– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

Rom for mer læring blant studenter i høyere utdanning

Hva skal til for å motivere norske studenter til å lære mer? I en ny studie fra NOKUT etterlyser studentene tydeligere krav og forventinger fra lærestedene.

– Studieinnsats og motivasjon anses som viktig for å redusere frafallet i norsk høyere utdanning. Det er dessuten sentrale faktorer for at flere fullfører utdanningen sin på normert tid, og med et godt læringsutbytte. Dette utgjør noe av bakteppet for studien vår "Rom for mer læring?", sier Terje Mørland, direktør i NOKUT.

– Vi har spurt studentene om hva som motiverer dem, og om de vet hva som kreves av dem for å kunne prestere godt. Et av funnene er at mange studenter mener at institusjonene kan gjøre mer for å tydeliggjøre krav og forventninger og dermed i større grad påvirke hvor mye studentene lærer.

Institusjonene må påvirke der de kan

Undersøkelsen avdekker også at ansatte ved norske høyskoler og universiteter mener at det er store forskjeller blant studentene, både når det gjelder studentenes forkunnskaper og personlige mål med studiene. Dette er faktorer som har stor innvirkning på motivasjonen og studieinnsatsen til studentene, og oppleves som utfordrende for lærestedene.

Mørland mener likevel at landets universiteter og høyskoler har stor påvirkningskraft:

– En del studieprogrammer har studenter som i utgangspunktet ikke har optimale forkunnskaper eller motivasjon. Det er selvsagt en utfordring, men det er rom for at institusjonene kan gjøre mer for å påvirke og øke studentenes motivasjon og studieinnsats. Tydelige krav og forventninger, oppgaver med tilbakemelding underveis i studiet og engasjerende og involverende læringsformer kan bidra til dette.

Noen av funnene i undersøkelsen:

  • Klare krav og forventninger fører til mer og bedre læring, uten at det nødvendigvis innebærer større tidsbruk. Uklare krav og forventninger kan derimot medføre høy studieinnsats, feil fokus fra studentene og dermed mindre læring. Tydelig formidling av krav og forventninger, gjerne både i forkant av og tidlig i studieløpet kan bidra til høyere motivasjon.
  • Oppgaver underveis i semesteret gjør at studentene jobber jevnere (og mer) i løpet av semesteret. Det er viktig at innleveringsoppgavene resulterer i konstruktive tilbakemeldinger. Mange oppgaver uten gode tilbakemelding gir kanskje høy studieinnsats, men kan gi lav motivasjon og neppe god læring.
  • Studentaktive undervisningsformer er viktig for engasjement og læring. Dette brukes i varierende grad og har potensiale for å bli brukt mer.

Fakta om prosjektet

Data fra Studiebarometeret viser at det er store forskjeller i tidsbruk på studiene mellom individer, studieprogrammer og utdanningstyper. Statistiske analyser viser at studentenes motivasjon er den variabelen som har sterkest påvirkning på studieinnsatsen. Studenter som oppgir at de har høy egen motivasjon, bruker mer tid på studiene enn andre.

På bakgrunn av dette, har NOKUT undersøkt i hvilken grad studentene blir utfordret til å nå det ønskede læringsutbyttet. Dette er gjort ved hjelp av analyse av data fra Studiebarometeret og intervjuer på seks studieprogram.

Les sammendrag og notat

 

Share Del med andre
Logo: NOKUT