– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

Klart hvilke lærerutdanninger som må søke NOKUT om akkreditering

Seks høyskoler må søke NOKUT om akkreditering av den nye femårige grunnskolelærerutdanningen. De fem universitetene som i dag har lærerutdanning kan opprette studieprogrammene uten å søke. Fire høyskoler har delvis fullmakt til selv å opprette nytt studieprogram.

Informasjonen om prosessene rundt akkreditering av de nye masterutdanningene er nå klar. – I dag får dere svar, sa Terje Mørland, direktør i NOKUT, til de nær 100 deltakerne på seminaret om etablering av den nye grunnskolelærerutdanningen på masternivå.

– Gjennom akkreditering og tilsyn skal vi sikre at utdanningene holder riktig nivå. I tillegg ønsker vi å bidra til å utvikle kvaliteten videre i de nye utdanningene. De nye lærerutdanningene skal være mastere på norsk toppnivå. Det er ikke snakk om å lage nye utdanninger som akkurat når minstestandardene for hva som kan kalles en master. Norsk skole og norske studenter fortjener bedre.

Mørland avsluttet med å ønske alle lykke til i arbeidet med å etablere de nye masterutdanningene.

– Det er et stort akademisk løft dere står foran. Alt må likevel ikke endres. Ta med dere det som i dag er godt ved lærerutdanningene inn i prosessen.

De institusjonene som har doktorgradsprogrammer innen fagområdene lærerutdanning/undervisningsfag har fullmakt til å selv å opprettede nye lærerutdanningene på masternivå. Dette betyr:


Universiteter med lærerutdanninger som har fullmakt til selvakkreditering

 • Nord universitet
 • NTNU
 • UiT – Norges arktiske universitet
 • Universitetet i Agder
 • Universitetet i Stavanger

Høyskoler som må søke NOKUT om akkreditering

 • Høgskolen Stord/Haugesund
 • Høgskolen i Østfold
 • Høgskulen i Sogn og Fjordane
 • Høgskulen i Volda
 • NLA Høgskolen
 • Samisk høgskole

Høyskoler med fullmakt til å akkreditere noen av masterfordypningene

 • Høgskolen i Bergen
 • Høgskolen i Hedmark
 • Høgskolen i Oslo og Akershus
 • Høgskolen i Sørøst-Norge

Akkrediteres etter den eksisterende studietilsynsforskriften

Studiekvalitetsforskriften har akkurat vært ute til høring. Bearbeiding av innkomne høringssvar og fastsetting av ny forskrift vil ta litt tid. Etter det skal NOKUT tilpasse egen studietilsynsforskrift. Dette vil ta noe tid, kunne kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen opplyse på seminaret.

– For at dere skal få tid til å gjøre den viktige jobben, har vi derfor bestemt at grunnlaget for å akkreditere de nye lærermasterne, skal være kriteriene i dagens studietilsynsforskrift. Fristen for å søke blir 15. september. Les hele talen til kunnskapsministeren.


Må regne med nye og strengere krav

Øystein Lund, tilsynsdirektør i NOKUT, ser det som uproblematisk at den nye mastergradene skal akkrediteres etter dagens studietilsynsforskrift.

– En søknadsrunde etter ny forskrift ville vært uforutsigbar og skapt unødige problemer. Nå skal studieprogrammene vurderes ut fra et kjent regelverk. Det er gunstig siden dette er en akkreditering av en studietype der det ikke finnes presedens.

Selv om ikke alle må gjennom NOKUTs akkrediteringsprosess for å kunne starte opp lærerutdanningen, påpeker Lund at det er akkurat de samme akkrediteringskravene som gjelder for studier når NOKUT akkrediterer, som når institusjoner akkrediterer selv på basis av akkrediteringsfullmakt.

– Ved en selvakkreditering er det styret ved institusjonen som har ansvar for akkrediteringen og som må stille de samme høye kravene til utdanningene som NOKUT gjør. For å sikre en nasjonal samordning og likebehandling, vil vi i ettertid be om å få tilsendt studieplanen, de faglige vurderingene og akkrediteringsvedtaket.

I tillegg må alle regne med at kriterier som blir fastsatt i de nye forskriftene vil være strengere enn dagens praksis. Institusjonene må allerede nå begynne å forberede seg på å møte disse kravene.

Frist til 31. januar 2017

Institusjoner med selvakkrediteringsrett får tid frem til 31. januar 2017 til å vedta nye masterprogram etter dagens studietilsynsforskrift. Etter den datoen skal både selvakkreditering og akkreditering fra NOKUT gjennomføres på grunnlag av ny forskrift.

Tilsynsdirektøren opplyser at de nye grunnskoleutdanningene vil komme inn i NOKUTs tilsynsrunder fra 2019.

Prosessen videre

NOKUT er i denne spesielle prosessen opptatt av:

 • Å sikre høy kvalitet i utdanningene
 • Sikre en forutsigbar og smidig søknadsprosess
 • Å bidra til kvalitetsutvikling

Derfor vil NOKUT arrangere kurs om å søke akkreditering i NOKUT 26. april. 16. juni vil NOKUT holde en søknadskonferanse om integrerte lærerutdanninger på mastergradsnivå. I tillegg vil det blir utarbeidet en egen veileder for dette studieprogrammet. Den vil bli tilgengelig på nettsidene våre.

Hold deg oppdatert på søknadsprosessen for grunnskolelærerutdanningen

 

Share Del med andre
Logo: NOKUT