– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

Studentsakkyndig

Sakkyndige vurderinger ligger til grunn når NOKUT gjør vedtak som påvirker institusjonens fullmakt til å gi høyere utdanning. Det er sakkyndige som utøver de faglige vurderingene i akkreditering av nye studier og institusjoner, evaluering av system for kvalitetssikring av utdanning og tilsyn med eksisterende studier.

I tillegg benytter vi sakkyndige når vi tildeler status som Senter for fremragende utdanning (SFU) og deler ut Utdanningskvalitetsprisen.

Mer om sakkyndige – fagskole

Mer om sakkyndige – universitet og høyskole


NOKUT bruker også sakkyndige i godkjenningsordningen for personer uten verifiserbar dokumentasjon av utenlandsk, høyere utdanning (UVD-ordningen).

Mer om sakkyndige – UVD-ordningen


Studenter er sakkyndige i flere av disse prosessene

Sammen med akademisk personale er studentene en av de viktigste partene i høyere utdanning. Bruken av studenter som sakkyndige styrker muligheten for at studenters perspektiver tas inn i vurderingene på deres egne premisser. Hvordan NOKUT finner fram til og oppnevner studentsakkyndige, er litt avhengig av hvilket oppdrag studenten vil bli oppnevnt til (se under).

En studentsakkyndig er et likeverdig medlem i den sakkyndige komiteen som ellers består av akademisk personale og i enkelte tilfeller arbeidslivsrepresentanter. En studentsakkyndig gjennomgår den samme opplæringen i forkant av oppdraget, og deltar i institusjonsbesøk og rapportskriving sammen med resten av komiteen.

Som for andre sakkyndige, er det viktig at studentsakkyndige er habile. Det vil si at de ikke har oppgaver ved institusjonen eller studiet de skal evaluere, eller har andre tilknytninger til institusjonen som fører til at samfunnet ikke vil ha tillit til deres vurdering.

Innen høyere utdanning benytter vi studentsakkyndige i:


Studietilsynsforskriftens kapittel 5 stiller krav til at det skal være en student, som har erfaring fra institusjonsstyre, andre sentrale tillitsverv eller fra arbeid i studentorganisasjon, i alle komiteer som evaluerer systemer for kvalitetssikring.

Vi ber Norsk studentorganisasjon om å nominere studenter som sakkyndige hvert år. Studenter kan være sakkyndige i inntil ett år etter at de har sluttet som studenter – dette av planleggingshensyn.

Mer om å være sakkyndig i evalueringer av kvalitetssikringssystemer her

[ - ]

Det skal være en student, som har erfaring fra institusjonsstyre, andre sentrale tillitsverv eller fra arbeid i studentorganisasjon, i alle komiteer som vurderer søknader om institusjonsakkreditering (se Studietilsynsforskriften kapittel 2). Vanligvis ber vi om forslag fra Norsk studentorganisasjon (NSO). Vi kan også benytte studenter fra vår faste gruppe for evaluering av kvalitetssikringssystem (se over).

Mer om å være sakkyndig i vurderinger av søknader om institusjonsakkreditering

[ - ]

I vurdering av søknader om akkreditering av studier på ph.d.-nivå skal det alltid være en stipendiat i den sakkyndige komiteen (se Studietilsynsforskriften kapittel 2). Stipendiaten skal være tilknyttet en annen institusjon enn den som søker, men ha bakgrunn fra samme fagfelt.

Mer om å være sakkyndig i vurderinger av søknader om studier på ph.d.-nivå

[ - ]

NOKUT fører tilsyn med alle utdanningstilbud innen høyere utdanning i Norge. Tilsyn med eksisterende studietilbud følger en modell i flere trinn. Det siste trinnet kalles revidering, og i denne fasen oppnevnes det en sakkyndig komité.

Det skal alltid være en student i denne komiteen.

Da NOKUT gjennomførte programevalueringer av alle allmennlærer-, ingeniør- og førskolelærerutdanningene, var studentsakkyndige involvert.

[ - ]

Sentre for fremragende utdanning (SFU) er en nasjonal prestisjeordning for å stimulere til utvikling av fremragende utdanning på bachelor- og mastergradsnivå. Det skal alltid være en studentrepresentant i ekspertkomiteen som vurderer fagmiljøene som søker om status som SFU. Norsk studentorganisasjon (NSO) foreslår studentrepresentant til komiteen.

Mer om krav og retningslinjer for sentrene og kriterier for vurdering av søknader (kapittel 4) (pdf)

Mer om å være sakkyndig i vurdering av status som Senter for fremragende utdanning

[ - ]

Universiteter og høyskoler kan søke om Kunnskapsdepartementets pris for fremragende arbeid med studie- og utdanningskvalitet, Utdanningskvalitetsprisen, som NOKUT deler ut. Også når det gjelder tildeling av Utdanningskvalitetsprisen benytter vi studenter som sakkyndige. Norsk studentorganisasjon (NSO) foreslår studentrepresentant til komiteen.

Mer om å være sakkyndig i vurdering av Utdanningskvalitetsprisen

[ - ]