– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

Akkreditering av GLU-master

NOKUT organiserer akkreditering av grunnskolelærerutdanninger (GLU) på masternivå som et eget prosjekt.
  1. Vi har bestemt at grunnlaget for å akkreditere de nye lærermasterne, skal være kriteriene i dagens studietilsynsforskrift. Fristen for å søke blir 15. september. 
  2. Parallelt med at dere jobber med søknadene vil Nasjonalt råd for lærarutdanning (NRLU) fullføre arbeidet med nye retningslinjer. For å ta høyde for den endelige versjonen av retningslinjene, vil NOKUT lage en prosess for ettersending av materiale etter 15. september.
  3. Når det gjelder institusjoner med selvakkrediteringsrett, får de tid frem til 31. januar 2017 til å vedta nye masterprogram etter dagens studietilsynsforskrift. Etter den datoen skal både selvakkreditering og akkreditering fra NOKUT gjennomføres på grunnlag av ny forskrift.
  4. Alle etablerte mastergrader får tid ut 2018 på å komme opp på det nivået som de nye bestemmelsene krever – dette vil også gjelde lærerutdanningene. Vi har klare forventninger om at dere bruker hele denne perioden til å arbeide systematisk med å heve kvaliteten. Målet er at fra 1. januar 2019 skal alle fylle de nye kravene for akkreditering med god margin.
  5. Det er i den nye rammeplanen vi skal legge de overordnede kravene til innholdet i ny lærerutdanning. Vi har sendt utkast til ny forskrift om rammeplan på høring med frist 1. april. Planen er å fastsette forskriften senest 1. juni.
  6. I Lærerløftet varslet vi at vi vil kreve at dere må tilby masterspesialisering i minimum to av de prioriterte fagene, altså norsk, samisk, norsk tegnspråk, matematikk og engelsk, før dere kan tilby master i øvrige fag. Dette kravet ligger fast. Dere kan naturligvis søke om andre fag også, men vil ikke få dem godkjent hvis dere ikke får to av de prioriterte fagene godkjent.
[ - ]

26. april 2016

Overordnet søkerseminar

1. juni 2016

KDs rammeplaner fastsatt

16. juni 2016

Søkerkurs GLU-master

1. september 2016

Nasjonale retningslinjer fra UHR

15. september 2016

Søknadsfrist

14. oktober 2016

Rapportutkast fra NOKUT

4. november 2016

Tilsvarsfrist for institusjonene

23. november 2016

Siste frist vedtak fra NOKUT

14. desember 2016

Frist for supplerende søknad
10. januar 2017

Rapportutkast fra NOKUT

23. januar 2017

Tilsvarsfrist for institusjonene

31. januar 2017

Siste vedtak fra NOKUT


Datoene i kursiv er ikke sikre.

Se NOKUTs interne fremdriftsplan (pdf)

[ - ]

Søkerseminarer

NOKUT holder overordnete søkerseminarer for de institusjonene som skal søke oss om akkreditering av GLU-mastere:

[ - ]
[ - ]

Fagseminarer

16. februar 2016 ble det arrangert et seminar for lærerutdanningsinstitusjonene. Dette var en oppfølging av seminaret Hva må til for å etablere en femårig lærerutdanning?, som ble holdt i juni 2015.

Presentasjoner

[ - ]

Kontaktpersoner i NOKUT

Ingunn Dørve, 21 02 18 13, ido@nokut.no
Luna Lee Solheim, 21 02 18 83, lso@nokut.no