– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

Vanlige spørsmål ved søknad om SFU-midler

Under gir vi svar på spørsmål vi får i forbindelse med utlysning av SFU-midler.

Søknadsskjemaet

Hva skal legges inn under "Comments" i søknadsskjemaet?

I kommentarfeltet er det mulig å kommentere selve søknadsskjemaet, eventuelt forsendelsen. Det er ikke nødvendig å legge inn kommentarer.

Hvor skal rektor signere søknaden?

Rektor kan signere søknaden i et oversendingsbrev.

Hvilken fonttype skal vi bruke i søknadsteksten?

Søknaden skrives i Times New Roman, punktstørrelse 12. Søknadsmalen ble oppdatert 11. april for å tydeliggjøre fonttype og -størrelse.

Finnes det retningslinjer for disponeringen av de ti sidene i søknadsdokumentet, og hvordan er vektingen mellom dokumentert kvalitet og senterplanen?

Vi har ingen nærmere retningslinjer for disponeringen av de ti sidene, det er opp til søkerne. I vurderingen vil dokumentasjon av kvalitet telle mest.

Hvor skal selve søknaden legges inn?

Selve søknadsdokumentet skal inn i boksen under "Application document" i søknadsmalen. Søknadsdokumentet har en begrensning som beskrevet på den foregående siden i søknadsmalen: "The application must be written in English and follow the requirements set in this template. It must not contain more than 10 pages in Times New Roman, 12-point types, with lines spaced 1.5 and margins of 2 cm". Maksimalt sideantall fremkommer også av kriteriene.


Vedlegg

Er det satt en begrensning for antall sider med referanser og hva kan inkluderes i referanselista?

Det er ikke satt begrensning på sideantall for referanser, men det dreier seg kun om litteraturreferanser, nettsider etc. som er nevnt i selve søknadsteksten. Det dreier seg altså ikke om referanser i betydningen uttalelser fra tidligere studenter eller andre fagmiljøer, alumniundersøkelser etc. Vi godtar kun de vedleggene som er listet opp i malen i første runde og vil etterspørre ytterligere fra finalistene ved behov. Dokumentasjon av kvalitet i eksisterende utdanning gjøres skriftlig i selve søknadsdokumentet og vil dermed begrenses av de totalt ti sidene som søknadsdokumentet består av.

Skal vi legge ved intensjonsavtaler?

Til fristen 13. mai aksepterer vi kun de vedleggene som er nevnt i søknadsmalen. Ytterligere dokumentasjon kan bli etterspurt senere i prosessen. I første omgang forutsetter vi at dere har avtalegrunnlaget i orden.


Budsjett

Er det et minimumskrav for vertsinstitusjonens egenfinansiering?

I kriteriene for tildeling av SFU-status står det at vertsinstitusjonen og konsortiepartnerne (dersom relevant) er forventet å bidra med en betydelig egenfinansiering, men det er ikke satt et minimumskrav. I mange tidligere søknader har vi sett at vertsinstitusjonene er villige til å gå inn med egenfinansiering tilsvarende SFU-tilskuddet. De eksisterende sentrene har fått finansiering på linje med SFU-tilskuddet eller høyere.

Skal søkerne vise hvilke inntektskilder som dekker hvilke utgifter?

Budsjettet må vise alle inntektskilder og både direkte og indirekte kostnader. Imidlertid er det ikke nødvendig å knytte inntektskilde og tilhørende utgifter direkte. Det samme gjelder ved eventuell fremtidig økonomisk rapportering.

Har komiteen/NOKUT anledning til å endre (kutte) budsjettposter?

Ja, et senter kan få tildelt SFU-status med en mindre årlig budsjettramme enn det som er angitt i søknaden dersom NOKUT/komiteen vurderer at aktivitets- og ambisjonsnivået kan oppnås med et mindre beløp.


Om SFU-ordningen

Inngår videreutdanninger i SFU-ordningen?

SFU-ordningen er knyttet til utdanningstilbud på bachelor- og mastergradsnivå. Videreutdanningstilbud inngår i begrepet "på bachelor- og mastergradsnivå". Videreutdanning som begrep benyttes om ulike studietilbud på ulike nivåer, både mindre emner uten intensjoner om å lede til en grad og om helhetlig studieporteføljer som leder til grader.

Driver Sentre for fremragende utdanning med forskning?

SFU-er skal bidra til å utvikle og spre kunnskap og praksiser knyttet til utforming av undervisning og læringsmiljø som fremmer læring. Det vil si at sentrenes arbeidsområde innebefatter blant annet forskning på utdanning.