– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

Forslag til ny studiestilsynsforskrift på høring: Studentenes læring i sentrum

NOKUT har sendt forslag til ny studietilsynsforskrift på høring. Forskriften setter rammer og krav for universitetene og høyskolenes arbeid med å sikre og utvikle kvaliteten på utdanningene. Høringsfristen er satt til 9. desember 2016.

– I forslaget til ny studietilsynsforskrift er NOKUT særlig opptatt av å sikre kvalitet på programnivå. Forslaget til ny studietilsynsforskrift er derfor innrettet mot områder som er særlig viktig å arbeide med for å sikre god kvalitet i studentenes læring og god kvalitet og relevans i studentenes læringsutbytte, sier Terje Mørland, direktør i NOKUT.

Forslaget til ny studietilsynsforskrift er en del av oppfølgingen av Meld. St. 18 (2014–2015) Konsentrasjon for kvalitet (strukturmeldingen). I behandlingen vedtok Stortinget økte krav for å få akkreditert master- og doktorgradsprogrammer. I tillegg skulle det fortsatt være mulig å endre institusjonskategori, men kravene for å bli akkreditert som vitenskapelig høyskole og universitet ble skjerpet. I juni ble Kunnskapsdepartementets studiekvalitetsforskrift endret på grunn av disse kravene, og NOKUT konkretiserer disse endringene videre i forslaget til ny studietilsynsforskrift.

NOKUTs virksomhet bygger på internasjonale standarder og påvirkes av målene i Bologna-prosessen, der europeiske utdanningsministere i 2005 anerkjente Standards and Guidelines for Quality Assurance in The European Higher Education Area (ESG). ESG ble revidert i mai 2015. Revideringen representerte et skifte i retning av studentsentrert læring og undervisning. Forslaget til ny studietilsynsforskrift er preget av denne utviklingen og er mer studienær enn tidligere.

Den reviderte universitets- og høyskoleloven slår fast at NOKUT skal føre tilsyn med institusjonenes samlede kvalitetsarbeid, i motsetning til tidligere krav der NOKUT skulle evaluere institusjonenes system for kvalitetssikring av utdanningen. I tråd med krav i studiekvalitetsforskriften har NOKUT fastsatt utfyllende kriterier for institusjonenes kvalitetsarbeid i forslag til ny studietilsynsforskrift.

Les mer om høringssaken

Vi ber om at høringsuttalelser fortrinnsvis sendes elektronisk til postmottak@nokut.no. Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og blir publisert.

Høringsfristen er 9. desember 2016.

NOKUT arrangerer en høringskonferanse 30. september på Oslo Kongressenter.

 

Share Del med andre
Logo: NOKUT