– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

Akkreditering av nye studietilbud

Institusjonene som gir høyere utdanning har ulike fullmakter til å opprette nye studier:

Universitetene er selvakkrediterende, og kan selv opprette nye studier på alle nivåer.

Vitenskapelige høyskoler og akkrediterte høyskoler har selvakkrediteringsrett for studier på alle nivåer innenfor fagområdene der de har rett til å tildele doktorgrad, i tillegg til på bachelorgradsnivå for alle fagområder. Utenom fagområdene for doktorgrad, må vitenskapelige høyskoler og akkrediterte høyskoler søke NOKUT om akkreditering av nye mastergrads- og ph.d-studier.

Ikke-akkrediterte høyskoler må søke om å opprette alle nye studietilbud.

Kunnskapsdepartementet har fastsatt endringer i studiekvalitetsforskriften, gjeldende fra 1. januar 2017.


Informasjon om søknadsfrist 1. mars 2017

I og med at studietilsynsforskriften ble vedtatt så tett opp til søknadsfristen 1. mars, vil denne bli utvidet når det gjelder innsending av selve søknadsmaterialet.

Alle som skal søke MÅ varsle NOKUT om søknaden innen 1. mars. Dersom det ikke er sendt varsel innen den vanlige søknadsfristen, vil ikke søknaden bli behandlet i denne søknadsrunden.

Varsel om søknad om akkreditering sendes til postmottak@nokut.no med kopi til uh-studier@nokut.no. Det må skrives hva slags studium det skal søkes akkreditering om samt oppgi om det er på bachelor- eller mastergradsnivå. Den enkelte søker som har varslet søknad om akkreditering vil få beskjed om frist for innsending av søknadsmaterialet.Universitets- og høyskoleloven ble endret 1. juli

Endringene innebærer blant annet at studietilbud fra nye institusjoner bare kan akkrediteres dersom studietilbudet minst fører til en bachelorgrad. Institusjoner som allerede har akkrediterte studietilbud kan søke om mindre enheter, disse må likevel være minimum 30 studiepoeng.


Det kan søkes om akkreditering av:

 • Bachelorgradsstudier (første syklus)
  Studietilbud fra 30 studiepoengs omfang til og med bachelorgradsstudier, og yrkesutdanninger av fire års normert studietid.
 • Mastergradsstudier (andre syklus)
  Mastergradsstudier av 120 studiepoengs omfang, erfaringsbaserte mastergradsstudier av 90 og 120 studiepoengs omfang og mastergradsstudier av 300 studiepoengs omfang.
  Spesielt for akkreditering av grunnskolelærerutdanninger på masternivå
 • Doktorgradstudier (tredje syklus)
  Ph.d.-studier av 180 studiepoengs omfang og institusjonsbasert stipendprogram for kunstnerisk utviklingsvirksomhet.
 • Fellesgrad (alle sykluser)
  En fellesgrad (joint degree) utvikles i samarbeid mellom to eller flere institusjoner, fra samme eller fra ulike land. Mer om fellesgrader

Søkerveiledninger

Alle søknader om akkreditering skal vere utformet i samsvar med søkerveiledningene. Det er ulike krav til søknader innenfor de tre syklusene (gradsnivåene), og det er egne krav til søknader om fellesgrad. Standarder og kriterier er spesifisert i de ulike søkerveiledningene.

Mal og vedlegg

Mal for utforming av søknaden finnes i søkerveiledningen (i doc-format). Selve søknadsdokumentet skal leveres i både pdf- og doc-format. Vedleggene kan være separate eller legges inn i ett dokument. Formatet på vedleggene kan være enten pdf eller doc.

Last ned søkerveiledninger:

Første syklus:

Veiledning søknad om akkreditering første syklus (pdf)

Andre syklus:

Veiledning søknad om akkreditering andre syklus (pdf)

Veiledning søknad om akkreditering av grunnskolelærerutdanninger på masternivå (pdf)

Tredje syklus:

Veiledning søknad om akkreditering tredje syklus (pdf)

Fellesgrader:

Veiledning søknad om akkreditering av fellesgrad (pdf)


Relatert informasjon

Søknadsfrister

 • 1. mars: 1. og 2. syklus
  se egen informasjon
 • 15. september: 1. og 2. syklus
 • 1. november: 3. syklus