– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

NOKUTs kvalifikasjonspass for flyktninger

Pilotprosjekt februar–mai 2016.

Sammendrag

Behov for det nye godkjenningstilbudet

Norge og mange andre land i Europa opplevde i 2015 en vesentlig økning i antall flyktninger. Antallet flyktninger som vil søke om NOKUTs generelle godkjenning forventes å øke markant i 2016 og ytterligere i 2017 som følge av dette. Bare fra Syria kan det forventes opp mot 1 000 søkere i år. NOKUT ser samtidig et økt antall søkere fra andre flyktningeland, eksempelvis Eritrea.

Mange flyktninger som søker om NOKUTs godkjenning kan ikke dokumentere kvalifikasjonene sine og må derfor henvises til UVD-ordningen. Dette er NOKUTs godkjenningsordning for personer uten verifiserbar dokumentasjon, og den er spesialtilpasset flyktninger. UVD-ordningen, som inkluderer bruk av sakkyndige vurderinger og omfattende testing, er svært tids- og ressurskrevende. Samtidig legger UVD-ordningen til grunn følgende tre forutsetninger:

  • Søker må ha tilstrekkelig gode språkkunnskaper i engelsk, norsk eller et annet skandinavisk språk.
  • Søker må ha permanent oppholdstillatelse i Norge.
  • Søker må ha en fullført kvalifikasjon innen høyere utdanning.

NOKUT erfarer at en økende gruppe flyktninger ikke innfrir disse tre forutsetningene. For å være forberedt på en situasjon hvor store grupper av flyktninger står helt uten et tilbud om godkjenning, har NOKUT gjennomført et pilotprosjekt for å teste ut en ny type metodologi for vurdering av flyktningers kvalifikasjoner.

Innholdet i NOKUTs kvalifikasjonspass for flyktninger

Pilotprosjektet ble gjennomført i perioden februar–mai 2016. I denne perioden ble det til sammen utstedt 20 kvalifikasjonspass til søkere i saker hvor søknad om generell godkjenning gjennom UVD-ordningen ikke kunne avsluttes med et juridisk bindende vedtak.

NOKUTs kvalifikasjonspass for flyktninger er en standardisert uttalelse fra NOKUT. Denne inneholder informasjon om søkerens høyeste oppnådde kvalifikasjon, arbeidserfaring og språkkompetanse. I tillegg inneholder den råd og veiledning om veien videre. Dokumentet informerer også om hvilken dokumentasjon som er lagt til grunn i den individuelle vurderingen.

NOKUTs kvalifikasjonspass for flyktninger har begrenset gyldighetsdato og er gyldig i tre år. Målet er at søkerne i løpet av dette tidsrommet får anledning til å komme i arbeid eller videre studier, forbedre språkkunnskaper, eller – om de fortsatt har behov for det – søke om formell godkjenning eller autorisasjon.

Metode

Metodologien benyttet for vurderingen av denne søkergruppen er basert på elementer utviklet i NOKUTs UVD-ordning samt NOKUTs og vårt britiske søsterkontor UK NARICs forslag om European Qualifications Passport for Refugees. Metoden er en kombinasjon av vurdering av tilgjengelig dokumentasjon og et strukturert intervju med søkeren utført av erfarne saksbehandlere.

Målet med pilotprosjektet var å se om kvalifikasjonspasset kunne etableres som et mulig supplement i de tilfellene der de eksisterende godkjenningsordningene med juridisk bindende vedtak i NOKUT ikke kan benyttes.

Erfaringer og tilbakemeldinger fra brukere

Sluttbrukerne av NOKUTs kvalifikasjonspass for flyktninger vil primært være følgende tre grupper: arbeidsgivere, integreringsapparatet og UH-institusjoner. Derfor gjennomførte NOKUT fokusgruppeintervjuer med hver av disse tre gruppene.

Tilbakemeldingene fra fokusgruppene var positive og konstruktive, og de mente at kvalifikasjonspasset vil kunne være et godt verktøy. Tilbakemeldingene og innspillene fra de ulike fokusgruppene er benyttet aktivt i forbindelse med videreutvikling av selve sluttdokumentet, som vi har kalt NOKUTs kvalifikasjonspass for flyktninger.

Det ble samtidig gjennomført en kort spørreundersøkelse om hvordan kandidatene opplevde prosessen med kvalifikasjonspasset. Tilbakemeldingene fra kandidatenes ståsted er at kvalifikasjonspasset oppleves som et verdifullt tilbud, og at vurderingsprosessen hadde gjort dem mer bevisst på kvalifikasjonene sine og hvilken kvalifisering de bør legge til grunn videre.

NOKUTs kvalifikasjonspass for flyktninger foreslås som ny permanent ordning som supplement til eksisterende godkjenningsordninger

Basert på erfaringene i pilotprosjektet, konkluderes det med at godkjenningsmodellen som ble testet kan videreføres til en permanent ordning som et supplement til NOKUTs eksisterende godkjenningsordninger. Etablering av NOKUTs kvalifikasjonspass for flyktninger som permanent ordning vil komme både flyktningene som omfattes av tilbudet og samfunnet til gode. Flyktninger med høyere utdanning, som faller utenfor NOKUTs godkjenningsordninger, vil få et reelt tilbud fra NOKUT om vurdering av kvalifikasjonene sine og råd om veien videre, noe som vil kunne være positivt for den videre integreringen. Videre har dokumentet potensial til å gi integreringsapparat, arbeidsgivere og UH-institusjoner en standardisert og kvalitetssikret assistanse i vurderingene deres av tilpassede tiltak.

Sammenliknet med UVD-ordningen, vil kostnadene med å utstede et kvalifikasjonspass være betydelig lavere. Mens en UVD-vurdering har et gjennomsnittlig ressursbehov på kr 50.000, tilsier erfaringene fra pilotprosjektet at den gjennomsnittlige kostnaden med å utstede et kvalifikasjonspass vil være rundt kr 5.000.


Last ned hele dokumentet:

Forfatter(e): Marina Malgina
Stig Arne Skjerven
Dato: 31.05.2016
Rapportnr: 2016-1
ISSN-nr. 1892-1604