– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

Evaluering av kvalitetssikringssystemer i høyere utdanning

Alle institusjoner som tilbyr høyere utdanning skal ha et internt system for kvalitetssikring av utdanningen. Minst hvert sjette år evaluerer NOKUT den enkelte institusjonens system for kvalitetssikring av utdanningen.

NOKUTs styre fatter vedtak om evalueringsprogram, og institusjonene varsles minst et halvt år før evalueringen starter. Hvert år oppnevner NOKUTs styre også en gruppe med sakkyndige.

Den sakkyndige komiteen

For hver enkelt evaluering nedsettes en komité på mellom tre og fem medlemmer.  Institusjonen som skal ha evaluering kan kommentere på forslag til sakkyndig komité.

Den sakkyndige komiteen skal evaluere system for kvalitetssikring av utdanningen og institusjonens bruk og nytte av systemet. NOKUT har utarbeidet kriterier for evalueringene.

Krav til de sakkyndiges kvalifikasjoner

I studietilsynsforskriften er det fastsatt krav til kompetansen for den sakkyndige komiteen:

  • Alle de sakkyndige skal ha erfaring fra kvalitetsarbeid og/eller evaluering.

  • Komiteen skal ha minst én sakkyndig med erfaring fra ledelse ved en høyere utdanningsinstitusjon.

  • Komiteen skal ha minst én sakkyndig med tilknytning til relevant utenlandsk institusjon.

  • En student med erfaring fra institusjonsstyre, ledelse eller andre sentrale tillitsverv skal inngå i komiteen.

  • I komiteen skal det inngå minst en sakkyndig med professor-/dosentkompetanse

Det er også viktig at de sakkyndige ikke har oppgaver ved institusjonen eller studiet de skal evaluere eller har andre tilknytninger til institusjonen som gjør dem inhabile (se studietilsynsforskriften). De sakkyndige skal ikke uttale seg offentlig om saken før vedtak er fattet.

Komiteen skal nedfelle vurderinger, konklusjoner og anbefalinger i en rapport. På bakgrunn av denne rapporten og kommentar fra institusjonen vedtar NOKUTs styre om et system godkjennes eller ikke.

Det er NOKUT som står ansvarlig for vedtaket, og dette kan påklages. Selve den sakkyndige vurderingen kan ikke påklages.

Rapporten fra den sakkyndige komiteen er offentlig og blir publisert i NOKUTs publikasjoner.

Relatert informasjon