– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

Oppfølging tre år etter akkreditering

Ikke alle høyere utdanningsinstitusjoner klarer å opprettholde fagmiljøets størrelse og profil slik som de beskrev det i den opprinnelige søknaden. Det viser NOKUTs gjennomgang av 35 studier ved 20 høyskoler tre år etter at NOKUT akkrediterte nye studietilbud.

Når en utdanningsinstitusjon får akkreditert et nytt studietilbud, har de fått en fullmakt som i utgangspunktet har ubegrenset varighet. Som tilsynsmyndighet følger imidlertid NOKUT opp disse vedtakene, forklarer seksjonssjef i Tilsynsavdelingen, Bjørn R. Stensby.

– Studietilsynsforskriften har klare kriterier for hvordan et fagmiljø skal være tilpasset studietilbudet ved akkreditering. Det er derfor noe overraskende at vi nå finner at de ikke klarer å opprettholde fagmiljøets størrelse og profil tre år etter akkreditering. Alle institusjoner må være oppmerksomme på at alle krav til akkreditering av studier i studietilsynsforskriften må oppfylles til enhver tid.

Det er utdanningsinstitusjonenes ansvar å vedlikeholde og utvikle kvaliteten ut fra gjeldende bestemmelser. NOKUT ønsker imidlertid å få dokumentert at de tar dette ansvaret. Det gjør vi gjennom å følge opp studiets utvikling etter tre år.

– Tre år etter at akkreditering er gitt, vurderer vi hvordan de høyere utdanningsinstitusjonene selv følger opp de sakkyndiges råd, og hvordan de utvikler utdanningskvaliteten slik at den til enhver tid er i samsvar med gjeldende bestemmelser. Vi ønsker at prosessen skal tjene som en påminning om at institusjonen må ha et kontinuerlig kvalitetsfokus, også etter at studiet er akkreditert, sier Stensby.

Andre funn i undersøkelsen

  • De fleste studietilbudene har tilfredsstillende læringsutbyttebeskrivelser, men får råd om oppfølging.
  • Høyskolenes oppfatning av hva som er og bør være arbeidsinnsatsen for en typisk student, er uklar. Et generelt råd er at utdanningsinstitusjonene bør innføre rutiner som regelmessig kan sikre studienær dokumentasjon av hvordan studentene selv opplever sin arbeidsmengde, hvis de ikke allerede har dette på plass.
  • Høyskolene overvurderer i mange tilfeller studentrekrutteringen når de søker om akkreditering av nytt studietilbud.
  • Alle institusjonene har fulgt opp de rådene de har fått av sakkyndige til videre utvikling på en tilfredsstillende måte.

Oppfølging av nye studietilbud tre år etter vedtak har ingen umiddelbar sanksjon, men skal som nevnt tjene som en påminning til institusjonene. Imidlertid kan slik oppfølging utvikle seg til et grundigere tilsyn dersom NOKUT kommer over informasjon som viser at institusjonen ikke tydelig ivaretar sitt ansvar på en tilfredsstillende måte.

Rapporten baserer seg på innhentet informasjon om læringsutbyttebeskrivelser, studentenes arbeidsomfang, studenttall, fagmiljøets størrelse og profil, hvordan institusjonen har forholdt seg til de rådene de fikk og til slutt informasjon om egeninitierte tiltak.

Les rapporten Oppfølging tre år etter vedtak om nytt studium

 

Share Del med andre
Logo: NOKUT