– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

Nøkkeltal frå NOKUTs verksemd

På denne sida kan du finne tal som viser omfanget av NOKUTs verksemd innanfor norsk og utanlandsk utdanning.

Norsk utdanning

NOKUT godkjenner fagskuleutdanningar etter søknad frå tilbydar. I saker som har kome inn til søknadsfristen 15. september fattast vedtak ofte året etter. Dette forklarer at det einskilde år kan fattast fleire vedtak enn mengda nye søknader som er tekne imot.

Tabellen viser talet på nye søknader og talet på positive vedtak.

2003* 2004* 2005 2006 2007 2008 2009 2010** 2011 2012 2013
Nye søknader 219 332 153 189 54 101 102 114 97
Positive vedtak 14 460 239 338 92 14 29 19 40

2014 2015 2016
Nye søknader 62 70 53
Positive vedtak 16 21

 

* NOKUT fekk oppgåva med godkjenning av studietilbod ved fagskulane 1/1 2004. Ingen saker blei avslutta før 2005.
** Det låge mengda positive vedtak i 2010 i forhold til tidlegare år kom av innføring av nye retningslinjer, med blant anna krav om eit tilfredsstillande system for kvalitetssikring.

[ - ]

Institusjonar som ikkje har fullmakt til å opprette nye studietilbod innan høgare utdanning, må søkje NOKUT om akkreditering av slike studietilbod. Søknader som blir funne eigna for vidare behandling, blir sendt til sakkunnig vurdering. På bakgrunn av den vurderinga, kan ein søknad få positivt eller negativt vedtak.

Tabellen viser talet på nye søknader og talet på positive vedtak.

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Nye søknader* 117 102 71 27 45 37 46 67     53
Positive vedtak* 36 45 28 20 25 22 18 30     38

 

2013 2014 2015 2016
Nye søknader* 47 41 46 45
Positive vedtak* 18 15 14 16

* Mengda søknader er høgare enn mengda positive vedtak. Bakgrunnen for dette er at søknader også kan få negativt vedtak, vedtak om avvising på administrativt grunnlag, samt at nokre søknader blir trekt.

[ - ]

Tabellane gir ei detaljert oversikt over akkrediteringsverksemda fordelt på studietilbodsnivå dei siste åra.

Kortare studier*
Bachelor
2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012
Nye søknader 7 8 4 9 11 16 13 12
Positive vedtak – akkreditert 6 6 3 3 1 2 6 5
Negative vedtak – ikkje akkreditert 1 1 2 0 1 1 2 1

 

Kortare studier*
Bachelor
2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016
Nye søknader 7 9 6 8 24
Positive vedtak – akkreditert 3 0 1 2 4
Negative vedtak – ikkje akkreditert 1 0 1 1

* Med kortare studium meiner vi studium i 1. syklus (nivået på den lågare graden) med eit omfang som er mindre enn 180 studiepoeng, og som ikkje leier fram til bachelorgrad.

 

Master
Ph.d.
2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012
Nye søknader 13 19 36 29 6 3 14 3
Positive vedtak – akkreditert 12 5 19 23 3 5 2 9
Negative vedtak – ikkje akkreditert 4 2 2 5 0 1 3 1

 

Master
Ph.d.
2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016
Nye søknader 25 24 22 9 0 0 2
Positive vedtak – akkreditert 12 8 10 2 4 0 2
Negative vedtak – ikkje akkreditert 2 3 0 1

 

 

[ - ]

Ein institusjon kan søkje akkreditering i ein annan kategori, for eksempel frå høgskule til universitet. NOKUT vurderer om institusjonen tilfredsstiller standardar og kriterium for akkreditering i den aktuelle kategorien. Dersom NOKUT finn at så er tilfelle, vurderer Kunnskapsdepartementet om ein institusjon blir flytta over i den aktuelle kategorien. Sjå oversikt over institusjonane NOKUT har akkreditert.

Tabellen viser kva institusjonskategori institusjonane blei godkjent som.

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Positive vedtak totalt 0 3 1 1 1 5 1 4 0 0
Av det: Universitet 2 1 1
Av det: Vitskapeleg høgskule 1 2 1
Av det: Akkreditert høgskule 1 1 3 3

 

2013 2014 2015 2016 20xx 20xx 20xx 20xx 20xx 20xx
Positive vedtak totalt 0 3 1 0
Av det: Universitet 0 0 0 0
Av det: Vitskapeleg høgskule 0 1 1 0
Av det: Akkreditert høgskule 0 2 0 0
[ - ]

Alle institusjonar som tilbyr høgare utdanning er pålagd å ha interne system for kvalitetssikring av utdanninga. NOKUT er pålagt å evaluere systema, og det skal ikkje gå meir enn seks år mellom kvar evaluering av den einskilde institusjonen sitt system for kvalitetssikring.

Tabellen viser vedtak totale og positive vedtak.

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Vedtak totalt* 1 13 14 9 18 15 16 13 10 10
Positive vedtak** 1 10 14 8 15 9 12 12 9 9


2013 2014 2015 2016 20xx 20xx 20xx 20xx 20xx 20xx
Vedtak totalt* 6 14 12 9
Positive vedtak** 4 12 11 8

* Her inngår alle institusjonar som fekk eit positivt eller negativt vedtak i første evalueringa.
** Her inngår ikkje institusjonar som fekk eit positivt vedtak først etter supplerande evaluering.

[ - ]

I tillegg til godkjenning av nye studietilbod, fører NOKUT tilsyn med eksisterande studietilbod. NOKUT har gjennomført ei rekkje revideringar av eksisterande studietilbod.

Tabellen viser revideringar av eksisterande studietilbod, etter år for endeleg styrevedtak.

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Fagskuleutdanningar 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
Bachelorgradsstudium og kortare studium på lågare grads nivå 0 0 1 0 4 27 1 0 0 0
Mastergradsstudium 0 0 2 0 3 3 1 0 0 0
Ph.d.-studium 0 0 0 0 3 3 1 0 0 0
Totalt 0 0 3 0 10 33 3 0 1 2


2013 2014 2015 2016 20xx 20xx 20xx 20xx 20xx 20xx
Fagskuleutdanningar 2 1 10 7
Bachelorgradsstudium og kortare studium på lågare grads nivå 5 0 3 13
Mastergradsstudium 0 0 1 0
Ph.d.-studium 0 0 0 0
Totalt 7 1 14 20

Les rapportar frå revideringane

[ - ]

NOKUT har også gjennomført tre såkalla programevalueringar for å vurdere kvaliteten på utvalde område. NOKUT har evaluert all allmennlærarutdanning, førskulelærarutdanning og treårig ingeniørutdanning.

Les meir om desse programevalueringane i NOKUTs publikasjonar

[ - ]

Utanlandsk utdanning

NOKUTs informasjons- og rettleiingsoppgåver på utlandsfeltet omfattar blant anna informasjon om utanlandske utdanningssystem, informasjon til utlandet om det norske utdanningssystemet, og førstelinje- og rettleiingsverksemd knytt til generell godkjenning.

Til saman svarte NOKUT på 12 614 meldingar i 2016. Av desse var det 8 147
e-postar, 4 151 telefonar og 316 besøk.

NOKUT hadde som resultatmål å svare på innkomne e-postar innan fem arbeidsdagar. Målet blei oppnått for 100 % av e-postane. Den gjennomsnittlege responstida var éin virkedag. Dette er eit betre resultat enn tidlegare år.

[ - ]

NOKUT skal bidra til at personar med utanlandsk utdanning får vurdert denne i forhold til norsk utdanning, og at arbeidsgivarar og lærestader får korrekt informasjon om utanlandsk kompetanse. Det gjer vi delvis gjennom å godkjenne utanlandsk høgare utdanning etter søknad frå enkeltpersonar, og delvis gjennom informasjon og råd til ulike aktørar.

Tabellen viser mengda råd, mottekne søknader og fatta vedtak.

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Råd til
arb. givarar*
19 56 114 159 202 175 99
Råd til sektoren** 382 331 340 283 314 249 369
Nye søknader*** 1614 1816 2452 2288 2625 2682 3113 3879 4357 5125 6163 6572
Vedtak totalt**** 1567 1855 2442 2566 2369 2482 2810 3631 3975 4414 7410 6584

 

2015 2016 20xx 20xx 20xx 20xx 20xx 20xx 20xx 20xx 20xx 20xx
Råd til
arb. givarar*
Råd til sektoren**
Nye søknader*** 7 556 7 650
Vedtak totalt****

* Dette blir definert som skriftlege råd til arbeidsgivarar.
** Primært gjeld dette skriftlege råd til høgskular og universitet, Samordna opptak, Lånekassen og autoriserande styresmakt.
*** Alle ny-registrerte søknader i kalenderåret.
**** Alle vedtak om generell godkjenning.

[ - ]

Tabellen viser mengda individuelle søknader, total mengd vedtak, restanse ved årsslutt og gjennomsnittleg saksbehandlingstid for perioden 2009–2016.

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Individuelle søknader 3 113 3 879 4 357 5 125 6 163 6 572 7 556
Total mengd vedtak 2 810 3 631 3 975 4 414 7 410 6 584
Restanse (årsslutt) 545 626 707 865 348 267
Gjennomsnittleg saksbehandlingstid (mnd.) 2,8 2,8 3,1 2,8 3,1 1,3 1,6

 

2016 20xx 20xx 20xx 20xx 20xx 20xx
Individuelle søknader 7 650
Total mengd vedtak
Restanse (årsslutt)
Gjennomsnittleg saksbehandlingstid (mnd.) 2,1
[ - ]

Hovudtyngda av NOKUTs godkjenninger er knytt til bachelornivå. I 2016 var fordelinga av gradslikestilling slik:

Antall
Bachelornivå 4 041
Masternivå 1 101
Høgskulekandidat 351
Doktorgrad 75

Dei tre viktigaste typane av utdanningar som fekk godkjenning i 2016 var handelshøyskolefag, ingeniørfag og helsefag.

[ - ]

Mengda NOKUTs gradsgodkjenningar av utanlandske utdanningar kan samanliknast med mengda gradar som dei einskilde norske utdanningsinstitusjonar gir. For 2014* er samanlikninga følgjande:

2014
Universitetet i Oslo 5 335
NOKUT 5 128
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) 4 297
Høgskolen i Oslo og Akershus 3 651
Handelshøyskolen BI 3 016
Universitetet i Bergen 2 731

 * Tala er henta frå DBH

[ - ]

NOKUT opplevde i 2015 ny rekord i talet på søknader om godkjenning av utanlandsk utdanning. Heile 7 556 søkte om dette, som er opp 15 prosent frå året før.

Tabellen viser individuelle søknader om generell godkjenning som høgare utdanning frå dei landa med flest søknader i 2016.

For søknader for åra før, sjå lenger ned på sida.

2016
Polen 1083
Syria 871
Litauen 586
Serbia 533
Storbritannia 445
Filippinene 411
Russland 339
India 399
USA 276
Romania 256

 

Tidlegare år

Her finn du talet på søknader fordelte på land (topp 10) i 2009, 2010, 2011, 2012 , 2013, 2014 og 2015.

Tabellane viser søknader om generell godkjenning som høgare utdanning.

2015
Polen 1255
Litauen 689
Serbia 686
Filippinene 468
Syria 431
India 395
Russland 378
Storbritannia 376
USA 355
Ukraina 340

 

2014
Polen 1131
Litauen 764
Serbia 610
Filippinene 360
Russland 342
Ukraina 327
India 286
Storbritannia 279
Romania 241
USA 219

 

2013
Polen 1003
Litauen 748
Filippinene 489
Serbia 398
Russland 368
Ukraina 329
India 281
Storbritannia 276
Romania 239
USA 222

 

2012
Polen 475
Litauen 382
Russland 336
Filippinene 320
Storbritannia 191
Ukraina 155
USA 151
Tyskland 122
Romania 118
Pakistan 117

 

2011
Polen 475
Litauen 382
Russland 336
Filippinene 320
Storbritannia 191
Ukraina 155
USA 151
Tyskland 122
Romania 118
Pakistan 117

 

2010
Polen 412
Russland 352
Filippinene 280
Litauen 228
Storbritannia 174
USA 164
Tyskland 147
Ukraina 138
Irak 134
India 109

 

2009
Russland 333
Polen 260
Filippinene 219
Storbritannia 139
USA 128
Irak 116
Tyskland 116
Pakistan 114
Ukraina 114
Litauen 107

[ - ]