– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

Høring – Forslag til retningslinjer for godkjenning av utenlandsk fag- og yrkesopplæring

NOKUT har sendt ut forslag til retningslinjer for godkjenning av utenlandsk fag- og yrkesopplæring jfr. opplæringslova § 3-4a på høring. Forslaget ble behandlet i NOKUTs styre 7. september 2016.

Høringsnotatet inneholder forslag til retningslinjer med begrunnelse. Les høringsbrev og -notat (pdf).

Vi ber om at høringsuttalelser sendes per e-post eller brev til NOKUTs postmottak. Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og blir publisert fortløpende her.

Høringsfristen er 13. oktober 2016.

NOKUT vil understreke at også andre enn dem som står på listen over høringsinstanser (pdf) er velkomne til å uttale seg i høringen.

Vi ber høringsinstansene vurdere om saken bør forelegges underordnede organer som ikke er nevnt på listen over høringsinstanser.