– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

Studietilsynsforskrift for bedre kvalitet i studieprogrammene

Studentene settes i sentrum av kvalitetsarbeidet, tilsynsarbeidet rettes mer mot kvalitetsarbeidet på studieprogramnivå og kravene for akkreditering av nye fagmiljøer og endring av institusjonskategori skjerpes.

Slik presenterte NOKUTs direktør Terje Mørland endringene i den nye studietilsynsforskriften til ansatte ved universiteter og høyskoler, som nylig var samlet til NOKUTs høringskonferanse om den nye studietilsynsforskriften.

– De signalene vi fikk på høringskonferansen var overveiende positive. I arbeidet med å utforme den nye studietilsynsforskriften har vi veiet behovet for å sette så tydelige krav som mulig opp mot universitetene og høyskolenes autonomi og det faglige mangfoldet i sektoren. Responsen tyder på at vi har håndtert denne vanskelige avveiningen godt, sier Mørland i etterkant av konferansen.

– En forskrift er et av våre sterkeste virkemidler, fremhever Mørland, men like så viktig som at forskriftene er et virkemiddel for kontroll, skal den bidra til å fremme utviklingen av god kvalitet i utdanningen ved alle universiteter og høyskoler. Forslaget til ny studietilsynsforskrift dekker de områdene NOKUT mener det er viktig å arbeide med for å sikre god kvalitet i studentenes læring og god kvalitet og relevans i studentenes læringsutbytte.

– Vi har forskriftsfestet det vi mener er det nødvendige for å få til en god undervisning og et godt læringsmiljø. Hvordan dette gjøres i praksis er opp til universitetene og høyskolene. Med forskriften har vi satt opp rammer for kvalitetsarbeidet og gitt universitetene og høyskolene stor frihet til å legge opp kvalitetsarbeidet til å passe egen utdanning. Det vi krever er at dette vurderes og dokumenteres jevnlig. På den måten vil vi sikre og fremme god utdanningskvalitet, forklarer Mørland.

De faglig ansatte må delta

NOKUTs tilsynsdirektør Øystein Lund er opptatt av at alle nivåer ved universitetene og høyskolene er med i arbeidet med å implementere den nye forskriften. Det er på studieprogramnivå læringen foregår, og en god interaksjon mellom student og underviser gjennom utdanningsløpet er viktig for å oppnå et godt og relevant resultat.

– Hvis institusjonene skal lykkes i å implementere de nye kravene, er det en forutsetning at ledelsen ved institusjonene får satt i gang prosesser som involverer både faglige og administrativt ansatte, sier han.

Må arbeide videre med læringsutbyttebeskrivelsene

Hva studentene skal kunne etter endt utdanning må stå i sentrum i utdanningsinstitusjonenes kvalitetsarbeid. Læringsutbyttet deres skal stemme overens med det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket. NOKUTs gjennomganger tyder på at enkelte læresteder ikke har knyttet læringsutbyttet godt nok opp mot det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket.

Alle må bruke NOKUTs krav ved akkreditering

Universitets- og høyskoleloven fastsetter at utdanningsinstitusjoner som skal akkreditere nye studietilbud, skal bygge på samme standarder og kriterier som NOKUT benytter ved akkreditering. Utdanningsinstitusjonens vurdering må dokumenteres.

– Dette er en tydeliggjøring av gjeldende rett, og NOKUT har i den nye forskriften lagt vekt på at kravene skal fungere både for NOKUTs akkrediteringsprosesser og for utdanningsinstitusjonene som har fullmakt til selv å opprette nye studietilbud, forklarer Lund.

Fortell oss hva vi eventuelt har oversett

I høringsrunden ønsker NOKUT å få innspill på steder der forskriften er formulert utydelig eller der det vil oppstå uforutsette konsekvenser som følge av de forslagene som er fremmet. 

– Vi ønsker hjelp til å se hvordan forskriften vil virke i praksis. Har vi klart å gi et reelt rom for fleksibilitet for kvalitetsarbeidet ved høyskolene og universitetene? Har vi vært tydelige nok i formuleringene? Og hvis vi har innført krav som kan kunne virke begrensende på innovasjon og kvalitetsutvikling, er vi veldig opptatt av å få tilbakemelding, sier Lund.

– Signalene fra høringskonferansen og de innspillene som kommer i høringsrunden vil være til stor hjelp i arbeidet med å ferdigstille forskriften. Vi ser fram til gode og tydelige høringsuttalelser, avslutter han.

Forskriften ble sendt ut på høring 9. september. Fristen for å sende inn høringssvar er 9. desember.

Les presentasjoner fra høringskonferansen (pdf)

 

Share Del med andre
Bilde: Høringskonferanse – ny studietilsynsforskrift