– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

Styret

Styret har overordnet ansvar for virksomheten og de vedtak NOKUT gjør. Styret blir oppnevnt av Kunnskapsdepartementet for en periode på fire år (to år for studentmedlemmene).

Medlemmer

 • Lise Iversen Kulbrandstad, leder av styret, professor, HiH
  (oppnevnt til 31.12.2020)
 • Jan I. Haaland, professor, NHH
  (oppnevnt til 31.12.2018)
 • Jon Erik Svendsen, spesialrådgiver studiekvalitet og analyser, Handelshøyskolen BI
  (oppnevnt til 31.12.2020)
 • Inger Lise Blyverket, direktør, Virke
  (oppnevnt til 31.12.2020)
 • Svein Harald Larsen, fagsjef utdanning, Nelfo
  (oppnevnt til 31.12.2018)
 • Stina Vrang Elias, administrerende direktør, Tænketanken DEA & Danish Society for Education and Business (DSEB)
  (oppnevnt til 31.12.2018)
 • Susann Strømsvåg, student, NSO
  (oppnevnt til 31.12.2018)
 • Christoffer Blaalid, student, ONF
  (oppnevnt til 31.12.2018)
 • Kim Kantardjiev, rådgiver, NOKUT, stemmerett i saker relatert til NOKUTs organisasjon
  (oppnevnt til 31.12.2020)

Varamedlemmer

 • Randi Skår, førsteamanuensis og dekan, Høgskolen i Sogn og Fjordane
  (oppnevnt til 31. desember 2018)
 • Jo Ese, fung. studieleder, Høgskolen i Østfold
  (oppnevnt til 31. desember 2018)
 • Tormod Skjerve, seniorrådgiver, Virke
  (oppnevnt til 31. desember 2018)
 • Sondre Jahr Nygaard, student, NSO
  (oppnevnt til 31. desember 2018)
 • Silje Kjørholt, student ONF
  (oppnevnt til 31. desember 2018)
 • Kjersti Tokstad, senirorådgiver, NOKUT
  (oppnevnt til 31. desember 2020)
[ - ]

NOKUTs styre har møte cirka 7–9 ganger i året.

På styremøtene gjøres vedtak om blant annet godkjenning av kvalitetssikringssystemer og institusjonsakkrediteringer. Disse vedtakene legges ut som nyheter umiddelbart etter styremøtet. Styrereferater legges ut når de er godkjent. Man kan finne alle saker som ikke er unntatt offentlighet i NOKUTs elektroniske arkiv.

NOKUT gjør oppmerksom på at saksfremleggene til styret er unntatt offentlighet inntil endelig vedtak med ev. korrigeringer er fattet og signert. Rapporter fra sakkyndige komiteer er imidlertid offentlige, og kan finnes i NOKUTs elektroniske arkiv, før vedtak er fattet.


Møter 2017


Ukedag Dato/måned Type møte Sted

Fredag

3. februar

Styremøte

Drammensveien 288

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ - ]

Styrevedtak 2016

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen

NOKUTs styre fattet vedtak om kvalitetssikringssystemet ved følgende lærested:

Revidering av høyskoleutdanninger

NOKUTs styre fattet vedtak for følgende høyskoleutdanninger:

Godkjenning av fagområde

NOKUTs styre fattet vedtak for følgende fagområde:

[ - ]

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen

NOKUTs styre fattet vedtak om kvalitetssikringssystemet ved følgende læresteder:

Revidering av høyskoleutdanninger

NOKUTs styre fattet vedtak for følgende høyskoleutdanninger:

Revidering av fagskoleutdanninger

NOKUTs styre fattet vedtak for følgende fagskoleutdanninger:

Akkreditering av ph.d.-studier

NOKUTs styre godkjente ph.d.-studier:

[ - ]

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen

NOKUTs styre fattet vedtak om kvalitetssikringssystemet ved følgende læresteder:

Revidering av høyskoleutdanninger

NOKUTs styre fattet vedtak for følgende høyskoleutdanninger:

[ - ]

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen

NOKUTs styre fattet vedtak om kvalitetssikringssystemet ved følgende læresteder:

Revidering av høyskoleutdanninger

NOKUTs styre fattet vedtak for følgende høyskoleutdanning:

[ - ]

Revidering av fagskoleutdanninger

NOKUTs styre fattet vedtak for følgende fagskoleutdanninger:

[ - ]

Styrevedtak 2015

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen

NOKUTs styre fattet vedtak om kvalitetssikringssystemet ved følgende læresteder:

Revidering av fagskoleutdanninger

NOKUTs styre fattet vedtak for følgende fagskoleutdanning:

[ - ]

Akkreditering av ph.d.-studier

NOKUTs styre godkjente ph.d.-studium ved:

Nye kriterier for godkjenning av utenlandske doktorgrader

Midtveisevaluering – ProTed

Norges første Senter for fremragende utdanning, ProTed, får fem nye år etter en midtveisevaluering.

 

[ - ]

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen

NOKUTs styre fattet vedtak om kvalitetssikringssystemet ved følgende læresteder:

Revidering av fagskoleutdanninger

NOKUTs styre fattet vedtak for følgende fagskoleutdanninger: 

Institusjonsakkreditering

NOKUT fattet vedtak om ny institusjonskategori for følgende lærested:

[ - ]

Revidering av fagskoleutdanninger

NOKUTs styre fattet vedtak for følgende fagskoleutdanning: 

[ - ]

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen

NOKUTs styre fattet vedtak om kvalitetssikringssystemet ved følgende læresteder:

Revidering av høyskoleutdanninger

NOKUTs styre fattet vedtak for følgende høyskoleutdanning:

Tilsyn med eksisterende studietilbud og fagskoletilbud

Det ble fattet vedtak om å starte tilsyn med bachelorutdanningene innen barnevern, sosionom og vernepleier og utdanningstilbud ved de tekniske fagskolene.

 

[ - ]

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen

NOKUTs styre fattet vedtak om kvalitetssikringssystemet ved følgende lærested:

Revidering av fagskoleutdanninger

NOKUTs styre fattet vedtak for følgende fagskoleutdanninger: 

Revidering av høyskoleutdanninger

NOKUTs styre fattet vedtak for følgende høyskoleutdanninger:

[ - ]

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanninga

Styret i NOKUT fatta vedtak om kvalitetssikringssystemet ved følgjande lærestad:

Revidering av fagskuleutdanningar

Styret i NOKUT fatta vedtak for følgjande fagskuleutdanningar: 


Revidering av høgskuleutdanningar

Styret i NOKUT fatta vedtak for følgjande utdanning:

[ - ]

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen

NOKUTs styre fattet vedtak om kvalitetssikringssystemet ved følgende lærested:

[ - ]

Styrevedtak 2014

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen

NOKUTs styre fattet vedtak om kvalitetssikringssystemet ved følgende lærested:

Akkreditering av bachelorgradsstudier

NOKUTs styre godkjente bachelorgradssstudier ved:

[ - ]

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen

NOKUTs styre fattet vedtak om kvalitetssikringssystemet ved følgende læresteder:

[ - ]

Akkreditering av ph.d.-studier

NOKUTs styre godkjente ph.d.-studium (fellesgrad) ved:

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen

NOKUTs styre fattet vedtak om kvalitetssikringssystemet ved følgende læresteder:

[ - ]

Akkreditering av ph.d.-studier

NOKUTs styre godkjente ph.d.-studium (fellesgrad) ved:

Institusjonsakkreditering

NOKUT fattet vedtak om å avslå søknad om ny institusjonskategori ved følgende lærested:

[ - ]

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen

NOKUTs styre fattet vedtak om kvalitetssikringssystemet ved følgende læresteder:

[ - ]

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen

NOKUTs styre fattet vedtak om kvalitetssikringssystemet ved følgende lærested:

[ - ]


Institusjonsakkreditering

NOKUT fattet vedtak om ny institusjonskategori for følgende læresteder:

Akkreditering av ph.d.-studier

NOKUTs styre godkjente ph.d.-studium ved:

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen

NOKUTs styre fattet vedtak om kvalitetssikringssystemet ved følgende læresteder:

Revidering av fagskoleutdanninger

NOKUTs styre fattet vedtak for én fagskoleutdanning: 

[ - ]

Styrevedtak 2013


Akkreditering av ph.d.-studier

NOKUTs styre godkjente ph.d.-studium ved:

[ - ]


Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen

NOKUTs styre fattet vedtak om kvalitetssikringssystemet ved følgende læresteder:

[ - ]


Revidering av høyskoleutdanninger

NOKUTs styre fattet vedtak for tre utdanninger:

Revidering av fagskoleutdanninger

NOKUTs styre vedtok å sette i gang revidering av fagskoleutdanningen ved: 

 • Oslo International Bible College 
[ - ]


Akkreditering av ph.d.-studier

NOKUTs styre godkjente ph.d.-studium ved:

[ - ]


Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen

NOKUTs styre fattet vedtak om kvalitetssikringssystemet ved følgende lærested:

[ - ]


Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen

NOKUTs styre godkjente kvalitetssikringssystemet ved følgende lærested:

Revidering av høyskoleutdanninger

NOKUTs styre fattet vedtak for to utdanninger som ligger på bachelornivå:

Revidering av fagskoleutdanninger

NOKUTs styre fattet vedtak for én fagskoleutdanning: 

[ - ]

Styrevedtak 2012


Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen

NOKUTs styre fattet vedtak om kvalitetssikringssystemet ved følgende lærested:

[ - ]


Akkreditering av ph.d.-studier

NOKUTs styre godkjente ph.d.-studium ved:

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen

NOKUTs styre fattet vedtak om kvalitetssikringssystemet ved følgende lærested:

Revidering av fagskoleutdanninger

NOKUTs styre fattet vedtak for én fagskoleutdanning:

 

[ - ]


Akkreditering av ph.d.-studier

NOKUTs styre godkjente ph.d.-studier ved:

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen

NOKUTs styre fattet vedtak om kvalitetssikringssystemene ved følgende læresteder:

Revidering av høyskoleutdanninger

NOKUTs styre fattet vedtak for to bachelorutdanninger:

 • Atlantis Medisinske Høgskole - Lærestedet har fått frist til 1. juni 2013 til å rette opp mangelfulle forhold ved bachelorstudiene i ernæring og medisin.
 • Norsk høgskole for helhetsterapi - Lærestedet får frist til 31. desember 2012 til å rette opp mangelfulle forhold ved studiet kost og ernæring (30 studiepoeng).
 • Norsk Gestaltinstitutt - Lærestedet har fått frist til 1. juni 2013 til å rette opp feil og mangler ved gestaltterapiutdanningen.

Revidering av fagskoleutdanninger

NOKUTs styre fattet vedtak for to fagskoleutdanninger:

Alle vedtak og rapporter er tilgjengelige i NOKUTs publikasjoner

[ - ]


Akkreditering av ph.d.-studier

NOKUTs styre godkjente ph.d.-studier ved:

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen

NOKUTs styre godkjente kvalitetssikringssystemene ved følgende læresteder:

Revidering av fagskoleutdanninger

NOKUTs styre vedtok å sette i gang revidering av fagskoleutdanningen ved:

 • Ålesund kunstfagskole
 • Drammen kommune

NOKUTs styre vedtok å gi Norsk jernbaneskole frist til 15. september i år til å rette opp mangelfulle forhold ved utdanningen.

Alle vedtak og rapporter er tilgjengelige i NOKUTs publikasjoner

[ - ]