– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

Tilsyn med institusjonenes systematiske kvalitetsarbeid

Norske universiteter og høyskoler har ansvar for å drive kvalitetsarbeid i henhold til lover og forskrifter. NOKUTs periodiske tilsyn skal kontrollere at kvalitetsarbeidet er tilfredsstillende i henhold til NOKUTs studietilsynsforskrift §4-1 og stimulere til videreutvikling utover kravene.

Tilsynet blir utført av en sakkyndig komité som er oppnevnt av NOKUT. Komiteen vurderer institusjonens kvalitetsarbeid med utgangspunkt de seks leddende i §4-1:

§ 4-1 (1) Institusjonens kvalitetsarbeid skal være forankret i en strategi og dekke alle vesentlige områder av betydning for kvaliteten på studentenes læringsutbytte.

§ 4-1 (2) Kvalitetsarbeidet skal være forankret i institusjonens styre og ledelse på alle nivåer. Institusjonen skal gjennom kvalitetsarbeidet bidra til å fremme en kvalitetskultur blant ansatte og studenter.

§ 4-1 (3) Institusjonen skal ha ordninger for å systematisk kontrollere at alle studietilbud tilfredsstiller kravene i forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning §§ 3-1 til 3-4 og kapittel 2 i denne forskrift, og eventuelle tilleggskrav.

§ 4-1 (4) Institusjonen skal systematisk innhente informasjon fra relevante kilder for å kunne vurdere kvaliteten i alle studietilbud.

§ 4-1 (5) Kunnskap fra kvalitetsarbeidet skal brukes til å utvikle kvaliteten i studietilbudene og avdekke eventuelt sviktende kvalitet. Sviktende kvalitet skal rettes opp innen rimelig tid.

§ 4-1 (6) Resultater fra kvalitetsarbeidet skal inngå i kunnskapsgrunnlaget ved vurdering og strategisk utvikling av institusjonens samlede studieportefølje.

[ - ]

NOKUT etterspør dokumentasjon fra institusjonene på to ulike nivåer:

 1. Dokumentasjon fra institusjonsledelsesnivå skal gjøre det mulig for de sakkyndige å vurdere kvalitetsarbeidet fra et overordnet institusjonsperspektiv. Dette omfatter:

  – Et utvalg av institusjonens styrende/overordnede dokumenter

  – Institusjonsledelsens selvevaluering

  I tillegg vil NOKUT gi de sakkyndige følgende bakgrunnsdokumentasjon: Informasjon om institusjonen basert på offentlig tilgjengelig informasjon, en studentuttalelse fra institusjonens øverste studentdemokrati (frivillig), og en kort beskrivelse fra institusjonen av  kontekstuelle forhold som anses som relevant for institusjonens systematiske kvalitetsarbeid.

 2. Dokumentasjon fra studietilbudsnivået skal gjøre det mulig for de sakkyndige å vurdere institusjonens kvalitetsarbeid i praksis ved utvalgte studietilbud. Dette omfatter:

  – Et utvalg dokumenter og oversikter omhandlende kvalitetsarbeidet ved studietilbudet
  – Selvevaluering fra studietilbuds-/kvalitetsansvarlig

  Vi etterspør også lenker til studietilbudets studieplan for inneværende år der studietilbudets oppbygging og studietilbudets læringsutbyttebeskrivelser fremkommer. Denne informasjonen vil inngå som bakgrunnsdokumentasjon for de sakkyndige.

Innen de sakkyndige gjør sine endelige vurderinger av institusjonens systematiske kvalitetsarbeid vil det foreligge et institusjonsbesøk med intervjuer. Intervjuene utgjør en siste, viktig dokumentasjonskilde for de sakkyndige for vurderingen av institusjonens imøtekommelse av krav i §4-1.

[ - ]

Den sakkyndige komité utarbeider en rapport. Styret i NOKUT fatter vedtak om institusjonens kvalitetsarbeid er tilfredsstillende, innehar enkelte mangler, eller innehar vesentlige mangler på bakgrunn av rapporten og institusjonens kommentar til denne.

[ - ]

Grunnlaget for tilsynet er NOKUTs studietilsynsforskrift § 4-1, Kunnskapsdepartementets studiekvalitetsforskrift § 2-1 og § 2-2, og universitets- og høyskolelovens § 1-6.

[ - ]