– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

Bred forståelse av FoU-begrepet kan gi bedre utdanningskvalitet

Dette er en hovedkonklusjon i en ny NOKUT-rapport som analyserer resultatene fra tre tidligere NOKUT-evalueringer av profesjonsutdanninger, allmennlærer- (2006), ingeniør- (2008) og førskolelærerutdanningene (2010).

Disse tre store profesjonsutdanningene utgjorde på det tidspunktet de ble evaluert til sammen 59 utdanninger. Formålet med rapporten er å presentere sammenstilt informasjon om ulike sider ved FoU-basert utdanning slik det har framgått gjennom disse evalueringene. Dette omfatter utdanningenes forståelser, realisering og erfaringer med FoU-basert utdanning. I tillegg presenteres analyser av sammenhenger mellom utdanningenes innsatsfaktorer og FoU-profil, og NOKUT-evalueringenes vurderinger av kvaliteten på den FoU-baserte utdanningen.  

Lærerernes FoU-kompetanse viktig

Andel førstestillingskompetente lærere har positiv sammenheng med vurderingene av kvalitet, kommer det frem i rapporten. Det ble ikke funnet en tilsvarende sammenheng for størrelsen på fagmiljøet og lærernes "tid til FoU". Til sammen indikerer dette at lærernes generelle FoU-kompetanse framstår som en viktigere forutsetning for FoU-basert profesjonsutdanning enn lærernes egen FoU.

Praksisnær FoU-profil gir høyere utdanningskvalitet

Rapporten konkluderer med at det er en klar sammenheng mellom utdanningenes FoU-profil og evalueringsresultatene. Utdanningene som har fått de mest positive vurderingene karakteriseres gjennomgående ved at deres FoU-profil er praksisnær. Dette har blitt vurdert som et bedre grunnlag for FoU-basering av disse utdanningene enn forskning knyttet til grunnlagsfag og disipliner.

Studentenes eget arbeid og læringsformer av betydning for FoU-basert utdanning

Et mindretall av de evaluerte profesjonsutdanningene la til grunn en forståelse av FoU-basert utdanning som tar utgangspunkt i studentenes eget arbeid og læringsformer. Disse har i større grad lykkes med å beskrive hvordan FoU-basert utdanning kan bidra til å realisere mål for utdanningskvalitet enn de utdanningene der lærernes FoU-kompetanse og forskningsaktivitet står i sentrum.

Les hele rapporten her (pdf)

Illustrasjonsbilde © Shutterstock