– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

NOKUTs nye studietilsynsforskrift fastsatt

NOKUT har fastsatt ny forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning (studietilsynsforskriften). Den nye studietilsynsforskriften skal legge bedre til rette for at universiteter og høyskoler kan sikre at norsk høyere utdanning har høy kvalitet.

– Med den nye studietilsynsforskriften vrir vi kvalitetsarbeidet enda tydeligere mot det som skjer på studietilbudsnivå. Det er her studentene møter faget og fagmiljøet, og institusjonen må legge til rette for studentenes læring og sikre at de oppnår det planlagte læringsutbytte, sier NOKUT-direktør Terje Mørland.

– Gjennom den nye studietilsynsforskriften ønsker vi også å tydeliggjøre universitetene og høyskolenes ansvar for å kvalitetssikre og videreutvikle egen studieportefølje. Dette gjelder både ved akkreditering av nye studietilbud og i utviklingen av eksisterende tilbud i porteføljen, fortsetter Mørland.

Gode høringsinnspill

På høringskonferansen i september ba NOKUT sektoren komme med innspill på om forskriften som var sendt på høring var tydelig nok og ga universitetene og høyskolene et reelt rom for fleksibilitet.

– Gjennom høringsrunden har vi fått mange gode innspill fra sentrale aktører i sektoren, og disse har vært viktige i siste innspurt av forskriftsarbeidet. De har gjort at den endelige forskriften har blitt bedre. Vi har ryddet ytterligere opp i strukturen og tatt bort unødvendige gjentagelser. Vi mener at forskriften nå fremstår som et klart og godt verktøy i arbeidet med å sikre og utvikle utdanningskvaliteten, sier Mørland.

Viktige områder for utdanningskvalitet

I slutten av januar ble regjeringens kvalitetsmelding lagt fram. Meldingen inneholder flere områder som er viktige for å oppnå kvalitet i utdanningen, og denne legger viktige premisser for arbeidet med utdanningskvalitet framover.

– Det er en god sammenheng mellom den nye studietilsynsforskriften og kvalitetsområdene som skisseres i meldingen. Det er de samme kvalitetsområdene som NOKUT har lagt til grunn i utviklingen av ny forskrift, forklarer Mørland.

Overgangsperiode en stund framover

NOKUT innfører en overgangsordning fram til utgangen av 2018 for å gi institusjonene rom til å implementere en del av de nye kravene i forskriften.

– Overgangsordningen innebærer at alle pågående akkrediterings- og tilsynssaker i NOKUT følger kravene i tidligere forskrift. Også for nye tilsyn med, og revidering av, utdanningsinstitusjoner og allerede etablerte studietilbud vil kravene fra tidligere forskrift gjelde i overgangsperioden. Akkreditering av nye studietilbud skal skje etter bestemmelsene i ny forskrift. Tilsyn med institusjonenes systematiske kvalitetsarbeid følger også i sin helhet bestemmelsene i den nye forskriften. På disse området trer altså kravene i kraft straks. Vi vil imidlertid ikke sette i gang tilsyn med institusjonenes kvalitetsarbeid før høsten 2017, avslutter Mørland.

De viktigste fokusområdene i studietilsynsforskriften:

  • Studentenes læring settes i sentrum
  • Tydeligere krav til faglig ledelse og ansvar for kvalitetsutvikling av studietilbud
  • Mer oppmerksomhet på arbeids- og samfunnslivsrelevans
  • Tydeligere krav til institusjonenes systematiske kvalitetsarbeid

Les den nye studietilsynsforskriften

 

Share Del med andre
Illustrasjonsbilde © NOKUT