– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

Saksgangen i studieakkreditering

Her finner du en oversikt over saksgangen som følges i akkreditering av studier.

Klikk på overskriftene for utfyllende informasjon.

Når NOKUT mottar en søknad om akkreditering av studier innen høyere utdanning, går vi først gjennom den administrativt for å se at alle de formelle kravene er oppfylt og at det foreligger tilstrekkelig med beskrivelse og begrunnelse i besvarelsene. Søknaden kan avvises på administrativt grunnlag.[ - ]
Hvis søknaden går videre fra innledende administrativ vurdering, kontakter vi sakkyndige. Studietilsynsforskriften stiller krav til de sakkyndiges kompetanse. Institusjonen gis mulighet til å komme med forslag til relevante sakkyndige, men NOKUT er ikke forpliktet til å følge institusjonens forslag. Søker vil alltid få anledning til å uttale seg om forslag vi har til sakkyndige før disse oppnevnes.[ - ]

De sakkyndige kommer på skrivemøte som ledes av en eller flere saksbehandlere i NOKUT. Hensikten med skrivemøtet er å sikre en felles forståelse hos de ulike sakkyndige komiteene om kravene til akkreditering av studier. NOKUTs saksbehandlere bistår de sakkyndige gjennom hele skriveprosessen.

For akkreditering på ph.d-nivå, drar komiteen også på et to-dagers institusjonsbesøk. Som del av institusjonsbesøket stiller de sakkyndige spørsmål til ansatte og studenter ved institusjonen som søker.

Når de sakkyndige har skrevet ferdig et utkast til vurderingen, leveres denne til NOKUT. Flere saksbehandlere gjør da en intern kvalitetssikring av de sakkyndiges vurdering for å sikre at den er tydelig og innenfor kriteriene.

[ - ]
Hvis de sakkyndige svarer ja på samtlige kriterier og NOKUT finner at de formelle vilkårene er oppfylt, fatter NOKUT vedtak om akkreditering av studiet. Søkeren får tilsendt vedtaksbrevet og en tilsynsrapport som viser saksgangen fra innledende vurdering til avsluttende vedtak. NOKUTs tilsynsrapporter finner du her.[ - ]
Dersom de sakkyndige underkjenner én eller flere av besvarelsene av kriteriene i studietilsynsforskriften, vil søkeren alltid få anledning til å uttale seg om den sakkyndige vurderingen. Vi sender da den sakkyndige vurderingen til søker, som får tre uker på å avgi kommentar. I kommentaren kan søkeren imøtekomme de sakkyndiges krav og oppklare eventuelle misforståelser.[ - ]

Ved kommentarfristens utløp vil én av følgende gjelde:

  • Det er ikke kommet kommentar fra søkerinstitusjonen.
  • Kommentaren tilfører ikke noe nytt til saken.
  • Kommentaren gir ny informasjon til saken.

Dersom vi ikke mottar kommentar fra søker, fatter NOKUT vedtak på bakgrunn av den opprinnelige vurderingen.

Hvis NOKUT mottar kommentar fra institusjonen, gjør vi en vurdering av om kommentaren skal sendes videre til sakkyndig tilleggsvurdering. Om det ikke kommer fram ny informasjon i kommentaren fra institusjonen, kan vi fatte vedtak umiddelbart uten å sende kommentaren til de sakkyndige.

I de aller fleste tilfellene sender vi kommentaren videre til de sakkyndige. De sakkyndige kan beholde eller endre sin opprinnelige konklusjon.

[ - ]
Basert på de sakkyndiges anbefaling, vil NOKUT fatte vedtak om akkreditering eller avslag.[ - ]