– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

Organisering

NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) er et faglig uavhengig forvaltningsorgan underlagt Kunnskapsdepartementet, med et eget styre som øverste beslutningsorgan. NOKUT ledes av direktør Terje Mørland. NOKUT har om lag 114 ansatte og er organisert i fem avdelinger. Hvert år engasjerer NOKUT dessuten 200–300 sakkyndige i ulike evaluerings- og akkrediteringsprosesser.

Organisasjonskart:

Illustrasjon: Organisasjonskart