– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

Bransjeliste – lovregulerte yrker

De forskjellige bransjene og sektorene har ulikt antall lovregulerte yrker. Noen har mange, andre få. Nedenfor er det laget en samleoversikt over noen av de viktigste bransjene og sektorene i Norge for slike yrker.

Innenfor denne bransjen fordeler yrkene seg på to ulike kontorer: Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap og Politidirektoratet.

Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap

Hvis du vil jobbe i et av yrkene i listen nedenfor, må du sende søknad til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). De vurderer og evt. godkjenner din utenlandske fagutdanning og arbeidspraksis.

Yrker

 • alarmsentralbetjening
 • brannkonstabel
 • brannsjef
 • feiersvenn
 • leder for beredskapsavdeling
 • leder for forebyggende avdeling
 • operatør på nødalarmeringssentral
 • utrykningsleder

Godkjenningskontor: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)

Søknadsprosess
Ta kontakt med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap for informasjon om søknadsprosessen.

Telefon: (+47) 33 41 25 00
Faks: (+47) 33 31 06 60
E-post: postmottak@dsb.no  
Postadresse: Postboks 2014, 3103 Tønsberg


Politidirektoratet

Yrker

 • vekter

Godkjenningskontor: Politidirektoratet

Søknadsprosess
Ta kontakt med Politidirektoratet for informasjon om søknadsprosessen.

Telefon: (+47) 23 36 41 00
Faks: (+47) 23 36 42 96
E-post: politidirektoratet@politiet.no
Postadresse: Hammersborggt. 12, 0181 Oslo
Besøksadresse: Postboks 8051 Dep, 0031 Oslo

[ - ]

Godkjenningskontor: Direktoratet for byggkvalitet

Saksområde: Sentral godkjenningsinstans for foretak i bygg- og anleggsbransjen.

Sentral godkjenning er en frivillig ordning. Et foretak kan søke om sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett (GOF). Den sparer både foretaket og kommunen for mye tid når det skal søkes om lokal godkjenning for ansvarsrett i et konkret byggetiltak. Foretaket slipper å dokumentere at de oppfyller kravene i GOF ved hver konkrete byggesøknad, og kommunen slipper å vurdere dette hver gang.

Godkjenning av et foretak har som formål å sikre at et foretak opptrer som ansvarlig etter plan- og bygningsloven og har tilstrekkelige kvalifikasjoner til å ivareta kravene i plan- og bygningslovgivningen.

Kvalifikasjonsbedømmelsen skal baseres på:

 • en samlet vurdering av foretakets organisasjon
 • foretakets styringssystem
 • foretakets faglige ledelse og deres utdanning og praksis

Sentral godkjenning er ikke en faggodkjenning, men en pre-kvalifisering. Kommunen der byggeprosjektet utføres må likevel foreta en vurdering av om det er samsvar mellom sentral godkjenning og det tiltaket det søkes godkjenning om.

Det er ikke slik at alle typer arbeidsområder kvalifiserer til sentral godkjenning.

For mer informasjon se nettsiden hos Direktoratet for byggkvalitet
eller ta kontakt med:

Direktoratet for byggkvalitet

Telefon: 22 47 56 00
Faks: 22 47 56 11
E-post: post@dibk.no
Postadresse: Postboks 8742 Youngstorget, 0028 Oslo
Besøksadresse: Møllergata 16, Oslo

[ - ]

Yrker:

 • veterinær
 • fiskehelsebiolog
 • dyrepleier
 • semintekniker

For å kunne arbeide i ett av disse yrkene må man ha autorisasjon eller lisens.

Autorisasjon gis hvis du oppfyller kravene til å praktisere yrket fullt ut. Lisens gis til en begrenset periode eller område innen yrket.

Godkjenningskontor: Mattilsynet

Søknadsprosess
Søknad om autorisasjon eller lisens som veterinær, fiskehelsebiolog eller dyrepleier sender du til Mattilsynet. Det er ulikt regelverk som gjelder for godkjenning av utdanning innen og utenfor EU/EØS. Mer om regelverket og søknadsprosedyren kan du lese på Mattilsynets nettsider.

[ - ]

Yrker:

 • autorisert regnskapsfører
 • autorisert eiendomsmegler
 • inkassobevillingshaver
 • registrert revisor

For å kunne praktisere i disse yrkene i Norge må du ha autorisasjon, konsesjon eller være registrert.

Les mer om:

Søknadsprosessen for autorisasjon som regnskapfører

Søknadsprosessen for konsesjon om eiendomsmegling

Søknadsprosessen for konsesjon om inkassobevilling

Søknadsprosessen for godkjenning som registrert/statsautorisert revisor


Godkjenningskontor:
Finanstilsynet

[ - ]

Yrker:

 • elektroinstallatør
 • elektroinstallatør - automatiseringsleder
 • elektroinstallatør - Gr. L og Gr. H
 • elektrofagarbeider - automatiker
 • elektrofagarbeider - automatikkmekaniker
 • elektrofagarbeider - elektromontør lavspenning
 • elektrofagarbeider - elektroreparatør
 • elektrofagarbeider - energimontør høyspenning
 • elektrofagarbeider - heismontør
 • elektrofagarbeider - linjemontør (e-verksmontør B)
 • elektrofagarbeider - reparatør av elektromedisinsk utstyr
 • elektrofagarbeider - togelektriker
 • sakkyndig driftsansvarlig

OBS! Skipselektriker godkjennes av Sjøfartsdirektoratet

Hvis du vil jobbe i et av yrkene i lista over, må du sende søknad til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). De vurderer og evt. godkjenner din utenlandske fagutdanning og arbeidspraksis. Det er egne regler for EU/EØS-borgere.

Avviker utdannelsen og praksisen din betydelig fra kravene for godkjenning til å jobbe i Norge, kan du ved en prøveperiode eller en egnethetstest vise at du har tilegnet deg den utdannelse og praksis som savnes. Mer informasjon om dette får du hos DSB.

OBS! Kravene til mengde og type arbeidspraksis er forskjellige om du søker om videreføring av retten til å utøve yrket ditt som elektrofagarbeider eller om du søker om etablering av en virksomhet/firma som du er leder for. Kun godkjente elektroinstallatører kan etablere og lede en virksomhet/firma i Norge. Elektrofagarbeidere kan kun søke om videreføring av retten til å utøve sitt yrke i Norge og jobbe under faglig ledelse av en elektroinstallatør.

Godkjenningskontor: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap


Søknadsprosess
Elektroinstallatører
Har faglig ansvar for arbeidet som utføres ved elektriske anlegg. Det er kun godkjente elektroinstallatører som kan ansette godkjente elektrofagarbeidere i virksomheten sin. For å kunne jobbe som elektroinstallatør må du gjøre følgende:

1. Sende en skriftlig søknad i form av et brev om: Mulighet til å forestå elektriske anlegg i Norge til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, DSB

E-post: postmottak@dsb.no  
Postadresse: Postboks 2014, 3103 Tønsberg

Du vil få svar fra DSB om hva søknaden din må inneholde av dokumentasjon på utdannelse og arbeidserfaring.

Kravene til mengde og type arbeidspraksis er forskjellige om du søker om videreføring av retten til å utøve yrket ditt som elektrofagarbeider eller om du søker om etablering av en virksomhet/firma som du er leder for. Du får informasjon om dette hos DSB.

Avviker utdannelsen og praksisen din betydelig fra kravene for godkjenning til å jobbe i Norge, kan du ved en prøveperiode eller en egnethetstest vise at du har tilegnet deg den utdannelse og praksis som savnes. Mer informasjon om dette får du hos DSB.

All dokumentasjon må oversettes til norsk eller engelsk, utført av offentlig godkjent translatør. (Gjelder ikke svensker og dansker.)

2. Registrere virksomheten din (registrere firmaet ditt) i Registeret for virksomheter som prosjekterer, utfører og vedlikeholder elektriske anlegg.

3. Virksomheter (firma) som skal drive installasjonsvirksomhet i Norge må også registreres i enhetsregisteret i Brønnøysund og ha eget norsk foretaksnummer. Opplysninger om dette finner du hos Brønnøysundregistrene.

Mer informasjon om søknadsprosessen for utenlandske elektroinstallatører

 

Elektrofagarbeider (se listen over)
Som elektrofagarbeider har du lov å utføre arbeid på elektriske anlegg under ledelse av en godkjent installatør. Både installatøren og du må ha fått godkjenning til å utøve yrket deres i Norge fra DSB.

For å kunne jobbe som elektrofagarbeider må du gjøre følgende:

1. Sende en skriftlig søknad i form av et brev om: Mulighet til å arbeide selvstendig på elektriske anlegg i Norge til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, DSB

E-post: postmottak@dsb.no  
Post adresse: Postboks 2014, 3103 Tønsberg

Du vil få svar fra DSB om hva søknaden din må inneholde av dokumentasjon på utdannelse og arbeidserfaring.

Kravene til mengde og type arbeidspraksis er forskjellige om du søker om videreføring av retten til å utøve ditt yrke som elektrofagarbeider eller om du søker om etablering av en virksomhet/firma som du er leder for.

Avviker utdannelsen og praksisen din betydelig fra kravene for godkjenning til å jobbe i Norge, kan du ved en prøveperiode eller en egnethetstest vise at du har tilegnet deg den utdannelse og praksis som savnes. Mer informasjon om dette får du hos DSB.

All dokumentasjon må oversettes til norsk eller engelsk, utført av offentlig godkjent translatør. (Gjelder ikke svensker og dansker.)

Mer informasjon om søknadsprosessen for utenlandske elektrofagarbeidere

[ - ]

I Norge må virksomheter (bedrifter) som utfører installasjon og vedlikehold av elektronisk kommunikasjonsnett være autorisert av Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom).
Virksomheten må være registrert i enhetsregisteret i Brønnøysund og ha et norsk organisasjonsnummer.

Nkom autoriserer virksomheter som installerer og vedlikeholder elektronisk kommunikasjonsnett. Nkom autoriserer ikke privatpersoner. Hvis man søker jobb som montør i en norsk virksomhet, er det virksomheten som må vurdere om utdanning og praksis er tilstrekkelig for jobben det er søkt på.

Godkjenningskontor: Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

Tidligere var autorisasjonsområdet inndelt i flere fagområder: teleinstallatør (TIA), kabel-TV-installatør (KIA) og radioinstallatør (RIA og RIB).  Fra 1. januar 2012 er fagområdene slått sammen til ett fagområde, ekomnettautorisasjon (ENA). Ekomnettautorisasjon gir mulighet for å utføre installasjon og vedlikehold innen alle fagområder.

For at virksomheten skal få innvilget autorisasjon, må det være minst én heltidsansatt (kvalifisert person) som oppfyller kravene i forskriften til utdanning og praksis.

Søknadsprosess
Søknad om autorisasjon skal sendes til Nkom. Søknaden skal inneholde dokumentasjon på utdanning og praksis for kvalifisert person. Følgende er krav til utdanning og praksis for denne personen er:


Ekomnettautorisasjon (ENA):

 1. Utdanning tilsvarende eksamen fra 2-årig fagskole innen utdanningsprogram elektro med fordypningsmodul i elektroniske kommunikasjonsfag.
 2. Ett års relevant praksis.

Kopier av vitnemål og attester på relevant utdanning og praksis skal vedlegges søknaden. Det er svært viktig at dokumentasjonen  oppfyller kravene, ellers kan søknaden bli forsinket eller avslått. Les mer om søknadsprosessen her.

Søknaden sendes til:

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet
Postboks 93
4791 Lillesand

Telefon (sentralbord): 22 82 46 00
Faks: 22 82 46 40
E-post: firmapost@npt.no

Autorisasjon
En beskrivelse av autorisasjonsprosessen finner du på Nasjonal kommunikasjonsmyndighets nettsider

[ - ]

Det er 28 yrkesgrupper i det norske helsevesenet som er lovregulerte. For å kunne arbeide i disse yrkene må man ha profesjonsgodkjenning (autorisasjon eller lisens). Autorisasjon gis hvis du oppfyller kravene til å praktisere yrket fullt ut. Lisens gis til en begrenset periode eller område innen yrket.

Helsedirektoratet gir profesjonsgodkjenning til helsepersonell.

Profesjonsgodkjenning innebærer en forhåndskontroll av skikkethet (at man har nødvendige faglige kunnskaper og ferdigheter) og egnethet (at man har de personlige egenskaper som kreves for å være helsepersonell) før det gis tillatelse til å arbeide i yrket.

Yrker:

 • allmennlege
 • ambulansearbeider
 • apotektekniker
 • audiograf
 • bioingeniør
 • ergoterapeut
 • farmasøyt
 • fotterapeut
 • fysioterapeut
 • helsefagarbeider
 • helsesekretær
 • hjelpepleier
 • jordmor
 • kiropraktor
 • klinisk ernæringsfysiolog
 • omsorgsarbeider
 • optiker
 • ortopediingeniør
 • ortoptist
 • perfusjonist
 • psykolog
 • radiograf
 • sykepleier
 • tannhelsesekretær
 • tannlege
 • tannpleier
 • tanntekniker
 • vernepleier

Godkjenningskontor: Helsedirektoratet

Informasjon om søknadsprosedyre finner du på Helsedirektoratets hjemmesider

[ - ]
Yrker:
 • advokat
 • advokatfullmektig
 • rettshjelper

Godkjenningskontor: Tilsynsrådet for advokatvirksomhet

Søknadsprosess
Hvis du har juridisk utdanning og advokattittel fra et EU/EØS-land, har du følgende muligheter for å jobbe som advokat i Norge:


Du har advokattittel fra et EU/EØS-land og er statsborger i et EU/EØS-land. Da har du to muligheter for å jobbe som advokat i Norge

 1. Du kan registrere deg som EU/EØS-advokat i Norge. Da kan du være advokat i Norge, men du må bruke din advokattittel fra hjemlandet. Les mer på Tilsynsrådets nettsider
 2. Du kan søke om norsk bevilling som advokat. Dette kan du gjøre på to måter:

  a) Du tar en egnethetstest. Denne testen består av en språkdel og en del som omfatter norsk lov og juridiske temaer. Les mer på Tilsynsrådets nettside.

  b) Du må kunne vise at du har tre års praksis som EU/EØS-advokat i Norge og i tillegg dokumentere at du har arbeidet innenfor norsk rett. Les mer på Tilsynsrådets nettsider.

Du har juridisk utdanning, men ikke advokattittel fra et EU/EØS-land og ønsker norsk bevilling som advokat
For å kunne få norsk bevilling som advokat, må du ha fullført en utdanning i et EU/EØS-land som gir grunnlag for bevilling av advokattittel i studielandet ditt. Videre må du finne en norsk advokat som søker Tilsynsrådet om autorisasjon av deg som sin advokatfullmektig, og som stiller sikkerhet for deg (se under felleskrav lenger ned). Deretter må du ha vært advokatfullmektig i to år i Norge, og ha gjennomgått det obligatoriske advokatkurset om prosedyre, forhandlinger og etikk. Kontakt Tilsynsrådet for mer informasjon.


Du har advokattittel fra et land utenfor EU/EØS og vil jobbe som advokat i Norge
Med denne bakgrunnen kan du søke om å bli godkjent som utenlandsk advokat i Norge. Men, dette betyr at du kan kun være advokat innenfor internasjonal rett og ditt hjemlands rett. Du vil ikke kunne praktisere etter norsk lov. Du må også alltid benytte ditt hjemlands advokattittel og oppgi hjemstat. Les mer på Tilsynsrådets nettsider.


Felleskrav for å kunne være advokat i Norge

Du må:

 • stille en sikkerhet på fem millioner for å dekke erstatningskrav
 • betale bidrag til tilsynsrådet og disiplinærnemnda
 • engasjere en revisor
 • eie eller utføre arbeidet ditt i et registrert foretak i Norge


Advokatforskriften
Les mer om de juridiske titlene og godkjennelse av utenlandsk juridisk utdannelse som grunnlag for advokatbevilling mv. i Advokatforskriften, kapittel 9

[ - ]

Yrker:

 • diakon
 • kantor
 • kateket
 • prest i den norske kirke

Godkjenningskontor: Kirkerådet

[ - ]

Yrker:

 • flyger
 • flytekniker
 • kabinpersonell

Godkjenningskontor: Luftfartstilsynet

[ - ]

Innenfor denne bransjen fordeler yrkene seg på to ulike kontorer: Arbeidstilsynet og Sjøfartsdirektoratet.

Arbeidstilsynet

Yrker

 • dykker (inkludert reservedykker og dykkerleder)

Godkjenningskontor: Arbeidstilsynet

Søknadsprosess
Du må sende søknad om tillatelse av arbeidsdykking i Norge til Arbeidstilsynet Vestlandet. Kompetansebevis/sertifikat må følge med i søknaden. Du må levere oversettelse av dokumentene dersom det er utstedt på et annet språk enn skandinavisk eller engelsk. Postadresse til mottaker av brevet (gjerne arbeidsgiver selv) må du oppgi i søknaden.

E-post: post@arbeidstilsynet.no
Faks: +47 55 59 82 30
Brev: Arbeidstilsynet Vestlandet, Postboks 4720 Sluppen, 7468 Trondheim

Godkjenning
I de fleste tilfeller hvor du har god dokumentasjon på eller Arbeidstilsynet klarer å innhente informasjon om opplæringen i ditt hjemland, vil du få et godkjenningsbrev.
Godkjenningsbrevet som Arbeidstilsynet sender ut kan brukes som gyldig dokumentasjon i tillegg til originalt kompetansebevis/sertifikat. I tillegg må du forevise gyldig legeerklæring til din arbeidsgiver.

Hvis dokumentasjonen din er mangelfull eller Arbeidstilsynet har vanskelig for å skaffe informasjon om hvilken opplæring du har fått i landet ditt, vil Arbeidstilsynet Vestland gi veiledning om hvilken tilleggsutdanning som kreves for å få godkjenning og hvor du evt. kan få slik tilleggsutdanning.


Sjøfartsdirektoratet

For å kunne jobbe i et av de følgende yrkene i Norge, må du søke Sjøfartsdirektoratet om godkjenning.

Yrker:

 • brovakt
 • enemaskinist
 • fører av hurtiggående mann-over-bord-båt (fast-rescue-boats)
 • førstemaskinist
 • kontrollromoperatør (rigg)
 • kystskipper
 • maskinoffiser
 • maskinsjef
 • maskinvakt
 • overstyrmann
 • plattformsjef (rigg)
 • skipselektriker
 • skipsfører
 • skipskokk
 • stabilitetssjef (rigg)
 • tankermann
 • teknisk assistent (rigg)
 • teknisk sjef (rigg)

Godkjenningskontor: Sjøfartsdirektoratet

Søknadsprosess
Søknad om påtegning sendes til Sjøfartsdirektoratet. Påtegningsdokumentet er et gyldig dokument som i henhold til denne forskriften gir innehaver av utenlandsk sertifikat adgang til å tjenestegjøre på norske skip, fiske- og fangsfartøy og flyttbare innretninger.

Sjøfartsdirektoratet godkjenner ikke utdanningen din, men sertifikatet ditt. Sertifikater som kan anerkjennes skal være utstedt av eller under myndighet av en stat som er part i STCW-konvensjonen. Det må dokumenteres at krav til kvalifikasjoner, utstedelse av og påtegning til sertifikater og registrering er fullstendig oppfylt.

Hvordan du søker er avhengig av hvilket yrke du søker påtegning for og om du er statsborger i et EU/EØS-land eller ikke. Du finner informasjon om dette på Sjøfartsdirektoratets nettside.

Telefon: (+47) 52 74 50 00
Faks: (+47) 52 74 50 01
E-post: postmottak@sjofartsdir.no
Postadresse. Sjøfartsdirektoratet, Postboks 2222, 5509 Haugesund
Besøksadresse: Smedasundet 50A, Haugesund

[ - ]

Bergsprengning kan kun utføres av virksomheter som er lovlig etablert og som har ansatt et tilstrekkelig antall bergsprengere og bergsprengningsledere med gyldig sertifikat.

Teknisk sprengning kan kun utføres av virksomheter som er lovlig etablert og som har ansatt et tilstrekkelig antall teknisk spregningskyndige som er meldt inn i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

Yrker:

 • bergsprenger
 • bergsprengningsleder
 • teknisk sprengningskyndig
 • profesjonell pyrotekniker
 • scenepyrotekniker

For å kunne jobbe i et av disse yrkene i Norge, må du søke om godkjenning.

Godkjenningskontor: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)


Søknadsprosess


Borgere fra EU/EØS

 • Du må legge frem bevis på yrkeskvalifikasjoner.
 • Det kreves at du kan forstå norsk og gjøre deg forstått på norsk, svensk eller dansk.

Som EU/EØS-borger, kan du både søke om å utøve yrket midlertidig og varig. DSB avgjør i hvert enkelt tilfelle om søknaden regnes som varig eller midletidig arbeid. Det er forskjellig krav om hva du må dokumentere i hvert av de to tilfeller. Ta kontakt med DSB for å få mer informasjon om dette.


Borgere fra land utenfor EU/EØS-området

 • Du må ha lovlig oppholds- og arbeidstillatelse i Norge.
 • Du må legge frem bevis på yrkeskvalifikasjoner.
 • For alle yrkene i lista over krever DSB at du har gjennomført spesifikke kurs og bestått prøver. Mer informasjon om kursene får du hos DSB.
 • Det kreves at du kan forstå norsk og gjøre deg forstått på norsk, svensk eller dansk.

E-post: postmottak@dsb.no
Telefon: (+47) 33 41 25 00
Adresse: Rambergveien 9, Postboks 2014, 3103 Tønsberg

[ - ]

Yrker:

 • trafikklærer
 • faglig leder ved trafikkskole
 • utrykningssjåfør
 • utrykningsinstruktør
 • teknisk leder ved godkjent kjøretøyverksted eller kontrollorgan for periodisk kjøretøykontroll
 • mekaniker ved godkjent fartsskriververksted

Godkjenningskontor: Statens vegvesen Vegdirektoratet

Søknadsprosess
Send søknad og dokumentasjon på fullført utdanning, og eventuell yrkeserfaring til Statens vegvesen Vegdirektoratet. (Dokumentasjonen skal være en bekreftet kopi av originaldokumentene).

Saksbehandlingstiden følger forvaltningsloven. Vegdirektoratet skal gi foreløpig svar dersom en ikke kan besvare søknaden innen en måned etter at den er mottatt.

For at søkeren skal få en direkte godkjenning må Vegdirektoratet vurdere at vedkommende har tilstrekkelige kvalifikasjoner (kunnskaper og ferdigheter) til å kunne gjøre dette.

Vegdirektoratet kan kreve at søkeren gjennomfører en egnethetsprøve eller en prøveperiode før vedkommende gis en varig godkjenning, dersom:

 1. varigheten av søkerens utdanning er minst ett år kortere enn den norske utdanningen,
 2. den norske utdanningen inneholder emner som er vesentlig forskjellige fra søkerens utdanning.

Søkeren skal selv kunne velge mellom de to alternativene.

Telefon: 02030 - Fra utlandet: (+47) 915 02030
Faks: (+47) 22 07 37 68
E-post: firmapost@vegvesen.no
Postadresse: Statens vegvesen Vegdirektoratet, Postboks 8142 Dep, 0033 Oslo
Besøksadresse: Brynsengfaret 6A, Oslo

[ - ]

Yrker:

 • fører av masseforflytningsmaskiner
 • gravemaskinfører
 • kranfører
 • truckfører

Godkjenningskontor: Arbeidstilsynet

Søknadsprosess
For informasjon om søknadsprosess sjekk her: Arbeidstilsynet: Utenlandske kompetansebevis for truck, kran og masseforflyttingsmaskiner.

[ - ]

Det er fra 2008 obligatorisk med godkjenning av utenlandske yrkeskvalifikasjoner for å kunne bli tilsatt i yrkene under.

Yrker:

 • pedagogisk leder eller styrer i barnehage
 • lærer i grunnskole og/eller videregående skole (inkludert lektor med mastergrad)
 • morsmålslærer

Har du utenlandsk utdanning og ønsker å søke en av disse stillingene, er det obligatorisk med godkjenning fra Utdanningsdirektoratet. Det er kun Utdanningsdirektoratet som kan gi slik godkjenning.

NB! Den som ønsker å arbeide i Norge som lærer uten fast tilsetting - f. eks. i et engasjement, trenger ikke godkjenning fra Utdanningsdirektoratet.

Godkjenningskontor: Utdanningsdirektoratet

Søknadsprosess
Ulike kriterier for godkjenning gjelder for den som har utdanning eller kommer fra et EU/EØS-land eller Sveits, og den som kommer fra eller har utdanning fra et land utenfor EU/EØS- området eller Sveits.

Søkere fra land utenfor EU/EØS eller Sveitsførst søke NOKUT om generell godkjenning, deretter må de søke Utdanningsdirektoratet.

Regelverket, søknadsprosedyren og elektronisk søknadsskjema finner du på Utdanningsdirektoratets nettsider om utenlandske yrkeskvalifikasjoner.


Godkjenning er ikke obligatorisk hvis du vil søke jobb som:

 • assistent i skole eller aktivitetsskolen (SFO)
 • spesialpedagog (unntak: lærer med spesialisering innen spesialpedagogikk)
 • ansatt i aktivitetsskolen (SFO)
 • logoped

Søker du en av disse stillingene, er det arbeidsgiver som vurderer kvalifikasjonene dine og hva som er relevant kompetanse for den utlyste stillingen. Dette gjelder også kravet til kunnskaper i norsk språk og norske samfunnsforhold.

[ - ]