– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

Spørsmål og svar

Her finner du spørsmål og svar som er relevante for deg som ønsker å være sakkyndig ved akkreditering av studietilbud på bachelor- og mastergradsnivå.

Å være sakkyndig innebærer å utforme en skriftlig vurdering og eventuelt en kortere tilleggsvurdering (se nedenfor), basert på vurdering av en søknad om akkreditering av nytt studietilbud. Det er vanligvis to sakkyndige på hver søknad. For søknader om akkreditering av studier på bachelor- og mastergradsnivå inngår ikke institusjonsbesøk, men de sakkyndige møtes på et dagsmøte (skrivemøte) hos NOKUT.

Hver sakkyndig får utbetalt et honorar på 12 000,- når vedtak er fattet i saken. Vi betaler reise og eventuelt opphold i forbindelse med dagsmøtet.

[ - ]

De sakkyndiges vurdering er basert på søknaden om akkreditering av nytt studietilbud som institusjonen har sendt til NOKUT. I denne søknaden beskriver og begrunner institusjonen hvordan de mener at de oppfyller kravene (se søkerhåndbøkene). De sakkyndige skal vurdere om institusjonen gjennom søknaden og studieplanen har redegjort for at studiet oppfyller NOKUTs minstekrav til studiekvalitet, samt kravene i andre aktuelle lover og forskrifter. Samtidig kan de sakkyndige gi råd til videre utvikling av studiet.

[ - ]

De sakkyndige skal gi synspunktene sine i en samlet skriftlig vurdering. Denne vurderingen er ofte ca. 10-15 sider lang og er basert på en mal som de sakkyndige får fra oss. For hvert kriterium (se søkerhåndbøkene) skal de sakkyndige sammenfatte sentrale elementer fra institusjonens besvarelse, gi sin vurdering, og så konkludere med om institusjonen har redegjort for at studiet oppfyller NOKUTs minstekrav til studiekvalitet eller ikke.

Ved positiv konklusjon kan de sakkyndige skrive noe om hva institusjonen bør gjøre for å utvikle kvaliteten på studiet videre. Ved negativ konklusjon skal de sakkyndige skrive hva institusjonen må gjøre for å oppfylle dette kravet, i tillegg til eventuelle råd for videre utvikling.

I de tilfellene hvor det konkluderes negativt, får institusjonen mulighet til å kommentere de sakkyndiges vurdering. Etter dette kan vi be de sakkyndige om å skrive en tilleggsvurdering basert på kommentaren fra institusjonen, hvor de sakkyndige bestemmer om de vil opprettholde eller endre konklusjon. Tilleggsvurderingen er ofte vesentlig kortere enn den første vurderingen.

[ - ]

Oppdraget begynner med at de sakkyndige leser gjennom søknaden de skal vurdere. Hver sakkyndige komité møtes så på skrivemøte hos NOKUT i Oslo. På dette møtet, som varer ca. én arbeidsdag, går saksbehandlerne våre gjennom kriteriene de sakkyndige skal vurdere og de sakkyndige får tid til å jobbe med rapporten. Etter møtet holder de sakkyndige kontakten, gjerne per e-post eller telefon, mens de jobber videre med vurderingen.

Ved negativ konklusjon, går de sakkyndiges vurdering til institusjonen for kommentar. Når vi mottar kommentaren, kan vi be de sakkyndige om å skrive en tilleggsvurdering. Det varierer hvor lang tid et oppdrag som sakkyndig tar, men man må ofte regne med over en ukes arbeid til sammen.

[ - ]

Det er viktig at sakkyndige ikke har oppgaver ved institusjonen eller studiet de skal vurdere, eller andre tilknytninger som gjør dem inhabile. Dette er fastsatt i lov og forskrift, og er viktig for at samfunnet kan ha tillit til vurderingene. Det finnes ingen klar fasit for hvilke tilknytninger som gjør en sakkyndig inhabil, og vi ønsker at sakkyndige tar opp spørsmål om habilitet med NOKUTs saksbehandlere.

[ - ]