– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

Bachelorgradene i marinteknisk drift og i nautikk ved Høgskolen i Sørøst-Norge fortsatt godkjent av NOKUT

Bachelorgradene i marinteknisk drift og i nautikk ved Høgskolen i Sørøst-Norge oppfyller de kravene som stilles til akkrediterte bachelorutdanninger. Dette konkluderte NOKUT etter avsluttet revidering av de to utdanningstilbudene.

NOKUTs revidering avdekket vinteren 2014/2015 enkelte mangler i de faglige kriteriene for drift av bachelorgradsstudiene i marinteknisk drift og i nautikk ved Høgskolen i Sørøst-Norge. Høyskolen fikk en frist på et år til å dokumentere at de kunne rette opp manglene NOKUT påpekte.

– NOKUT har nå vurdert bachelorgradsstudiene i marinteknisk drift og i nautikk ved Høgskolen i Sørøst-Norge på nytt. De tre kriteriene som gjensto og som ble vurdert denne gangen, var innpassing, eksamen og fagmiljø. Konklusjonen vår er at begge utdanningstilbudene nå oppfyller alle kravene som stilles for studier på bachelorgradsnivå, sier NOKUTs tilsynsdirektør, Øystein Lund.

I endelig tilsynsrapport kommer den sakkyndige komiteen med råd til hvordan høyskolen kan videreutvikle utdanningstilbudene.

Innpassing fra maritime fagskoler på plass

– Et av punktene som ble kritisert i vurderingen i fjor var innpassing av studenter etter endt maritim fagskoleutdanning inn i de maritime bachelorgradsstudiene. Høgskolen Sørøst-Norge har nå utarbeidet retningslinjer for denne innpassingen, opplyser Lund.

Tilsynsdirektøren oppfordrer høyskolen til å vurdere å ta inn resultater av det pågående prosjekt i MARKOM 2020 om innpassing av maritim fagskoleutdanning i maritime bachelorstudier når dette foreligger.

Anbefaler nært samarbeid med Sjøfartsdirektoratet

Bachelorstudiene må i tillegg til studietilsynsforskriften også oppfylle krav i STCW-konvensjonen. Denne konvensjonen ivaretas av Sjøfartsdirektoratet. Både krav om upartiskhet ved evaluering av kandidatene og krav om oppdatert kompetanse hos fagmiljøet er utfordringer for disse studiene.

– NOKUT anbefaler at Høgskolen i Sørøst-Norge tar kontakt med Sjøfartsdirektoratet for å sikre en systematisk og prosedyrebasert løsning for eksamen og sensurering. De bør også i samarbeid etablere modeller som sikrer at fagmiljøet innen de maritime utdanningene til enhver tid har oppdatert kompetanse i tråd med STCW-konvensjonen med endringer, sier Lund.

 

Share Del med andre
Logo: Høgskolen i Sørøst-Norge