– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

Nøkkeltall fra NOKUTs virksomhet

På denne siden kan du finne tall som viser omfanget av NOKUTs virksomhet innenfor norsk utdanning og utenlandsk utdanning.

Norsk utdanning

NOKUT godkjenner fagskoleutdanninger etter søknad fra tilbyder. Vedtak i en sak som har kommet inn til søknadsfristen 15. september fattes ofte året etter. Dette forklarer at det kan fattes flere vedtak enkelte år enn antall mottatte nye søknader.

Tabellen viser antall nye søknader og antall positive vedtak.

2003* 2004* 2005 2006 2007 2008 2009 2010** 2011 2012 2013
Nye søknader 219 332 153 189 54 101 102 114 97
Positive vedtak 14 460 239 338 92 14 29 19 40

2014 2015
Nye søknader 62 70
Positive vedtak 16 21

* NOKUT fikk oppgaven med godkjenning av studietilbud ved fagskolene 1/1 2004. Ingen saker ble avsluttet før 2005.
** Det lave antall positive vedtak i 2010 i forhold til tidligere år skyldtes nye retningslinjer, med blant annet krav om et tilfredsstillende system for kvalitetssikring.

[ - ]

Institusjoner som ikke har fullmakt til å opprette nye studietilbud innen høyere utdanning, må søke NOKUT om akkreditering av slike studietilbud. Søknader som blir funnet behandlingsbare, sendes til sakkyndig vurdering. På bakgrunn av den vurderingen, kan en søknad få positivt eller negativt vedtak.

Tabellen viser antall nye søknader mottatt og antall positive vedtak.

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Nye søknader* 117 102 71 27 45 37 46 67     53
Positive vedtak* 36 45 28 20 25 22 18 30     38

 

2013 2014 2015
Nye søknader* 47 41 46
Positive vedtak* 18 15 14

* Antall søknader er høyere enn antall positive vedtak. Bakgrunnen for dette er at søknader også kan få negativt vedtak, vedtak om avvisning på administrativt grunnlag, samt at noen søknader trekkes.

[ - ]

Tabellene gir en detaljert oversikt over akkrediteringsvirksomheten fordelt på studietilbudsnivå de siste årene.

Kortere studier*
Bachelor
2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012
Nye søknader 7 8 4 9 11 16 13 12
Positive vedtak - akkreditert 6 6 3 3 1 2 6 5
Negative vedtak - ikke akkreditert 1 1 2 0 1 1 2 1

 

Kortere studier*
Bachelor
2013 2014 2015 20xx 2013 2014 2015 20xx
Nye søknader 7 9 6 8 24
Positive vedtak - akkreditert 3 0 1 2 4
Negative vedtak - ikke akkreditert 1 0 1 1

* Med kortere studier menes studier i 1. syklus (lavere grads nivå) med et omfang som er mindre enn 180 studiepoeng, og som ikke leder frem til bachelorgrad.

 

Master
Ph.d.
2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012
Nye søknader 13 19 36 29 6 3 14 3
Positive vedtak - akkreditert 12 5 19 23 3 5 2 9
Negative vedtak - ikke akkreditert 4 2 2 5 0 1 3 1

 

Master
Ph.d.
2013 2014 2015 20xx 2013 2014 2015 20xx
Nye søknader 25 24 22 9 0 0
Positive vedtak - akkreditert 12 8 10 2 4 0
Negative vedtak - ikke akkreditert 2 3 0 1

 

 

[ - ]

En institusjon kan søke akkreditering i en annen kategori, for eksempel fra høyskole til universitet. NOKUT vurderer om institusjonen tilfredsstiller standarder og kriterier for akkreditering i den aktuelle kategorien. Dersom NOKUT finner at så er tilfelle, vurderer Kunnskapsdepartementet om en institusjon blir flyttet over i den aktuelle kategorien. Her finner du en oversikt over institusjonene NOKUT har akkreditert.

Tabellen viser hvilken institusjonskategori institusjonene ble godkjent som.

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Positive vedtak totalt 0 3 1 1 1 5 1 4 0 0
Av det: Universitet 2 1 1
Av det: Vitenskapelig høyskole 1 2 1
Av det: Akkreditert høyskole 1 1 3 3

 

2013 2014 2015 20xx 20xx 20xx 20xx 20xx 20xx 20xx
Positive vedtak totalt 0 3 1
Av det: Universitet 0 0 0
Av det: Vitenskapelig høyskole 0 1 1
Av det: Akkreditert høyskole 0 2 0
[ - ]

Alle institusjoner som tilbyr høyere utdanning er pålagt å ha interne system for kvalitetssikring av utdanningen. NOKUT er pålagt å evaluere systemene, og det skal ikke gå mer enn seks år mellom hver evaluering av den enkelte institusjons system for kvalitetssikring.

I 2014 har det blitt fattet 14 vedtak etter evaluering av system for kvalitetssikring ved universiteter og høyskoler. Tre av de positive vedtakene ble fattet på bakgrunn av fornyet sakkyndig evaluering, i og med at systemene ikke ble funnet tilfredsstillende etter en første evaluering.

Tabellen viser vedtak totalt og positive vedtak.

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Vedtak totalt* 1 13 14 9 18 15 16 13 10 10
Positive vedtak** 1 10 14 8 15 9 12 12 9 9


2013 2014 2015 20xx 20xx 20xx 20xx 20xx 20xx 20xx
Vedtak totalt* 6 14 12
Positive vedtak** 4 12 11

* Her inngår alle institusjoner som fikk et positivt eller negativt vedtak i første gangs evaluering.
** Her inngår ikke institusjoner som fikk et positivt vedtak først etter supplerende evaluering.

[ - ]

I tillegg til godkjenning av nye studietilbud, fører NOKUT tilsyn med eksisterende studietilbud. NOKUT har gjennomført en rekke revideringer av eksisterende studietilbud.

Tabellen viser revideringer av eksisterende studietilbud, etter år for endelig styrevedtak.

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Fagskoleutdanninger 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
Bachelorgradsstudier og kortere studier på lavere grads nivå 0 0 1 0 4 27 1 0 0 0
Mastergradsstudier 0 0 2 0 3 3 1 0 0 0
Ph.d.-studier 0 0 0 0 3 3 1 0 0 0
Totalt 0 0 3 0 10 33 3 0 1 2


2013 2014 2015 20xx 20xx 20xx 20xx 20xx 20xx 20xx
Fagskoleutdanninger 2 1 10
Bachelorgradsstudier og kortere studier på lavere grads nivå 5 0 3
Mastergradsstudier 0 0 1
Ph.d.-studier 0 0 0
Totalt 7 1 14

Les rapporter fra revideringene

[ - ]

NOKUT har også gjennomført tre såkalte programevalueringer for å bedømme kvaliteten på utvalgte områder. NOKUT har evaluert all allmennlærerutdanning, førskolelærerutdanning og treårig ingeniørutdanning.

Les mer om disse programevalueringene i NOKUTs publikasjoner

[ - ]

Utenlandsk utdanning

NOKUTs informasjons- og veiledningsoppgaver på utlandsfeltet omfatter blant annet informasjon om utenlandske utdanningssystemer, informasjon om det norske utdanningssystemet til utlandet, og førstelinje- og veiledningsvirksomhet knyttet til generell godkjenning.

Til sammen besvarte NOKUT 12 971 henvendelser i 2015. Av disse var det 7 452 e-poster, 4 920 telefoner og 599 besøk.

NOKUT hadde som resultatmål å svare på innkomne e-poster innen fem arbeidsdager. Målet ble oppnådd for 100 % av henvendelser. Den gjennomsnittlige responstiden var én virkedag. Dette er et bedre resultat enn tidligere år.

[ - ]

NOKUT skal bidra til at personer med utenlandsk utdanning får vurdert denne i forhold til norsk utdanning, og at arbeidsgivere og læresteder får korrekt informasjon om utenlandsk kompetanse. Det gjør vi dels gjennom å godkjenne utenlandsk høyere utdanning etter søknad fra enkeltpersoner, og dels gjennom informasjon og rådgivning til ulike aktører.

Tabellen viser antall råd, mottatte søknader og fattede vedtak.

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Råd til
arb. givere*
19 56 114 159 202 175 99
Råd til sektoren** 382 331 340 283 314 249 369
Nye søknader*** 1614 1816 2452 2288 2625 2682 3113 3879 4357 5125 6163 6572
Vedtak totalt**** 1567 1855 2442 2566 2369 2482 2810 3631 3975 4414 7410 6584

* Dette defineres som skriftlige råd til arbeidsgivere.
** Primært gjelder dette skriftlige råd til høyskoler og universitet, Samordna opptak, Lånekassen og autoriserende myndighet.
*** Alle ny-registrerte søknader i kalenderåret.
**** Alle vedtak om generell godkjenning.

[ - ]

I 2015 ferdigbehandlet NOKUT til sammen <...> søknader om generell godkjenning. Søknadsveksten har økt 15 prosent fra 2014. Denne økningen har medført at den gjennomsnittlige saksbehandlingstiden nå er 1,6 måneder, mot 1,3 måneder foregående år.

Tabellen viser antall individuelle søknader, totalt antall vedtak, restanse ved årsslutt og gjennomsnittlig saksbehandlingstid for perioden 2009–2015.

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Individuelle søknader 3 113 3 879 4 357 5 125 6 163 6 572 7 556
Totalt antall vedtak 2 810 3 631 3 975 4 414 7 410 6 584
Restanse (årsslutt) 545 626 707 865 348 267
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid (mnd.) 2,8 2,8 3,1 2,8 3,1 1,3 1,6
[ - ]

Hovedtyngden av NOKUTs godkjenninger er knyttet til bachelornivå. I 2014 var fordelingen av gradslikestilling slik:

Antall
Bachelornivå 3 608
Masternivå 1 099
Høgskolekandidat 396
Doktorgrad 25

 

De tre viktigste typene av utdanninger som fikk godkjenning i 2014 var økonomiutdanninger, ingeniørutdanninger og lærer/pedagogiske utdanninger.

[ - ]

Antallet NOKUTs gradsgodkjenninger av utenlandske utdanninger kan sammenlignes med antall grader som de enkelte norske utdanningsinstitusjoner utsteder. For 2014* er sammenligningen følgende:

2014
Universitetet i Oslo 5 335
NOKUT 5 128
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) 4 297
Høgskolen i Oslo og Akershus 3 651
Handelshøyskolen BI 3 016
Universitetet i Bergen 2 731

 * Tallene er hentet fra DBH.

[ - ]

NOKUT opplevde i 2014 ny rekord i antall søknader om godkjenning av utenlandsk utdanning. Hele 7 556 søkte om dette, som er opp 15 prosent fra året før.

Tabellen viser individuelle søknader om generell godkjenning som høyere utdanning fra de landene med flest søknader i 2015. De tre landene med flest søknader endret seg ikke fra 2014: Polen, Litauen og Serbia. Eneste nye land på Ti på topp-listen er Syria, som klatret opp til en femte plass i 2015.

For søknader for årene før, se lenger ned på siden.

2015
Polen 1255
Litauen 689
Serbia 686
Filippinene 468
Syria 431
India 395
Russland 378
Storbritannia 376
USA 355
Ukraina 340

 

Tidligere år

Her finner du antall søknader fordelt på land (topp 10) i 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 og 2014.

Tabellene viser søknader om generell godkjenning som høyere utdanning.

2014
Polen 1131
Litauen 764
Serbia 610
Filippinene 360
Russland 342
Ukraina 327
India 286
Storbritannia 279
Romania 241
USA 219

 

2013
Polen 1003
Litauen 748
Filippinene 489
Serbia 398
Russland 368
Ukraina 329
India 281
Storbritannia 276
Romania 239
USA 222

 

2012
Polen 475
Litauen 382
Russland 336
Filippinene 320
Storbritannia 191
Ukraina 155
USA 151
Tyskland 122
Romania 118
Pakistan 117

 

2011
Polen 475
Litauen 382
Russland 336
Filippinene 320
Storbritannia 191
Ukraina 155
USA 151
Tyskland 122
Romania 118
Pakistan 117

 

2010
Polen 412
Russland 352
Filippinene 280
Litauen 228
Storbritannia 174
USA 164
Tyskland 147
Ukraina 138
Irak 134
India 109

 

2009
Russland 333
Polen 260
Filippinene 219
Storbritannia 139
USA 128
Irak 116
Tyskland 116
Pakistan 114
Ukraina 114
Litauen 107

[ - ]