– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

Evaluering av system for kvalitetssikring

Norske universiteter og høyskoler har selv ansvaret for å sikre kvaliteten i studietilbudene sine, og de skal ha interne system for kvalitetssikring av utdanningen. Systemene skal gi lærestedene nødvendig kunnskap om kvaliteten i egne utdanningstilbud.

Gjennom systematisk arbeid med kvalitet, skal lærestedene avdekke sviktende kvalitet i utdanningene og sikre kontinuerlige forbedringer i studietilbudene. Lærestedene skal også dokumentere kvalitetsarbeidet og gi styret rapporter fra dette arbeidet.

NOKUT skal evaluere systemet for kvalitetssikring av utdanningen ved lærestedene. Systemene skal evalueres minst hvert sjette år. Lærestedene blir varslet om evalueringen minst seks måneder før evalueringen starter.

Evalueringen blir utført av en sakkyndig komité som er oppnevnt av NOKUT. Komiteen vurderer institusjonens egne vurderinger av utdanningskvaliteten og den bruk og nytte institusjonen selv har av kvalitetssikringssystemet.

  • systemet er helhetlig og forankret i institusjonens ledelse
  • systemet frambringer nødvendig informasjon som blir analysert og formidlet til de som har ansvar
  • kunnskapen blir omgjort til handling med sikte på forbedring og utvikling
[ - ]

Grunnlaget for evalueringene er lov, forskrift og NOKUTs kriterium for evaluering av institusjonenes system for kvalitetssikring. Evalueringskriteriene finnes i studietilsynsforskriften.

Mer om Lover og forskrifter.

[ - ]

Komiteen utarbeider en rapport fra evalueringen. Styret i NOKUT gjør vedtak om godkjenning av kvalitetssikringssystemene til norske universiteter og høyskoler på bakgrunn av rapporten fra den sakkyndige komiteen og institusjonens kommentar til denne rapporten.

[ - ]

Dersom en evaluering viser at kvalitetssikringssystemet har vesentlige mangler, får institusjonen seks måneder til å rette opp de aktuelle forholdene. NOKUT gjennomfører deretter en ny evaluering. Institusjoner som etter en ny evaluering ikke får godkjent kvalitetssikringssystemet sitt, mister rett til å søke NOKUT om akkreditering av nye studietilbud. Akkrediterte institusjoner mister myndigheten de har til selv å opprette nye studietilbud.

[ - ]


Relatert informasjon