– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

Statutter for Utdanningskvalitetsprisen

Statutter for Kunnskapsdepartementets pris for fremragende arbeid med utdanningskvalitet i norsk høyere utdanning, Utdanningskvalitetsprisen, vedtatt av NOKUTs styre 20. april 2016.

§ 1  Formål

Formålet med Utdanningskvalitetsprisen er å belønne fremragende arbeid med utdanningskvalitet i norsk høyere utdanning, og stimulere institusjonene og fagmiljøene til systematisk arbeid med å videreutvikle kvaliteten på utdanningene sine.

§ 2 Innledende bestemmelser

Utdanningskvalitetsprisen er på 1 million kroner. Prisen forvaltes av NOKUT og deles ut av kunnskapsministeren. Prisen går i sin helhet til ett tiltak, og kan ikke tildeles enkeltpersoner. Dersom det et år ikke er en verdig prisvinner, overføres midlene til neste års pris.

Universiteter og høyskoler, ved institusjonens øverste leder, kan nominere tiltak ved egen institusjon. Hver institusjon kan maksimalt nominere fem tiltak. Nominasjonene skal ikke rangeres.

Nominasjonene vurderes av en jury oppnevnt av NOKUT. Retningslinjer for juryens arbeid finnes i § 5.

Vinneren er forpliktet til å stille til presentasjon av tiltaket på en arena som NOKUT finner.

§ 3 Kriterier

  1. Tiltaket må være fremragende, nyskapende og av vedvarende karakter, og bidra vesentlig til utvikling og forbedring av utdanningskvaliteten.
  2. Tiltaket skal gjennomføres i et aktivt samarbeid mellom studenter, ansatte og andre aktuelle aktører.
  3. Tiltaket skal være kunnskapsbasert.
  4. Tiltaket skal ha medført positive resultater.
  5. Tiltaket skal ha overføringsverdi til andre.

§ 4 Krav til nominasjonen

Nominasjonen må vise hvordan tiltaket oppfyller kriteriene ovenfor. Den skal inneholde beskrivelse, vurdering og dokumentasjon av tiltaket og oppnådde resultater. Videre må nominasjonen vise hvordan tiltaket kan videreutvikles og hvordan resultater kan brukes av andre på tvers av fagområder og institusjoner.

Nominasjonen skal utformes i samsvar med NOKUTs mal for nominasjoner.

§ 5 Juryens sammensetning og mandat

Juryen skal ha seks medlemmer. NOKUT oppnevner fire personer fra universitets- og høyskolesektoren nasjonalt/internasjonalt og to studenter etter forslag fra Norsk studentorganisasjon. To av de fire jurymedlemmene fra universitets- og høyskolesektoren skal være tilknyttet en institusjon i Norge.

Juryens medlemmer oppnevnes for en periode på enten to eller tre år, med overlapp mellom nye og gamle jurymedlemmer. Studenter kan oppnevnes for maksimalt to år.

NOKUT skal oppnevne en juryleder blant de seks jurymedlemmene. Jurylederen skal være tilknyttet en institusjon utenfor Norge. Lederen har dobbeltstemme dersom de resterende medlemmene er delt i sin vurdering.

Juryen skal vurdere alle de nominerte tiltakene etter kriteriene i § 3, og gi en skriftlig tilbakemelding til hvert av tiltakene. Juryen skal kåre én vinner, og gi en skriftlig begrunnelse for sin beslutning. Juryen har anledning til å gi hederlig omtale utover prisvinneren, men dette er ikke påkrevd.

Habilitetsreglene etter forvaltningsloven gjelder for jurymedlemmenes arbeid. Dersom et tiltak ved et jurymedlems egen institusjon er nominert, skal vedkommende tre ut av diskusjonen når dette tiltaket diskuteres.

NOKUTs administrasjon er sekretariat for juryens arbeid.