– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

Kø i NOKUTs søknadsbehandling for etablering av nye utdanningstilbud

NOKUT har mottatt 72 søknader om å etablere nye fagskoletilbud og 28 søknader om akkreditering av studier på høyere utdanningsnivå til søknadsfristene i februar og mars.

Dette er samlet sett mer enn forventet. De mange søknadene kommer på toppen av et etterslep av søknader som kom inn til forrige søknadsfrist. Dette medfører at søknader må legges i kø. Søknadene om å etablere nye utdanningstilbud innen høyere utdanning fordelte seg slik:

  • 10 søknader om bachelor, påbygning til bachelor eller kortere studier (1. syklus)
  • 17 søknader om master (2. syklus)
  • 1 søknad om ph.d. (3. syklus)

Innenfor fagskolesektoren mottok vi 72 søknader om godkjenning av nye tilbud, fordelt på 42 tilbydere.

Nå gjennomgås alle søknadene for å avgjøre hvilke som kan sendes til sakkyndig vurdering og hvilke som eventuelt vil få vedtak om avvisning på grunn av feil og mangler i søknaden. Vi har fortsatt et etterslep av søknader som kom inn til forrige søknadsfrist. Derfor har vi dessverre ikke kapasitet til å starte saksbehandling av alle de nye søknadene med en gang, men vil varsle søkerne om denne situasjonen når den første gjennomgangen av søknadene er ferdig og fremdriftsplanen er klar. Noen søkere vil da få melding om at søknaden må vente på ledig kapasitet.

NOKUT beklager de ulemper dette medfører for søkerne, og vurderer løpende tiltak for å korte ned på køen

 

 
 

Logo: NOKUT