– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

Mangfold i fagskolepraksisen

Praksisordningene ved fagskolene er i stor grad tilpasset det faglige innholdet, studentenes yrkeserfaring og mulighet for permisjon fra jobben. Fagskolene må imidlertid informere studentene bedre om ordningene, viser ny NOKUT-rapport.

Rapporten om praksis i fagskoleutdanningene tar for seg et område der det i utgangspunktet er lite kunnskap. – Dette er nybrottsarbeid, et første skritt på veien for å øke kunnskapen vår om fagskoleområdet. Undersøkelsen omfatter alle fagskoleutdanningene. Vi kommer med noen anbefalinger rundt synliggjøring av formålet, og bedre kommunikasjon til studentene om praksisordningene, sier Ole Jacob Skodvin, avdelingsdirektør i avdeling for utredning og analyse. Han presiserer imidlertid at funnene ikke gir grunn til bekymring over den generelle utdanningskvaliteten i fagskolenes praksisperioder. Snarere viser funnene at de ulike praksisordningene jevnt over er godt tilpasset studentenes og samfunnets kompetansebehov i ulike nisjer av utdanningsmarkedet.

Nyttig kunnskap for tilsynsarbeidet til NOKUT

Praksis er en metode for læring der en student får prøve seg på en arbeidsplass utenfor skolen. Fagskolene gjennomfører dette på mange ulike måter. – Resultatene gir oss en god oversikt over hvor omfattende praksis er i den yrkesrettede fagskolesektoren, og dernest hvordan praksisen foregår. Dette er viktig kunnskap for tilsynsarbeidet til NOKUT og ikke minst nyttig for sektoren selv, fortsetter Skodvin.

Praksis tilpasses studentenes og samfunnets behov

Rapporten viser at det som anses som utdanningens hovedmålgruppe, er svært viktig for hvordan praksis gjennomføres og hvem som skal ta regningen. Fagskolene tilpasser seg godt både faglige og praktiske muligheter og begrensinger, men kan bli langt flinkere til å kommunisere dette til mulige studenter og praksisplasser. Mange fagskoler sliter med rekruttering av studenter og konkurranse om praksisplassene i kommunen. Det kan godt være uutnyttede konkurransefortrinn ved å tilpasse praksisordningen til en nisje i utdanningsmarkedet.

Rapporten er basert på en spørreundersøkelse til alle fagskoleutdanninger, og en intervjuundersøkelse med et utvalg helsefagutdanninger. Disse utdanningene ble valgt fordi de har mest praksis og nevnes som et satsingsområde i velferdsmeldingen.

Les sammendrag av rapporten

Les hele rapporten (pdf)

NOKUTs utredninger og analyser

NOKUTs ønsker gjennom sine analyse- og utredningsrapporter å gi bidrag til økt kunnskap om forhold innenfor høyere utdanning og fagskoleutdanning som har betydning for kvaliteten i studiene.

Les mer om NOKUTs utredninger og analyser

Illustrasjonsbilde © iStockphoto