har utstedt dem.

[ - ]

NOKUTs godkjenning av utenlandsk fag- og yrkesopplæring er et hjelpemiddel når du skal etablere deg på det norske arbeidsmarkedet. Du kan bruke NOKUTs godkjenning når du søker jobb innen yrker som ikke er lovregulerte. Det er opp til arbeidsgiver om de krever at du har NOKUTs godkjenning eller ikke.

[ - ]

I Norge er et fag- eller svennebrev et formelt yrkesbevis som beviser din kompetanse innenfor det aktuelle faget. Du får fagbrev eller svennebrev når du har fullført et yrkesfaglig utdanningsprogram og vært lærling i en bedrift. Etter endt opplæring i bedrift tar du en fag- eller svenneprøve. Når du har bestått denne, får du fag- eller svennebrev.

Hvis du tar utdanning i et av de tradisjonelle håndverksfagene, får du som regel svennebrev. Fagbrev gis i andre fag enn håndverksfag.

[ - ]

Du kan søke om NOKUTs godkjenning av utenlandsk fag- og yrkesopplæring hvis du har fullført fag- og yrkesopplæring. Fordi dette er en nyetablert ordning er det åpnet for søkere med fag- og yrkesopplæring fra Tyskland og Polen. Vi vurderer fag- og svennebrev fra følgende yrker:

 • Betongfagarbeider
 • Butikkslakter
 • Frisør
 • Glassfagarbeider
 • Industrimekaniker
 • Kjøttskjærer
 • Maler
 • Murer
 • Møbelsnekker
 • Møbeltapetserer
 • Pølsemaker
 • Rørlegger
 • Slakter
 • Trevaresnekker
 • Tømrer

Ordningen vil bli utvidet med flere land og kvalifikasjoner etter hvert.

[ - ]

NOKUTs godkjenning av utenlandsk fag- og yrkesopplæring ble opprettet i 2016. I etableringsfasen tilbyr vi per dags dato kun godkjenning av utvalgte fag- og svennebrev fra Tyskland og Polen. Deretter vil det skje en gradvis innfasing av nye land og fagområder.

Dersom fagopplæringen din ikke kan godkjennes av NOKUT, kan du be om en realkompetansevurdering. Hvis du har lang og allsidig erfaring innenfor et yrke, men ikke har fagbrev, kan du være kvalifisert for praksiskandidatordningen. For mer informasjon om realkompetansevurdering eller praksiskandidatordningen, kontakt fylkeskommunen din. Les mer om dette under spørsmålet Hva gjør jeg hvis NOKUT ikke kan godkjenne opplæringen min?

[ - ]

Oppdatert informasjon om utvidelse av godkjenningsordningen til andre yrker og land vil bli publisert fortløpende på nettsidene våre.

[ - ]

Hvis du får avslag på søknaden om godkjenning, kan det være flere grunner til dette:

 • Det er vesentlige forskjeller mellom kvalifikasjonen din og norsk fag- og yrkesopplæring.
 • Landet/yrket ditt er ikke en del av godkjenningsordningen.
 • Det kan være at du har et lovregulert yrke.
 • Har du sendt med alle dokumentene vi trenger for å vurdere søknaden din? Sjekk dokumentasjonskravene.

Har du spørsmål om resultatet av godkjenningen? Ta kontakt med oss.

[ - ]

Hvis du ikke kan få din utenlandske kvalifikasjon godkjent, er det mulig å oppnå tilsvarende fag- og svennebrev gjennom den norske fag- og yrkesopplæringen. Det er fylkeskommunen som tilbyr fag- og yrkesopplæring.

Som voksen kan du for eksempel:

 • søke om videregående opplæring
 • søke om en realkompetansevurdering, som er en vurdering av den kompetansen du har opparbeidet deg gjennom formell opplæring og gjennom deltakelse i arbeidsliv og samfunnsliv, ved kurs, bedriftsintern opplæring o.l.
 •  melde deg opp til fag- eller svenneprøve som praksiskandidat

Vær oppmerksom på at fylkeskommunene har ulik praksis i hvordan de ulike ordningene tilbys.

Hvis du er interessert i å lese mer om fag- og yrkesopplæring for voksne kan du besøke disse nettsidene:

[ - ]

NOKUT godkjenner ikke utenlandske mesterbrev. Kravene til mesterbrev i Norge blir bestemt av Mesterbrevnemnda. For å kunne bli mester innen et fag, må man som minimumskrav ha norsk fag- eller svennebrev, eller tilsvarende utdanning fra utlandet. En utenlandsk utdanning vil alltid vurderes opp mot et tilsvarende yrke/fag- eller svennebrev i Norge. Les mer informasjon om mesterbrev hos Mesterbrevsnemda og om hvilke yrker som hører inn under mesterbrevsordningen i Norge hos Lovdata.

[ - ]

Enkelte yrker er lovregulerte i Norge. Dette gjelder også noen yrker med fag- og svennebrev, for eksempel helsefagarbeider, elektriker, teleinstallatør eller kranfører. For å jobbe i et slikt yrke i Norge må du søke om godkjenning (autorisasjon) hos det godkjenningskontoret som har ansvar for det spesifikke yrket. Sjekk om yrket ditt er lovregulert i Norge.

Det gjelder egne regler for godkjenning av yrkeskompetanse for borgere i EU/EØS.

[ - ]

Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring (NKR) gir en oversikt over formelle kvalifikasjoner i Norge, og viser hvilke nivåer kvalifikasjoner fra det norske utdanningssystemet er plassert inn i forhold til hverandre. NKR er i tillegg et redskap som skal gjøre det enklere å sammenlikne norske og utenlandske kvalifikasjoner. NKR er et bidrag for å stimulere til livslang læring. Les mer om NKR på nettsidene våre.

[ - ]

Dessverre har ikke NOKUT en elektronisk søkerportal på nynorsk ennå. Den elektroniske søkerportalen er tilgjengelig på bokmål og engelsk.

Dersom du likevel ønsker å søke på nynorsk, må du sende en e-post til utland@nokut.no med følgende innhold:

E-posten må inneholde en tekst der du informerer om at du ønsker et søknadsskjema på nynorsk. I tillegg må du opplyse om følgende:

 • Navn
 • Adresse
 • Hvilket søknadsskjema du ønsker å motta: Du kan velge mellom Generell godkjenning av høyere utenlandsk utdanning eller Godkjenning av fag- og yrkesopplæring

Et papirskjema vil bli sendt til postadressen din.

[ - ]

Vi oppfordrer deg til å søke godkjenning gjennom NOKUTs elektroniske søkerportal. Hvis du ikke kan søke elektronisk, må du informere oss om at du ønsker å reservere deg mot kommunikasjon på nett, slik at vi kan sende deg et papirskjema i posten.

Det er mange fordeler ved å søke gjennom NOKUTs elektroniske søkerportal. Du sparer tid, du kan enkelt følge med på hvor søknaden din er i søknadsprosessen, og resultatet av søknaden er alltid tilgjengelig som en nedlastbar PDF-fil.

Hvis du likevel ikke ønsker kommunikasjon på nett, må du reservere deg via ID-porten dersom du tidligere har registrert mobilnummeret ditt eller e-postadressen din ved innlogging til en offentlig tjeneste. Dersom du aldri har registrert ditt mobilnummer eller e-postadresse i ID-porten, er det ikke nødvendig å reservere seg.

For å få en papirsøknad fra NOKUT, må du sende en e-post til utland@nokut.no. E-posten må inneholde en tekst der du informerer om at du ønsker å reservere deg mot kommunikasjon på nett. I tillegg må du opplyse om følgende:

 • Navn
 • Adresse
 • Hvilket søknadsskjema du ønsker å motta: Du kan velge mellom Generell godkjenning av høyere utenlandsk utdanning eller Godkjenning av fag- og yrkesopplæring.
 • Hvordan du ønsker å kommunisere med NOKUT: Du kan velge mellom bokmål, nynorsk eller engelsk.

Et papirskjema vil bli sendt til postadressen din.

[ - ]

Europass CV er et dokument som presenterer kompetansen din på en måte som lett kan forstås i alle europeiske land. Les mer om Europass på SIUs nettsider.

[ - ]