– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

Institusjonskategorier

Norge har tre kategorier av akkrediterte institusjoner som har ulike fullmakter til selv å etablere nye utdanningstilbud.
  • Universitet
  • Vitenskaplig høgskole
  • Høgskole

Utdanningsinstitusjoner som ikke har institusjonsakkreditering, men har studietilbud akkreditert som høyere utdanning, kan også kalle seg høgskole.


Fullmakt

Institusjonskategoriene sier hva slags fullmakt institusjonen selv har til å etablere nye studietilbud utan å måtte søke NOKUT om akkreditering. Dette kan noe forenklet presenteres slik:

Fullmakt til å opprette
nye studietilbud
Universitet Høgskole* Høgskoler uten
 akkreditering
Studium av lavere grad
Mastergradsstudium
Doktorgradsstudium

De grå rutene viser hvilke studietilbud institusjonen kan opprette. De røde rutene viser hvilke studietilbud institusjonen må søke NOKUT om akkreditering for.

Høyskoler uten institusjonsakkreditering må søke NOKUT om å opprette alle nye studietilbud, akkrediterte høyskoler må søke om master- og doktorgradstilbud, mens universiteter har selvakkrediteringsfullmakt til å opprette studietilbud på alle nivå.

* Vitenskapelige høyskoler har rett til å opprette studietilbud på alle nivå innen de fagområdene hvor de har fått rett til å tildele doktorgrad. På andre fagområder gjelder samme retter som akkrediterte høyskoler.


Relatert informasjon