– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

Akkreditering av nye studietilbud

Institusjonene som gir høyere utdanning har ulike fullmakter til å opprette nye studier:

Universitetene er selvakkrediterende, og kan selv opprette nye studier på alle nivåer.

Vitenskapelige høyskoler og akkrediterte høyskoler har selvakkrediteringsrett for studier på alle nivåer innenfor fagområdene der de har rett til å tildele doktorgrad, i tillegg til på bachelorgradsnivå for alle fagområder. Utenom fagområdene for doktorgrad, må vitenskapelige høyskoler og akkrediterte høyskoler søke NOKUT om akkreditering av nye mastergrads- og ph.d-studier.

Ikke-akkrediterte høyskoler må søke om å opprette alle nye studietilbud.Endringer i universitets- og høyskoleloven (gjeldende fra 1. juli 2016)

Endringene innebærer blant annet at studietilbud fra nye institusjoner bare kan akkrediteres dersom studietilbudet minst fører til en bachelorgrad. Institusjoner som allerede har akkrediterte studietilbud kan søke om mindre enheter, disse må likevel være minimum 30 studiepoeng.


Det kan søkes om akkreditering av:

 • Bachelorgradsstudier (første syklus)
  Studietilbud fra 30 studiepoengs omfang til og med bachelorgradsstudier, og yrkesutdanninger av fire års normert studietid.
 • Mastergradsstudier (andre syklus)
  Mastergradsstudier av 120 studiepoengs omfang, erfaringsbaserte mastergradsstudier av 90 og 120 studiepoengs omfang og mastergradsstudier av 300 studiepoengs omfang.
  Spesielt for akkreditering av grunnskolelærerutdanninger på masternivå
 • Doktorgradstudier (tredje syklus)
  Ph.d.-studier av 180 studiepoengs omfang og institusjonsbasert stipendprogram for kunstnerisk utviklingsvirksomhet.
 • Fellesgrad (alle sykluser)
  En fellesgrad (joint degree) utvikles i samarbeid mellom to eller flere institusjoner, fra samme eller fra ulike land. Mer om fellesgrader

Søkerveiledning


Relatert informasjon

Søknadsfrister

 • 1. mars: 1. og 2. syklus
 • 15. september: 1. og 2. syklus
 • 1. november: 3. syklus