– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

NOKUTs tilsynsarbeid

NOKUTs tilsynsarbeid er basert på innsamling og analyse av grunndata, ulike typer evalueringer, rådgivning og direkte tilsyn, inklusive revideringer.

Totalt består det av seks deler:

Illustrasjon: Rammeverk

Mer om de ulike delene:

Dette er all data og informasjon som fagskoler, høyskoler og universiteter registrerer i ulike databaser. NOUT vil framover ser på hva som meldes inn og vurdere eventuelle endringer i hvilke type data som registreres. På denne måten kan NOKUT samle og fremstille data om sektoren på en bedre måte. Institusjonene vil ikke bli pålagt mer arbeid enn det som er tilfellet i dag.

[ - ]

Alle som tilbyr undervisning må ha et kvalitetssikringssystem og dette vil NOKUT også videre påse at er på plass gjennom de periodisk evalueringene. Fokus vil imidlertid rettes mer mot det utførte kvalitetsarbeidet rettet mot studier. NOKUT vil se både på det studienære kvalitetsarbeidet og faktorer som påvirker studentenes læring. I tillegg vil prosessen fokusere på hvordan lærestedet bruker fullmaktene sine til å opprette egne studier og i hvilken grad institusjonenes programportefølje er utviklet med basis i faglig kvalitet.

[ - ]

NOKUT vil i økende grad gjennomføre evalueringer som på en nyansert måte beskriver tilstanden i fagområder. Et av prosjektene vil være å evaluere fagområder og fagdisipliner i en prosess der evaluering av utdanning og forskning skjer i en felles prosess. Det er allerede innledet et samarbeid med Forskningsrådet på dette området. NOKUT arbeider også for å sammenligne norsk mastergradsnivå med tilsvarende i fire andre europeiske land.

[ - ]

Det direkte tilsynsarbeidet vil hovedsakelig vurdere hvordan de som tilbyr utdanning følger gjeldende lover og forskrifter. Også her vil fokus være utdanningskvalitet nær studentenes hverdag. I alle disse prosessene vil NOKUT innlede tilsynet med en dialog med institusjonen før eventuell revidering av akkreditering igangsettes. Det er tre ulike typer av direkte tilsyn:

  • Tematisk tilsyn er tilsyn på spesielt avgrensede temaer. Det kan enten dreie seg om spesifikke områder i tilsynsforskriftene, eller en bredere vurdering av et fagområde.
  • Indikasjonbasert tilsyn betyr at NOKUT årlig vurderer om det er noen områder eller studieprogram i sektoren hvor det er grunn til å gå nærmere inn med tilsyn.
  • Hendelsesbasert tilsyn er NOKUTs tilsynsmulighet til å gå inn i et spesielt studieprogram eller tilbyder der det er akutt behov for å løse spesifikke problemstillinger.
[ - ]

En viktig oppgave for NOKUT er å synliggjøre hva god utdanningskvalitet er og dele det med sektoren. Sentrene for fremragende utdanning, SFU-ene, er NOKUTs laboratorium for uttesting av god utdanningskvalitet. De har som en hovedoppgave å dele erfaringer med resten av sektoren. De åtte SFU-sentrene bidrar til å motivere og stimulere til nytenkning og innovasjon for læring, undervisning og FoU-basert utdanning.

[ - ]

NOKUT ønsker å bli bedre på dialogen med sektoren utover den tradisjonelle kontakten i forbindelse med tilsynssaker og systemevalueringer. Derfor vil vi invitere til workshops og små seminarer hvor vi, sammen med alle som tilbyr utdanning, vil utvikle god utdanningskvalitet. NOKUT har som oppgave å formidle kunnskap om god utdanningskvalitet og bidra til at institusjonene kan styrke kvalitetsarbeidet sitt. NOKUT har som mål å være en ambassadør for utdanningskvalitet og vil framover sette dette temaet på dagsorden i ulike fora.

[ - ]