– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

Endringer i studier akkreditert av NOKUT

Etter endring av studietilsynsforskriften i februar 2013 har NOKUT mottatt flere henvendelser om hvordan institusjonene skal forholde seg til kravene i kapittel 7, om akkreditering av studier med tilhørende merknad:

"Institusjoner kan ikke opprette nye fag eller emner i et akkreditert studium uten selvakkrediteringsfullmakt på det aktuelle nivået, jf. lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler § 3-3."

For studier akkreditert av NOKUT, vil institusjonen kunne gjøre endringer innen de akkrediterte emnene uten å søke om dette. Dersom endringene fører til at studiet får et annet/utvidet fagområde eller det totale læringsutbyttet endres, skal dere søke om et nytt studium til de ordinære søknadsfristene.

Vanlige spørsmål

Nedenfor har vi har tatt utgangspunkt i noen konkrete spørsmål, og besvart disse. Dersom vi mottar nye problemstillinger som ikke dekkes av svarene nedenfor, vil de publiseres her.

Nei, dersom dere ønsker å utvide studiets fagområde/profil, må dere søke NOKUT om et nytt studium. Et eksempel på dette, er Høgskolen i Gjøvik som først fikk akkreditert et ph.d.-studium i Information Security i 2008. På et senere tidspunkt ønsket de å utvide studiets fagområde/profil og søkte om et ph.d.-studium i Computer Science, som ble akkreditert i 2012.

[ - ]

Hvis opprettelse av nye emner er av et mindre omfang og ikke endrer studiets totale læringsutbytte, studiets faglige profil og fagområde, trenger dere ikke søke NOKUT om endringer. Her vil vi minne om at de må tas hensyn til at flere mindre endringer over tid kan bli relativt omfattende, jf merknad til NOKUT- forskriften § 3-1 7.

Hvis de nye emnene fører til at studiet får en annen faglig profil eller endret eller utvidet fagområde, og dermed et annet totalt læringsutbytte for studiet, anser NOKUT dette som et nytt studium og det må søkes om dette til de ordinære søknadsfristene.

[ - ]

Dersom disse endringene ikke tilfører studiet nye fag og emner, er dette i utgangspunktet uproblematisk. Dere bør imidlertid vurdere om det kan være merknader i den sakkyndige rapporten, som det må tas hensyn til. Det må videre vurderes om dette påvirker den totale læringsutbyttebeskrivelsen for studiet (se spørsmålet over).

[ - ]

Det er mulig å endre opptakskravet, men dere må påse at gjeldene regelverk følges og at ikke studiets fagområde eller den totale læringsutbyttebeskrivelsen endres. Dere bør også vurdere om det kan være merknader i den sakkyndige rapporten, som det må tas hensyn til.

[ - ]

Nei, NOKUT anser dette som to forskjellige studier. Dere må søke om et nytt studium til de ordinære søknadsfristene.

[ - ]

Nei, en slik utvidelse/endring krever ny søknad til de ordinære søknadsfristene.

[ - ]

Nei, hvis dere har fått deler av et fellesgradstudium akkreditert, og på et senere tidspunkt ønsker å tilby dette alene, må dere søke om det til de ordinære søknadsfristene.

[ - ]

Det er i utgangspunktet kun to forhold som endrer en institusjons fullmakt til å opprette studier. Den ene er institusjonsakkreditering som gir en institusjon utvidete faglige fullmakter. Den andre er akkreditering av ph.d.-studier, som i følge uh-loven § 3-3 (2) gir faglige fullmakter til å opprette studietilbud på mastergradsnivå innen samme fagområde.

Mer informasjon om å søke akkreditering av nye studietilbud og institusjonskategori

[ - ]


Relatert informasjon

Dere må til enhver tid holde rede på de endringene som er gjort i de akkrediterte studiene, slik at disse kan legges frem ved et eventuelt tilsyn.