– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

Sikring og utvikling av utdanningskvalitet

NOKUT skal sikre og bidra til å utvikle kvalitet i høyere utdanning og fagskoleutdanning. Det overordnede målet er at samfunnet har tillit til at utdanningskvaliteten ved lærestedene er god.

Dette gjøres gjennom å føre tilsyn med og stimulere til utvikling av kvaliteten i utdanningen ved norske læresteder, og gjennom analyse- og utredningsarbeid for å øke kunnskapen om forhold som har betydning for kvaliteten i studiene.

NOKUTs tilsyn har både kontroll og utvikling som formål. Gjennom sakkyndige evalueringer kontrollerer vi at utdanningskvaliteten og kvalitetsarbeidet ved institusjonene tilfredsstiller nasjonale kvalitetskrav. I evalueringene gis det også råd om hvordan institusjonene kan videreutvikle utdanningskvaliteten og det interne kvalitetsarbeidet.

Arbeidet med kvalitetsutvikling gjøres både som en integrert del av tilsynsarbeidet, og gjennom aktiviteter som ikke inneholder kontrollelementer. Eksempler er utredninger og mindre prosjekter knyttet til spesielle tema, nasjonal undersøkelse om studenttilfredshet og systematisert tallmateriale gjennom NOKUT-portalen.

Lærestedene har ansvar for kvaliteten i egne utdanningstilbud, men NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling gjennom flere virkemidler.

Virkemidler i arbeidet

Hva er fagskoleutdanning?

Fagskoleutdanninger er korte yrkesrettede utdanninger som bygger på videregående opplæring og gir kompetanse som kan tas i bruk i arbeidslivet uten ytterligere opplæring. Utdanningens lengde varierer mellom et halvt og to år på fulltid.

Godkjenning av utdanningstilbud og fagområde

Tilbydere må søke NOKUT for å kunne gi fagskoleutdanning. Siden fagskoleutdanning er en lovbeskyttet betegnelse er det bare de tilbudene som er godkjent av NOKUT som kan kalles fagskoleutdanning. Skoler som har godkjente utdanningstilbud kan kalle seg fagskoler. Fagskolene skal ha et internt system for kvalitetssikring av utdanningen. Dette må godkjennes av NOKUT. Etter søknad kan NOKUT gi en tilbyder fullmakt til selv å opprette utdanningstilbud innenfor et definert fagområde.

Mer om godkjenning av utdanningstilbud

Mer om godkjenning av system for kvalitetssikring

Mer om godkjenning av fagområde

[ - ]

Institusjonene som gir høyere utdanning har ulike fullmakter til å opprette nye studier. Universitetene kan selv opprette nye studier på bachelorgrads-, mastergrads- og ph.d.(doktorgrads)-nivå. Dette kalles selvakkrediteringsrett. Vitenskapelige høyskoler og akkrediterte høyskoler kan selv opprette nye studier på bachelornivå på alle fagområder. Innen de fagområdene de har rett til å tildele doktorgrad kan de selv opprette studier på mastergrads- og ph.d.-nivå. For opprettelse av studier på mastergrads- og ph.d.-nivå innen andre fagområder, må de søke NOKUT.

Institusjoner som tilbyr studier innen høyere utdanning kan bruke betegnelsen høyskole. Høyskoler uten institusjonsakkreditering må søke NOKUT om å opprette alle nye studietilbud.

Institusjoner kan gjennom institusjonsakkreditering få utvidede fullmakter. På grunnlag av NOKUTs akkreditering avgjør Kongen i statsråd institusjonens status.

[ - ]

Norske universiteter og høyskoler har ansvar for å drive kvalitetsarbeid i henhold til lover og forskrifter. NOKUTs periodiske tilsyn skal kontrollere at kvalitetsarbeidet er tilfredsstillende i henhold til NOKUTs studietilsynsforskrift §4-1 og stimulere til videreutvikling utover kravene.

Mer om tilsyn med institusjonenes systematiske kvalitetsarbeid

[ - ]

NOKUT kan på fritt grunnlag føre tilsyn med alle eksisterende utdanningstilbud på universiteter, høyskoler og fagskoler. Dette inkluderer både de tilbudene vi har akkreditert/godkjent og de som universitetene, høyskolene og fagskolene har etablert på egen fullmakt.

Når vi fører tilsyn med eksisterende studietilbud, bruker vi de samme kriteriene som ved akkreditering/godkjenning. I tillegg til å kontrollere at utdanningskvaliteten oppfyller minstekravene våre, ønsker vi at tilsynet motiverer institusjonene til videre utvikling.

Tilsynet med eksisterende studietilbud er organisert i fire trinn:

  1. Kartlegging
  2. Redegjørelse
  3. Dialog og utvikling
  4. Revidering

Hvis revideringen viser at et utdanningstilbud ikke tilfredsstiller kravene, må institusjonen trekke studiet tilbake.

Mer om:

[ - ]

SFU

Et viktig virkemiddel i arbeidet med å fremme god utdanningskvalitet er SFU-ordningen. Her kan utdanningsmiljøer som kan oppvise fremragende kvalitet og innovativ praksis i utdanningen søke om å bli et senter for fremragende utdanning.

Tildeling av status som SFU gis for 5 år med mulighet til forlengelse til 10 år etter en midtveisevaluering.

Ordningen er et viktig virkemiddel for å stimulere universiteter og høgskoler til å arbeide med utdanningskvalitet. Samtidig skal resultatene av ordningen komme hele universitets- og høgskolesektoren til gode.

Mer om Sentre for fremragende utdanning (SFU)

Utdanningskvalitetsprisen

NOKUT forvalter Kunnskapsdepartementets utdanningskvalitetspris for høyere utdanning. Prisen har til hensikt å stimulere institusjonene innenfor høyere utdanning til å arbeide systematisk med å fremme og videreutvikle kvaliteten på utdanningene sine. Prisen deles hvert år ut i forbindelse med NOKUT-konferansen. Prisen er på 1 million kroner og går i sin helhet til én institusjon.

Mer om Utdanningskvalitetsprisen

[ - ]


Utdanningskvalitet

Med utdanningskvalitet mener vi kvaliteten og relevansen på lærestedenes tilrettelegging for studentenes læring, og studentenes læringsutbytte etter endt utdanning. NOKUT har i studietilsynsforskriften fastsatt kriterier for hva som er god nok kvalitet.