– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

I havn med mange viktige oppgaver

Ny studietilsynsforskrift, fire nye sentre for fremragende utdanning, stigende antall søknader fra flyktninger om godkjenning av utenlandsk utdanning, ny søkerportal og opprettelsen av en ny godkjenningsordning for fag- og yrkesopplæringene er noen av oppgavene NOKUT har arbeidet med i 2016. Nå er oppsummeringen klar.

– Vi har bak oss et år preget av mange og store oppgaver, og jeg er glad for å se at vi har lyktes med å få gjennomført dem. Det er givende å være i en virksomhet som blir satset på, og jeg opplever at vi har klart å finne en god balanse mellom drifting av kjerneoppgaver og nye utviklingsoppgaver, sier NOKUTs direktør Terje Mørland.

Mørland legger til at de nye oppgavene både er et resultat av nye krav til kvaliteten i norsk høyere utdanning og fagskoleutdanning og et ønske om i større grad å ta i bruk tilgjengelig utenlandsk kompetanse.

– Alle disse prosessene er et resultat av politiske prioriteringer og vedtak som stiller nye krav til høyskolene og universitetene og fagskolene. Fordi kravene til kompetanse i det norske samfunnet øker, må også kvaliteten i utdanningene økes, sier Mørland videre.

Av resultatene i 2016 ønsker han spesielt å løfte fram at vi har kommet i mål med ny studietilsynsforskrift:

– Med den nye studietilsynsforskriften vrir vi kvalitetsarbeidet enda tydeligere mot det som skjer på studietilbudsnivå. Det er her studentene møter faget og fagmiljøet, og institusjonen må legge til rette for studentenes læring og sikre at de oppnår det planlagte læringsutbyttet. Det er gledelig at vi nå er klare til å sette i gang med det nye og forbedrede tilsynet i 2017, sier Mørland.

Den nye digitale søkerportalen for godkjenningsordningene på utenlandsk utdanning var en viktig milepæl for NOKUT.

– Portalen skal gi bedre tjenester for brukerne og mer effektiv saksbehandling. Det er viktig, ikke minst med tanke på at NOKUT over tid har hatt kraftig søknadsvekst. Det var en kraftig vekst i antall søknader om NOKUTs generelle godkjenning av utenlandsk høyere utdanning i 2016, særlig fra Syria. Vi ser at denne veksten fortsetter i 2017, sier han.

Ønsker å styrke rollen som nasjonalt kompetansesenter

– I strategien for 2015–20 fremhever vi at NOKUT har et potensial til å ta et mer helhetlig ansvar som nasjonalt kompetansesenter. Dette betyr at vi i større grad skal dokumentere og informere om tilstanden i høyere utdanning, fagskoleutdanning og godkjent utenlandsk utdanning. Dette gjør vi i dag blant annet gjennom å formidle god praksis, gi fagpolitiske råd og være en synlig ambassadør for utdanningskvalitet, sier Mørland.

Viktige virkemidler i dette arbeidet er analysevirksomheten, som er styrket i 2016, undersøkelser som studiebarometeret og den nye underviserundersøkelsen. I tillegg har vi flere databaser som er tilgjengelig på nettsidene våre.

– Frokostmøter, konferanser og seminarer er også viktige arenaer for å invitere til debatt om viktige tema og for å ha en god dialog med brukerne våre, avslutter Mørland.

Les NOKUT – året 2016 (pdf)


Share Del med andre
Illustrasjonsbilde © NOKUT