– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

Klagenemnd

Kunnskapsdepartementet har utnemnt to klagenemnder for NOKUTs vedtak, ei for høyere utdanning og ei for fagskoleutdanning.

Alle vedtak NOKUT fattar kan påklages. Dette følgjer av Forvaltningslova. Klagefristen er tre veker frå orientering om vedtaket har kome fram til søkar.

Klagen sendes til NOKUT. Viss NOKUT ikkje finn grunnlag for å omgjere vedtaket, vert saka sendt til NOKUT si klagenemnd, som fattar endeleg vedtak.

Mandat

Klagenemnda kan vurdere om NOKUT har gjort saksbehandlingsfeil, rettsbruksfeil og om det finnast maktmisbruk, usakleg forskjellsbehandling eller andre brot på forvaltningsrettslege prinsipp.

Klagenemnda kan ikkje overprøve NOKUT si vurdering av nivået til den avlagte utdanninga og omfang og heller ikkje vurderingane til NOKUT sine sakkunnige.

Medlemer

Medlemene i dei to klagenemdene utnemnes for fire år om gången. Samansetjinga av dei to klagenemndene er delvis overlappande.

Har følgjande samansetjing for perioden 01.01.2017–31.12.2018:

 • Rolf Strøm, Gulating lagmannsrett (leiar)
 • Margareth Christophersen, Gulating lagmannsrett (vara for leiar)
 • Jan Oskar Engene, Universitetet i Bergen (medlem)
 • Greta Hilding, Universitet i Agder (varamedlem)
 • Beth Linde, Høgskolen i Østfold (medlem)
 • Anna L. Ottoson, Høgskolen i Hedmark (varamedlem)
 • Margrete Løfqvist, VID vitenskapelige høgskole (medlem)
 • Einar Engebretsen, Universitetet i Stavanger (varamedlem)
 • Ruben Haugland, student (medlem)
 • Sindre Bjørheim, student (varamedlem)
[ - ]

Klagenemnd for fagskolesaker har følgjande samansetjing for perioden 01.01.2017–31.12.2018:

 • Rolf Strøm, Gulating lagmannsrett (leiar)
 • Berit Moldskred Mo, Gulating lagmannsrett (vara for leiarr)
 • Svein Qvist Eriksen (medlem)
 • Edel Rosvold (varamedlem)
 • Sture Flaaten (medlem)
 • Andreas Stellander (varamedlem)
 • Ingunn Carling (medlem)
 • Margrethe Tschudi (varamedlem)
 • Karina D. Morales, student (medlem)
 • Einar Teigstad Lervik, student (varamedlem)
[ - ]


Les meir om klagerett på NOKUT sine vedtak: