– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

Administrasjonsavdelingen

Administrasjonsavdelingen har ansvaret for de interne fellesfunksjonene økonomi og virksomhetsstyring, HR, IKT, arkiv, kontortekniske tjenester og drift av lokaler.

Avdelingen har en viktig rolle i arbeidet med å utvikle NOKUT som organisasjon og bidra til og sikre en helhetlig og effektiv praksis i tråd med strategier, retningslinjer og øvrig regelverk. I tillegg yter avdelingen service og gir støtte til de andre avdelingene i den daglige driften av NOKUT.

HR utfører løpende personaladministrasjon, rådgivning til linjeledelsen i personalspørsmål og tar hånd om det overordnede HMS-arbeidet. HR ivaretar arbeidsgiverrollen ved forvaltning av NOKUTs avtale- og regelverk. Teamet har i tillegg ansvaret for NOKUTs felles kompetanse- leder og organisasjonsutviklingsaktiviteter.

[ - ]

Økonomifunksjonen består av løpende lønns- og regnskapsoppgaver, og har samordningsansvaret for årsplan- og budsjettprosessene.

I tillegg skal økonomiteamet sikre kontroll av arbeidsprosessene i NOKUT og gjennomføre nødvendige vurderinger med sikte på et best mulig beslutningsgrunnlag for styret og direktør. Det overordnede ansvaret for anskaffelsesområdet i NOKUT er lagt til økonomiteamet.

[ - ]

Seksjonen har ansvar for avdelingens tjenester innen kontorteknisk drift, lokaler, IKT og arkiv.

Seksjonen ledes av driftssjef
Karl Johan Berg

Direkte telefon: 21 02 18 80
E-post: KarlJohan.Berg@nokut.no
Bilde: Karl Johan Berg
[ - ]

Bilde: Kathrine Dahlslett Graff
Avdelingen ledes av administrasjonsdirektør
Kathrine Dahlslett Graff
Direkte telefon: 21 02 18 44
Mobiltelefon: 959 01 827
E-post: kdg@nokut.no