– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

Tilsyn med eksisterende studietilbud

NOKUT kan på fritt grunnlag føre tilsyn med alle eksisterende studietilbud. Dette gjelder både de studietilbudene vi har godkjent og de som universitetene og høyskolene har etablert på egen fullmakt.

Når vi fører tilsyn med eksisterende studietilbud, bruker vi de samme kriteriene som ved godkjenning av nye studietilbud (se studietilsynsforskriften).

I tillegg til å kontrollere at utdanningskvaliteten oppfyller minstekravene våre, ønsker vi at tilsynet motiverer institusjonene til videre utvikling.

Tilsynet med eksisterende tilbud er organisert i fire trinn:

Vi velger ut studietilbud til kartlegging én gang i året. Dette skjer på bakgrunn av NOKUTs tematiske prioriteringer, informasjon fra annen NOKUT-virksomhet og bekymringsmeldinger.

  • NOKUTs langtidsplan for tematiske prioriteringer setter fokus på enkelte temaer der vi har spesiell interesse for utdanningskvalitet. Valg av temaer betyr ikke nødvendigvis at det er tegn på kvalitetssvikt, men kan også være for å synliggjøre positive utviklingstrekk i sektoren.
  • Informasjon fra annen NOKUT-virksomhet, for eksempel evaluering av kvalitetssikringssystem, kan også gi informasjon som gjør at vi starter kartlegging av ett eller flere studietilbud.
  • Når vi mottar bekymringsmeldinger angående utdanningskvalitet, undersøker vi først om institusjonen er kjent med klagen og om de har gjort sitt beste for å rette opp eventuelle svakheter. Som regel tar institusjonene klager på alvor, men i noen tilfeller undersøker vi saken videre.

Kartlegging innebærer at NOKUT samler tilgjengelig informasjon om studietilbudene. Dette gjør vi for å få et inntrykk av hvordan institusjonene ivaretar akkrediteringsfullmakten sin.

I kartleggingen henter vi informasjon om studietilbudet fra kilder som DBH, NOKUT-portalen, institusjonens nettsider og tidligere søknader der det er aktuelt.

Ofte er det slik at disse kildene ikke gir oss tilstrekkelig informasjon til å vurdere om utdanningskvaliteten er god nok. I slike tilfeller ber vi institusjonen om en redegjørelse.

[ - ]

Når NOKUT henvender seg til institusjonen og ber om tilleggsinformasjon, kalles det en redegjørelse.

Henvendelsen sender vi som brev til institusjonen. I dette brevet står det hvilke av NOKUTs kriterier institusjonen må redegjøre for (se studietilsynsforskriften). Svarfristen på denne henvendelsen er seks uker.

Sammen med den informasjonen vi selv har samlet inn under kartleggingen, vil institusjonens redegjørelse sette oss bedre i stand til å vurdere om utdanningskvaliteten er god nok, eller om institusjonen må sette i verk tiltak for å utvikle kvaliteten.

Dersom vi fortsatt mangler informasjon eller ser tegn på svakheter i utdanningskvaliteten, går studietilbudet videre til neste trinn i tilsynsmodellen: dialog og utvikling.

[ - ]

Vi åpner formelt tilsyn i de tilfellene hvor vi gjennom redegjørelsesfasen fortsatt ikke har fått god nok informasjon, og/eller ser tegn på svakheter i utdanningskvaliteten.

Først inviterer vi institusjonen til dialog for å sikre en felles forståelse av situasjonen, så gir vi dem mulighet til å rette opp svakheter i utdanningskvaliteten. Institusjonen vil få fem måneder til å rette opp manglene.

På bakgrunn av dialogen med institusjonen, avgjør vi om det er behov for å revidere studietilbudet. I forbindelse med dette vurderer vi sannsynligheten for kvalitetssvikt og konsekvensene dette kan ha for studentene, sektorens omdømme og/eller legitimiteten vår som tilsynsorgan.

[ - ]

De mest alvorlige tilfellene går videre til revidering. Denne prosessen begynner med at NOKUTs styre vedtar hvilke studietilbud som skal revideres. Så blir det oppnevnt en sakkyndig komité. Institusjonen må levere en selvevalueringsrapport. Vurdering av kvalitetssikringssystem inngår alltid i en revidering.

Den sakkyndige komiteen foretar en faglig vurdering av selvevalueringsrapporten og vurderer om kravene til utdanningskvalitet er oppfylt (se Forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning). Den sakkyndige komitéen vil også møte institusjonen for å styrke informasjonsgrunnlaget til vurderingen sin. Den samlete vurderingen resulterer i en rapport fra komitéen.

På bakgrunn av denne rapporten vedtar NOKUTs styre om godkjenningen for det reviderte studietilbudet skal opprettholdes eller trekkes tilbake. Før vi trekker tilbake en akkreditering, vil institusjonen få en siste mulighet til å rette opp utdanningskvaliteten. Dersom NOKUT finner at kvaliteten ved et utdanningstilbud ikke er i samsvar med de krav som stilles, skal institusjonen gis en frist på inntil seks måneder for å rette opp forholdene. Styret avgjør så om godkjenning skal opprettholdes eller trekkes tilbake.

Krav til sakkyndig komité

NOKUT har fastsatt krav til at den sakkyndige komiteen skal ha:

  • De sakkyndige skal ha kompetanse i og erfaring fra gjennomføring av tilsvarende eller beslektet studium.
  • Minst én av de sakkyndige skal ha formell kompetanse på et høyere nivå enn det studiet som skal revideres (for eksempel ha doktorgrad ved revidering av mastergradsstudium).
  • Den sakkyndige komiteen skal ha relevant internasjonal kompetanse.
  • En student eller stipendiat skal inngå i komiteen.

Når NOKUT oppnevner sakkyndig komité ved revidering, skal de sakkyndige til sammen ha en kombinasjon av disse kompetansene. Les mer om bruken av sakkyndige i tilsyn med eksisterende utdanningstilbud

Tilsynsrapporter med vedtak

All informasjon som har kommet frem gjennom de ulike fasene blir omtalt i tilsynsrapporter. Rapportene er offentlig tilgjengelige og publiseres under Tilsynsrapporter.

[ - ]

Figur: Tilsyn med eksisterende studietilbud

Figur: Tilsyn med eksisterende studietilbud

 

Institusjonenes ansvar

Institusjonene plikter å gi NOKUT den informasjonen vi etterspør innen tidsfristen vi har angitt (se studietilsynsforskriften).

Saksbehandlingen fortsetter basert på den informasjonen vi har når tidsfristen går ut.

En akkreditering gjelder helt fram til NOKUT har vedtatt noe annet.

Dersom institusjonen mister akkreditering for et studietilbud, er institusjonen forpliktet til å skaffe studentene alternative studie-plasser. Det alternative tilbudet skal godkjennes av NOKUT.Relatert informasjon