– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

Ønsker kontinuerlig kvalitetsutvikling av studietilbudene

NOKUT lanserer ny modell for tilsyn med godkjente studietilbud. – Modellen vil bidra til at vi får et bredt og utviklingsorientert tilsyn av utdanningskvaliteten ved studiestedene, sier Tove Blytt Holmen, avdelingsdirektør i Tilsynsavdelingen.

Målet med tilsynet er å kontrollere at utdanningskvaliteten i det enkelte studietilbudet er god nok. – I vurderingene bruker vi nasjonale kriterier som studiestedene må oppfylle. For at vi skal kunne se at de oppfyller disse kravene, er det helt avgjørende at studiestedene er i stand til å dokumentere resultater og gjennomføringsevne på en tilfredsstillende måte, sier Holmen.

Høsten 2012 vil NOKUT blant annet starte tilsyn etter den nye modellen på et utvalg av eksisterende mastergradsstudier. Holmen vektlegger at det er NOKUTs ansvar å foreta tilsyn med alle godkjente studietilbud, også de som universitetene har opprettet selv.

Tretrinnsmodell

Den nye tilsynsmodellen består av tre trinn: Kartlegging, redegjørelse og revisjon. – Det nye i modellen er at NOKUT først gjennomfører en kartlegging av utvalgte studietilbud. Vi starter ikke direkte på en revisjon, slik vi gjorde før, sier Holmen.

– Det vil alltid være slik at mange av de studietilbudene vi undersøker har god nok utdanningskvalitet. Disse studiene vurderer vi ikke videre. Tilsvarende vil det også være slik at vi gjennom kartleggingen finner studier der det foreligger indikasjoner på kvalitetssvikt. Institusjonen blir i slike tilfeller bedt om en redegjørelse, forklarer hun videre.

Tilsynsmetoden er tilrettelagt med vekt på dialog mellom NOKUT og utdanningsinstitusjon for at institusjonen skal få anledning til å rette opp feil og mangler. Ved alvorlig tvil om kvaliteten er god nok, vil NOKUT starte en revisjon av studietilbudet. Revisjonen foretas av en sakkyndig komité.

Prioriterte tilsynsområder

NOKUT har en langsiktig plan over tematiske prioriteringer for NOKUTs tilsynsvirksomhet i perioden 2012-2014. – Utgangspunktet for langtidsplanen er NOKUTs kunnskap og erfaring fra tilsyn og annet arbeid med studiekvalitetsutvikling. Andre grunner til at NOKUT starter kartlegging av et studietilbud er informasjon fra annet vurderingsarbeid som NOKUT gjør og skriftlige bekymringsmeldinger, sier Holmen.

Oppfølging av studietilbud som har vært godkjent i tre år

Den nye tilsynsmodellen ble presentert på NOKUTs konferanse om høyere utdanning.  Der varslet Holmen om at NOKUT fra 2013 vil følge opp alle nye studietilbud som NOKUT har akkreditert og som har eksistert i 3 år. Dette betyr at studier som ble akkreditert i 2010 og framover vil bli undersøkt. Institusjonens redegjørelse for utdanningskvaliteten tre år etter vedtak vil gå inn i trinn to i den nye tilsynsmodellen.

Les mer om den nye tilsynsmodellen for eksisterende studietilbud

Les NOKUTs langtidsplan for tematiske prioriteringer for NOKUTs tilsynsvirksomhet 2012-2014

 

Bilde: Tove Blytt Holmen, avdelingsdirektør i Tilsynsavdelingen