– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

Hvordan kan jeg jobbe med studiekvalitet som student?

Som student er det viktig at du tar del i arbeidet institusjonene gjør med kvalitetsutvikling. Studenter er en selvsagt del av arbeidet NOKUT gjør med å sikre og utvikle utdanningene i Norge, og de er en nødvendig del av arbeidet universiteter og høyskoler gjør for å bli bedre.

Det er lovpålagt for institusjonene å involvere studenter i avgjørelser som påvirker dem, og studenter bør bruke den muligheten til å bidra mest mulig med sine unike perspektiv.

Her har vi samlet både informasjon og virkemidler fra NOKUT som du kan bruke til dette arbeidet.

Norske universiteter kan opprette de studietilbudene de ønsker, på bachelor-, master- og doktorgradsnivå. Høyskoler har ikke de samme fullmaktene og må søke NOKUT om å opprette enkelte typer studier. I tillegg til å søke om å opprette nye studier, kan institusjonene søke NOKUT om å få flere fullmakter. Når NOKUT godkjenner søknader, kaller vi det akkreditering.

Mer om institusjonskategorier

Fagskolestudier er yrkesrettet utdanning etter videregående. Fagskolestudier skal godkjennes av NOKUT, men fagskoler kan søke om å få fagområdegodkjenning slik at de kan starte utdanningstilbud innenfor dette området uten å søke.

Rapportene fra akkrediteringer kan gi verdifull informasjon om hvordan det jobbes med kvalitetssikring ved forskjellige institusjoner og program i Norge.

Mer om sikring og utvikling av utdanningskvalitet

[ - ]

Alle institusjoner som gir høyere utdanning i Norge får besøk av NOKUT minst hvert sjette år. Da gjennomgår vi institusjonenes eget arbeid med kvalitetssikring. I tillegg gjør NOKUT tilsyn med eksisterende utdanningstilbud både innen høyere utdanning og fagskole. Det kan vi gjøre enten fordi vi har fått bekymringsmeldinger om lav kvalitet, eller for å se på et spesielt fagområde for eksempel .

Mer om kvalitetssikring og -utvikling – universitet og høyskole

Mer om kvalitetssikring og -utvikling – fagskole

[ - ]

NOKUT forsøker å sammenstille informasjonen de innhenter fra arbeidet med evalueringer, akkreditering og godkjenninger. Dette er et godt utgangspunkt for å lære mer om utbyttet av NOKUTs arbeid innen disse områdene spesielt og generelt om kvalitetsarbeid ved institusjonene.

[ - ]

NOKUT utfører jevnlig utredninger som skal bidra direkte til å stimulere til kvalitetsutvikling. Rapportene kan omhandle tema både innen norsk og utenlandsk utdanning og alle deler av høyere utdanning. Ettersom rapportene dekker en stor bredde av tema er det et godt utgangspunkt for studenter som ønsker å lære mer om kvalitet.

Mer om utrednings- og analyseprosjekter

[ - ]

NOKUT utgir fra tid til annen korte analyser og synteser av rapporter fra sektoren. Analysene dekker en stor bredde av temaer, og kan være både originalt arbeid av NOKUT-ansatte eller oppsummeringer av arbeid som andre i sektoren har utført. Felles for rapportene er at de gir kortfattet informasjon og gir rask oversikt over et tema.

Mer om aktuelle analyser

[ - ]

NOKUT gjennomfører fra tid til annen evalueringer som har som hensikt å bedømme kvalitet og identifisere tiltak som kan bidra til kvalitetsforbedringer. Dette kan være programevalueringer av typen som er gjennomført for lærerutdanningen og ingeniørutdanningen, eller temaevalueringer rettet mot spesifikke områder eller forhold på tvers av utdanningsprogrammer og institusjoner.

Mer om evalueringer (tilsynsrapporter)

[ - ]

Sentre for fremragende utdanning (SFU) er en nasjonal prestisjeordning for utdanninger på bachelor- og masternivå som har fremragende kvalitet og innovativ praksis. De skal spre resultatene sine og skal bidra til at andre kan utvikle utdanningene sine. Søknadene fra sentrene, i tillegg til rapporter de lager underveis kan brukes som inspirasjon til utvikling av fagtilbudet andre steder.

Mer om SFU

[ - ]

Kunnskapsdepartementets utdanningskvalitetspris deles ut hvert år i forbindelse med NOKUT-konferansen. Prisen kan gis både til institusjoner og til et eller flere utdanningsmiljø. Ettersom prisvinnerne skal kunne dokumentere gode resultater og tiltakene skal bidra til utvikling og forbedring av utdanningskvalitet, er søknadene en god kilde til informasjon om hva som kan gjøres for å heve kvaliteten andre steder.

Mer om Utdanningskvalitetsprisen

[ - ]

NOKUT utfører på vegne av kunnskapsdepartementet en nasjonal studentundersøkelse for alle andreårsstudenter på bachelor og master. Her svarer studentene på hva de mener om kvaliteten på mange forskjellige aspekter ved studieprogrammet sitt.

Undersøkelsen gjør det mulig å sammenligne studentenes oppfatninger på tvers av program og på tvers av institusjoner, noe som gjør det til et godt verktøy for å kunne jobbe med kvalitet. Resultatene fra undersøkelsen blir lagt ut på www.studiebarometeret.no 1. februar 2014.

[ - ]

I NOKUT-portalen har NOKUT samlet offentlig tilgjengelig statistikk fra Database for statistikk om høgre utdanning (DBH) og presenterer det på en lett sammenlignbar måte. Ved hjelp av portalen kan man sammenligne både institusjoners fagfelt og program på tall som institusjonene rapporterer inn til DBH, alt fra studiepoengproduksjon og antall A og B på eksamen til antall studenter per vitenskapelig årsverk.

Mer om NOKUT-portalen

Mer om Database for statistikk om høgre utdanning (DBH)

[ - ]

Studenter deltar i NOKUTs sakkyndige komiteer når vi:

  • evaluerer kvalitetssikringssystemer ved institusjoner som tilbyr høyere utdanning
  • vurderer søknader om godkjenning som universitet, vitenskapelig høyskole eller høyskole
  • vurderer søknader om godkjenning av studier på doktorgradsnivå
  • gjør tilsyn med eksisterende utdanningstilbud både innen høyere utdanning og fagskole
  • vurderer hvilke institusjoner som skal få Utdanningskvalitetsprisen og status som Senter for fremragende utdanning

Mer om å være sakkyndig

[ - ]