– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

Underviserundersøkelsen

NOKUT ønsker å styrke kunnskapsgrunnlaget om utdanningskvalitet ved å innhente informasjon om undervisernes syn på utdanningskvalitet. Underviserundersøkelsen skal være et supplement til studentundersøkelsen Studiebarometeret.

NOKUTs Underviserundersøkelse vil i år kombineres med NIFUs Tidsbruksundersøkelse blant vitenskapelig ansatte i universitets- og høgskolesektoren. De to undersøkelsene henvender seg til den samme populasjonen og gjennomføres derfor som et samarbeid mellom NOKUT og NIFU for å redusere antall undersøkelser i sektoren og begrense rapporteringsbyrden.

Spørreskjemaet sendes ut fra mandag 22. mai 2017.


Viktige datoer i 2017


7. april Leveringsfrist e-postadresser og bakgrunnsdata
22. mai Start utsendelse av spørreskjemaet til vitenskapelig ansatte
24. mai Institusjoner får lenken med svarbarometeret (dynamisk info om svarinngang)
29. mai 1. påminnelse
7. juni 2. påminnelse
20. juni Siste påminnelse
30. juni Undersøkelsen stenger
Tidlig i august Institusjoner får rådata
19. september Studiebarometeret-seminar på Lysaker


Formål

Målet med NOKUTs Underviserundersøkelse er å gi et representativt bilde av de vitenskapelig ansattes vurderinger av kvalitet ved studieprogrammer i norsk høyere utdanning. Undervisernes oppfatninger og tilbakemeldinger er til hjelp for myndigheter, institusjoner og fagmiljø i arbeidet med videreutvikling av kvaliteten i norsk høyere utdanning.

NIFUs Tidsbruksundersøkelse er tett knyttet til den nasjonale FoU-statistikken. Informasjon om tid brukt til FoU i kalenderåret 2016 for ansatte i vitenskapelige og faglige stillinger i universitets- og høgskolesektoren er helt sentralt for å beregne ressursinnsatsen til FoU. Lignende kartlegginger av tid brukt til FoU i sektoren er gjennomført ca. hvert tiende år, med noe ulike intervaller for ulike lærestedstyper. De reviderte internasjonale retningslinjene for utarbeidelse av FoU-statistikk (OECDs Frascati-manual, 2015) anbefaler tidsbruksundersøkelser minst hvert 5. år.


Utvalg og spørreskjemaet

Utvalget inkluderer alle vitenskapelig ansatte, også ansatte i rekrutteringsstillinger som stipendiat og postdoktor. Disse vil få tilsendt en personlig lenke til spørreskjemaet per e-post.

Spørreskjemaet tar omtrent 12 minutter å besvare. Det innledes med NIFUs del, som i hovedsak dreier seg om en skjønnsmessig fordeling av arbeidstiden på ulike aktiviteter. Deretter følger NOKUTs del av spørreskjemaet som består av spørsmål om blant annet undervisning, studentenes læringsutbytte, læringsmiljø og eksamens- og vurderingsformer. Undersøkelsens tema er primært ulike sider av opplevd studiekvalitet, men vi spør også om motivasjon og engasjement. Underviserundersøkelsen fokuserer på emne- og studieprogramnivået, ikke på institusjonsnivået. Alle vitenskapelig ansatte får de samme spørsmålene.

I 2016 ble undersøkelsen gjennomført som pilotprosjekt, der et mindre utvalg institusjoner og studieprogrammer deltok. I 2017 gjennomføres Underviserundersøkelsen som nasjonal undersøkelse for første gang. Spørreskjemaet er revidert basert på erfaringer fra pilotundersøkelsen i 2016; mer spesifikt gjennom egne validitetsanalyser, tilbakemeldinger fra institusjonene, samt innspill fra Underviserundersøkelsens referansegruppe. I sum vil endringene gjøre skjemaet noe kortere enn i fjor.

Se spørreskjemaet fra 2016 (pdf)


Gode grep for høy svarprosent

NOKUT håper at drahjelp fra institusjonene skal øke svarprosenten i årets nasjonale undersøkelse, ettersom undersøkelsens nytteverdi blir større når flere svarer. Vi ber også i år om at alle universiteter og høyskoler bidrar til at undersøkelsen gjennomføres på en god måte. Institusjonenes arbeid med å få vitenskapelig ansatte til å svare, er svært viktig.

NOKUT vil sende et informasjonsskriv som institusjonene kan bruke for å orientere egne ansatte om Underviserundersøkelsen og Tidsbruksundersøkelsen.


Formidling av data til institusjonene

NOKUT vil formidle anonymiserte rådata for utdanningstypene innen egen institusjon. Vi ønsker å gi institusjonene denne informasjonen så tidlig som mulig, slik at institusjonene kan bruke resultatene på best mulig måte.


Egen referansegruppe

Universitets- og høgskolerådet har nedsatt en referansegruppe for undersøkelsen, som består av tre representanter for lærestedene. Disse er:

  • førsteamanuensis Andreas Carlson, Universitetet i Oslo
  • dekan Birte Simonsen, Universitetet i Agder
  • høgskolelektor Henrik Sætra, Høgskolen i Østfold

I forbindelse med NIFUs Tidsbruksundersøkelse ble referansegruppe utvidet med ekspertise på bruk av FoU-statistikken:

  • spesialrådgiver Berit Hyllseth, Norges Forskningsråd


Analyser

NOKUT publiserer fortløpende analyser basert på data fra Studiebarometerets student- og underviserundersøkelse på


Studiebarometeret.no

Resultatene fra Underviserundersøkelsen publiseres under en egen fane i nettportalen Studiebarometeret.no. All informasjon behandles konfidensielt, og det offentliggjøres ikke data som gjør det mulig å identifisere den som svarer. Av denne grunn presenteres alle data på utdanningstypenivå, altså ikke på emne- eller programnivå.


Seminar om Underviserundersøkelsen

NOKUT vil arrangere et Studiebarometer-seminar om både student- og underviserundersøkelsene. Seminaret vil holdes på Lysaker den 19. september 2017. Målgruppen er kvalitetskoordinatorer og ledere av organisatoriske enheter (avdeling, institutt, fakultet). Invitasjon vil sendes til kontaktpersonene for Studiebarometeret.


Kontaktperson fra hver institusjon

Dersom institusjonen oppretter ny kontaktperson, ber vi om at navn, e-postadresse og telefonnummer sendes til underviser@nokut.no snarest. Institusjoner kan ha flere kontaktpersoner. I tillegg publiseres all informasjon til institusjonene på denne nettsiden.


Kontaktpersoner i NOKUT