– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

NOKUTs arbeid med norsk utdanning

NOKUT fører tilsyn med, informerer om og bidrar til å utvikle kvaliteten på norske utdanninger og institusjoner. Gjennom dette arbeidet skal NOKUT bidra til at alle utdanninger ved norske universiteter, høyskoler og fagskoler har tilfredsstillende kvalitet, at flest mulig utdanninger er fremragende og at samfunnet er godt informert om tilstanden i sektoren.

Dette gjør NOKUT gjennom å:

  • godkjenne og føre tilsyn med institusjoner og utdanninger ut fra nasjonale og internasjonale standarder
  • forvalte og utvikle virkemidler for å stimulere kvalitetsutvikling
  • frambringe, sammenstille og analysere kunnskap om utdanning og kvalitet
  • informere om utdanning og kvalitet
  • skape møteplasser for meningsutveksling og sette viktige tema på dagsorden
  • gi råd til myndighetene og utdanningsinstitusjonene

Det er universitetene, høyskolene og fagskolene som selv er ansvarlig for utdanningskvaliteten de tilbyr, men NOKUT kontrollerer at kvalitetsarbeidet deres er tilfredsstillende. På den måten skal NOKUT bidra til at samfunnet kan ha tillitt til at utdanningskvaliteten ved norske lærersteder er god.


Utdanningskvalitet

Med utdanningskvalitet mener vi kvaliteten og relevansen på lærestedenes tilrettelegging for studentenes læring, og studentenes læringsutbytte etter endt utdanning. NOKUT har i Studietilsynsforskriften fastsatt kriterier for hva som er god nok kvalitet.

Mer om utdanningskvalitet