– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

Akkreditering av nye studietilbud

Institusjonene som gir høyere utdanning har ulike fullmakter til å opprette nye studier:

Universitetene er selvakkrediterende, og kan selv opprette nye studier på alle nivåer.

Vitenskapelige høyskoler og akkrediterte høyskoler har selvakkrediteringsrett for studier på alle nivåer innenfor fagområdene der de har rett til å tildele doktorgrad, i tillegg til på bachelorgradsnivå for alle fagområder. Utenom fagområdene for doktorgrad, må vitenskapelige høyskoler og akkrediterte høyskoler søke NOKUT om akkreditering av nye mastergrads- og ph.d-studier.

Ikke-akkrediterte høyskoler må søke om å opprette alle nye studietilbud.

Kunnskapsdepartementet har fastsatt endringer i studiekvalitetsforskriften, gjeldende fra 1. januar 2017.


Informasjon om søknadsfrist 1. mars 2017

I og med at studietilsynsforskriften ble vedtatt så tett opp til søknadsfristen 1. mars, vil denne bli utvidet når det gjelder innsending av selve søknadsmaterialet.

Alle som skal søke MÅ varsle NOKUT om søknaden innen 1. mars. Dersom det ikke er sendt varsel innen den vanlige søknadsfristen, vil ikke søknaden bli behandlet i denne søknadsrunden.

Varsel om søknad om akkreditering sendes til postmottak@nokut.no med kopi til uh-studier@nokut.no. Det må skrives hva slags studium det skal søkes akkreditering om samt oppgi om det er på bachelor- eller mastergradsnivå. På søkerseminaret 16. februar 2017 informerte NOKUT om at alle søkere må levere inn følgende dokumentasjon innen 1. mars:

 • Læringsutbyttebeskrivelse for studiet
 • Studieplanen

Informasjonen er nødvendig for at NOKUT skal komme raskt i gang med å søke etter sakkyndige. Alle søkere må levere komplett søknad innen 15. mars 2017. Søkere som ønsker å få tilsendt søknadsmal, må kontakte uh-studier@nokut.no.

Vi gjør oppmerksom på at søknader som ikke følger den nye forskriften, vil bli administrativt avvist.

OBS! Den nye veiledningen vil bli publisert innen veiledningsmøtet 29. mai.Universitets- og høyskoleloven ble endret 1. juli

Endringene innebærer blant annet at studietilbud fra nye institusjoner bare kan akkrediteres dersom studietilbudet minst fører til en bachelorgrad. Institusjoner som allerede har akkrediterte studietilbud kan søke om mindre enheter, disse må likevel være minimum 30 studiepoeng.


Det kan søkes om akkreditering av:

 • Bachelorgradsstudier (første syklus)
  Studietilbud fra 30 studiepoengs omfang til og med bachelorgradsstudier, og yrkesutdanninger av fire års normert studietid.
 • Mastergradsstudier (andre syklus)
  Mastergradsstudier av 120 studiepoengs omfang, erfaringsbaserte mastergradsstudier av 90 og 120 studiepoengs omfang og mastergradsstudier av 300 studiepoengs omfang.
  Spesielt for akkreditering av grunnskolelærerutdanninger på masternivå
 • Doktorgradstudier (tredje syklus)
  Ph.d.-studier av 180 studiepoengs omfang og institusjonsbasert stipendprogram for kunstnerisk utviklingsvirksomhet.
 • Fellesgrad (alle sykluser)
  En fellesgrad (joint degree) utvikles i samarbeid mellom to eller flere institusjoner, fra samme eller fra ulike land. Mer om fellesgrader

Søkerveiledninger

Det kommer nye veiledninger til kriterier for akkreditering av studietilbud.


Relatert informasjon

Søknadsfrister

 • 1. mars: 1. og 2. syklus
  se egen informasjon
 • 15. september: 1. og 2. syklus
 • 1. november: 3. syklus